بنام خالق عالم هستی

جهت معلومات ایرانی های عزیزوهموطنان عزیزافغان من،  میتوانید این وبلاگ را شامل لینک وبلاگ تان نمایید، باعقاید ونظریات مختلف ....هم از موافق ومخالف و اما درلینک وبلاگ رنگین کمان صلح.... زیاده ترموضوعا ت را لینک منیمایم که مطابقت به مطلبی ایکه مینویسم داشته باشد و یا مطالبی ایکه اموزشی باشد تا خواننده گان بتوانند از ان استفاده کنند.

فرار رسیدن محرم و شهادت امام حسین(ع) تسلیت با د

http://www.tafrihi.com/moharam/Zendeginameh.htm

 از محرم  نه تنها مسلمانان سوگ میگیرند، بلکه مسیحان و اهل هنود محرم را نیز  سوگ میگیرند،  گاندی رهبر فقید هند در مورد همه ادیان مطالعه مینمود و چنین میگفت: " من  درس ازاده گی رااز مکتب حسین اموختم "  و تا امروز عاشورا نشانهء شد برای ازاد زیستن و پیام اورعدالت و ازاده گی.

کارد و زنجیر زدن از سبب احساساتی شدن جوانان ربطی به اهداف امام حسین (ع) ندارد.

187841zzukfm12dl.gif

توجیه علمی انرژی ریکی

 امروزه ، علم بشر به واسطة پیشرفتهای اخیرخود ، به درک بعضی ازابعاد شفابخشیHealing نائل آمده است . یکی از روشهای بسیار کهن شفابخشی با قدمت چندین هزارساله که از حدود صد سال پیش تاکنون در سراسر دنیا و به خصوص در کشورهای پیشرفته ( درزمینة طب و تکنولوژی بشری) موردتوجه بسیار قرار گرفته ، سیستم انرژی بخشیِ ریکی می باشد .در این مقاله و همینطور در مقالات بعدی به دیدگاههای علمی و تحقیقات بالینی معتبری که شفابخشی و به خصوص سیستم ریکی ( یک روش ساده ، جامع و درعین حال قدرتمند) را توجیه می نمایند ،خواهیم پرداخت . در حال حاضر ، مهمترین دیدگاه برای فرمول بندی کردن نحوة عملکرد ریکی ، میدانهای الکترومغناطیسی حاصله در کلیة موجودات زنده است . پروفسور جیمز اوشمن(James Oschman Ph.D).در کتاب اخیر خود به نام “ مبانی علمی طب انرژی بخشی” Energy Medicine, The Scientific Basis") “(به این موضع شگفت انگیز اشاره می کند . البته حضوروانتشار جریانهای الکتریکی در بدن انسان ، از مدتها پیش به یک حقیقت علمی تبدیل شده است . این جریانها که در مسیر سیستم عصبی حرکت می کنند ، یکی از راههای خود تنظیمی بدن برای رسیدن به تعادل و هماهنگی لازم محسوب می شوند . به عبارت دیگر پیامهای عصبی که از مغز منشاء می گیرند ، از طریق سیستم عصبی که با تمامی بافتهای بدن در ارتباط می باشد به کلیة اعضا و اندامها رسیده و موحب تنظیم فعالیتهای بدن می شوند . از سوی دیگر الکتریسیتة قلب نیز توسط پلاسمای خون و از راه عروق و مویرگهای خونی که مجموعاً بیش از 50000 مایل ( هر مایل معادل 1609 متر) درازا دارند به سایر قسمتهای بدن منتشر می گردد . این راه ، دومین مسیر ( البته به صورت فرعی) برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به حساب می آید . این جریانها نه تنها در داخل سلولها بلکه در اطراف همة سلولهای بدن انتشارمی یابند . ازطرفی بسیاری از سلولها ، حاوی کریستالهایی به فرم مایع می باشند . این کریستالهای زنده ، در غشاهای سلولی ، غلاف های میلین اعصاب و بسیاری از نقاط دیگر به طور پراکنده یافت می شوند . تمامی کریستالها ، هنگامی که به نوعی تحت فشار قرارگیرند ، در پاسخ واکنشی تحت عنوان « تأثیرات پیزوالکتریک» از خود نشان خواهند داد . به همین ترتیب ، کریستالهای مایع درون سلولهای بدن انسان نیز به طور مداوم در حال تولید جریانهای الکتریکی همگرایی می باشند که همانند لیزر ، فرکانسهای حاصله از آنها در محدودة مشخصی قرار دارد . این ارتعاشات لیزر مانند قادرند علاوه بر حرکت در درون بدن ، به محیط اطراف نیز منتشر شوند . این واقعیت ،‌ تداعی کنندة تأثیرات بالقوه‌ شفا دهندة کوبش بر روی طبل است . هنگامی که فشارهای کوبشی حاصل از ضربان طبل به بافتهای بدن انسان می رسد،‌ جریانها و میدانهای الکتریکی آهنگین ( ریتمیک )‌ خاصی دربدن ایجاد می شود که بطور مستقیم درفعالیت بیولوژیک آن بافتها تأثیرمی گذارد . دومین محیط از سیستم عصبی بدن انسان ،‌ غلاف عصبی (‌ پری نوریوم)‌ نام دارد که متشکل از یک لایه بافت همبندی و پوشانندة سیستم عصبی است . رابرت بکر( Robert o. Becker ) در مجموعه ای از مقالات به شرح این موضوع پرداخته است :

 "بیش از نیمی از سلولهای مغزی را سلولهای پری نوریال تشکیل می دهند . پری نوریوم که توسط امواج مغزی کنترل می شود با تأثیر بر جریانهای الکتریکی ، مستقیماً‌ در فرایند شفابخشی دخالت دارد . هرگاه یکی از قسمتهای بدن دچار آسیب می گردد ، سیستم پری نوریال در آن موضع خاص ، نوعی پتانسیل الکتریکی به وجود می آورد که اولاً بدن را نسبت به آسیب وارده آگاه می سازد و ثانیاً‌ سلولهای بازسازی کننده نظیر گلبولهای سفید خون ، فیبرو بلاستها و ماکروفاژها را به محل مورد نظر جذب می نماید و در نهایت همگام با ترمیم یافتن ضایعه ، پتانسیل الکتریکی موضع نیز تغییر می یابد . سیستم پری نوریال ، همچنین نسبت به میدانهای مغناطیسی بیرونی بسیار حساس و پاسخگو است ." هنگامی که جریان الکتریکی از داخل یک جسم هادی الکتریسیته عبور می کند ، یک میدان مغناطیسی در اطراف آن جسم تشکیل می گردد . به همین نحو ،‌ جریانهای الکتریکی که در درون بدن انسان در حرکت می باشند نیز در داخل و اطراف بدن ، میدانهای مغناطیسی خاصی به نام ‌میدانهای بیومغناطیسی (Biomagnetic Fields)به وجود می آورند . دکتر جان زیمرمن (Dr. John Zimmerman)در دانشکدة پزشکی دانشگاه کلرادو در شهر Denverایالات متحده . به منظور درک بهتر نحوة عملکرد بدن وتشخیص عمیقتر بیماریها ، با استفاده از دستگاهی به نام (Super Conducting Quantum Interference Device) SQUIDیادستگاه فوق هادی با تداخل کوانتومی ) اقدام به اندازه گیری دقیق میدانهای بیومغناطیسی بسیاری از اعضای بدن ، از جمله مغز و قلب نموده است . قلب دارای میدان مغناطیسی پرقدرتی است که تا فاصلة 15 فوتی ( هر فوت معادل 48/30 سانتیمتر )‌ ادامه دارد . مغز و کلیة ارگانهای بدن نیز دارای میدانهای بیومغناطیسی مخصوص به خود هستند که آنها را احاطه نموده و با یکدیگردر تعامل می باشند . هرارگان ، فرکانس ویژة خود را دارد که بیانگر وضعیت سلامت آن است . اما در شرایط بیماری ، این فرکانس دچار تغییرمی شود . مجموعة تمامی میدانهای بیومغناطیسی بدن ، تشکیل یک میدان بیومغناطیسی تجمع یافتة بزرگ را می دهد که بدن انسان را احاطه می نماید و در واقع بسیار مشابه با همان پدیده ای است که هاله Aura) ) نامیده می شود . به این ترتیب ، میدان بیومغناطیسی مورد نظر می تواند یکی از اجزای مهم هاله قلمداد شود ، گر چه که ممکن است ابعاد دیگری نیز در این مقوله دخیل باشند . میدانهای بیومغناطیسی انسان با میدانهای مشابه در اطراف او نظیر میدانهای بیومغناطیسی سایر انسانها در تعامل متقابل است . این اصل در علم فیزیک ،‌ القاء ( (Induction نامیده می شود وبه این معنی است که هرمیدان مغناطیسی می تواند باعث القای تغییراتی در قدرت و نیز فرکانس جریانهای الکتریکی در جسم هادی مر بوط به میدان مغناطیسی مجاور خود (‌ در اینجا بدن انسان دیگر ) ‌گردد . به همین منوال . میدان بیومغناطیسی یک فرد هم قادر است از طریق فرایند القاء ،‌ تأثیراتی را بر روی میدان مغناطیسی فرد دیگرچه از نظرذهنی_روانی ( دگرگونی در احساس سلامت ، میزان احساس خوشایند او ...) و چه از لحاظ جسمی (کیفیت عملکرد ارگانها و بافتهای بدن وی) ، بگذارد . آگاهی از این اصل . از یک سو تعریف مناسبی را از واژة مصطلح شخصیت مغناطیسیMagnetic Personality) ) خاص هر انسان ، برایمان ارائه می دهد و از سوی دیگر ، ‌نحوة‌ ایجاد تأثیرات درمانی مستقیم یک انسان بر روی انسان دیگر را به صورت علمی توجیه می کند . تا به اینجا دریافتیم که از دیدگاه علمی ،‌ وجود یک انسان به محدودة پوست او ختم نمی شود بلکه به فضای اطراف او نیز گسترش می یابد . تا بحال همه ما هنگامی که حضور فرد دیگری را بدون دیدن او در نزدیکی خودمان احساس کرده ایم ،‌ بر این واقعیت صحه گذاشته ایم ، اما امروزه این مقوله به عنوان یک اصل علمی پذیرفته و ثابت شده است . دستها نیز توسط میدان مغناطیسی مخصوص به خود احاطه می شوند . بررسی میدان مغناطیسی حاصل از دستان یک فرد شفاگر( Healer)در حین انجام درمان نشان می دهد که این میدان به وضوح قوی تر از میدان مغناطیسی دستان افراد معمولی است . در این بررسی از یک مغناطیس متر ساده ، شامل دو عدد سیم پیچ 80 هزار دور متصل به یک تقویت کننده استفاده شد و نتیجة حاصله ، گویای این واقعیت بود که دستانِ فردِ شفاگر دارای میدانی با قدرت 002/0 گاس (gauss ) بود که هزار بار قوی تر از هر میدان مغناطیسی دیگری است که از بدن انسان به بیرون امتداد می یابد . فرکانس این میدان نیز متغیر ( بین 3/0 تا 30 هرتز) و عمدتاً‌ در محدودة 8 ـ 7 هرتز در نوسان بود . انرژیِ شفادهندة‌ دستها حداقل تا حدودی توسط سیستم پری نوریال ایجاد می شود . این سیستم همان طور که قبلاً توضیح داده شد ، رشته های عصبی را پوشانیده و ‌در بدن به عنوان مسیری برای هدایت جریانهای الکتریکی تحت کنترل تالاموس مغز ، عمل می کند . پاره ای از شواهد حاکی از این است که سایر فرمهای انرژی به غیر از نوع بیومغناطیسی‌ نظیر امواج مادون قرمز ،‌ مایکروویو و بعضی دیگر از پرتابهای فوتونی ‌نیز از دستها خارج شده ، تأثیرات درمانی خود را در سیستمهای بیولوژیک ( زیست شناختی )‌ بدن به دنبال دارد. این دستاورد با تئوری متافیزیکی(و کل نگر) رایج مبنی بر اینکه بیماری ابتدا در هالة انرژی یا میدان بیو مغناطیسی انسان ایجاد شده و سپس در جسم فیزیکی بروز می کند ، کاملاً هماهنگ و مطابق است . هنگامی که شفاگر، دستان خود را به منظور درمان در مجاورت یک عضو غیر سالم قرار داده ،‌ شروع به شفابخشی می کند ، میدانِ مغناطیسیِ خارج شده از دستان او که به مراتب قویتر از میدانِ مغناطیسی حاصل از عضو بیمار می باشد ، با دربرداشتن فرکانسهای طبیعی و سلامت بخش مورد نیاز آن عضو، تأثیر درمانی خود را آغاز می کند و نهایتاً‌ با مکانیسمِ القایی ، فرکانسِ طبیعی را به عضو بیمار بازمی گرداند . این تنظیمِ فرکانس ، به نوبة خود بر جریانهای الکتریکی سلولها و سیستمِ عصبیِ عضوِ مربوطه و همینطور فعالیتِ بیولوژیک آن عضو تأثیر می گذارد و به این ترتیب ، درمان صورت می گیرد . تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که فرکانسهای شفابخش برای بافتهای مختلف بدن عبارتند از : فرکانسِ معادلِ دو هرتز برای رشته های عصبی ، فرکانسِ معادلِ هفت هرتز برای استخوانها ، فرکانسِ معادلِ ده هرتز برای رباطها و فرکانسِ معادلِ پانزده هرتز برای مویرگها . درهنگامیکه شفاگر به منظور یافتن نواحی نامتعادل و گرفتار در یک بیمار ، به اسکن نمودن بدن او می پردازد ، فرایند القای میدانهای بیومغناطیسی در جهت معکوس اتفاق می افتد . در این شرایط ، شفاگر کف یک یا دو دست خود را در فاصلة چند سانتیمتری بدنِ بیمار به آرامی حرکت می دهد و درهمین حال به احساسی که درکفِ دستِ او ایجاد می شود توجه می کند ( اسکن بیوسن )‌ . در این حین ، میدان بیومغناطیسی بیمار تغییراتی را در میدانِ کفِ دستِ شفاگر ایجاد می کند و این تغییرات توسط شفاگرحس می شود و به این ترتیب او قادر خواهد بود نواحی دچار عدم تعادل و تحت فشار را در میدان بیومغناطیسی بیمار تعیین نماید . یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رِیکی این است که برای انجام آن باید ابتدا توسط استاد، یک جلسة همسویی Attunement)) برای شفاگر برگزار گردد . همچنین برای انجام رِیکی نیازی به ذهنِ آگاهِ شفاگر نیست ، بلکه انرژیِ رِیکی خود به خود جریان می یابد و به هیچ عنوان از انرژی شخصی فردِ شفاگر استفاده نمی کند . حال ببینیم فرایند همسویی و درمان در رِیکی چگونه صورت می پذیرد . همسویی می تواند ابعادی نهفته از درون هر یک از ما را که دارای درک بالاتری از کلیت وجود ، سلامت و شفای واقعی است ،‌ بیدار نماید . با توجه به اینکه آگاهی ، از فضایی ورای ذهن هوشیار ما منشاء‌ می گیرد ،‌ می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که سرچشمة آگاهی در واقع همان منشاء اَبَر هوشیارِ درونِ وجود ماست . از سوی دیگر ، با دانستن اینکه رِیکی از انرژی فردِ شفاگر نمی کاهد ، به این نتیجه می رسیم که پدیدة همسویی در واقع انرژی متفاوتی را نسبت به آنچه برای فعالیتهای روزمره مان استفاده می کنیم ، فعال می سازد . همة ما انسانها پتانسیلهای نهفته ای داریم که در اکثریت افراد غیر فعال است و نیاز به بیدار شدن دارد . اَبَرهوشیاری می تواند عملکرد تالاموس و سیستم پری نوریال را به نحوی هدایت کند که انرژیِ رِیکی را ایجاد و آنرا از طریق دستانِ فردِ شفاگر به عضو مبتلا برساند . با بیان ساده ترمی توان انرژی رِیکی را مجموعه ای ویژه از انرژی بیومغناطیسی و سایر انرژی هایی دانست که ذهن اَبَرهوشیار،‌ کیفیت آنها را دقیقاً متناسب با نیازِ عضوِ مبتلا که در زیرِ دستانِ شفاگر قرار دارد ، تعیین نموده و فرایند درمان را آغاز و تکمیل می نماید . بنابراین می توان چنین تصور کرد که هرچه ابعاد عالی ترِ ذهنِ اَبَرهوشیار برای ایجاد مجموعه هایی قویتر و مؤثرتر از انرژی از لحاظ فرکانس و قدرت ، بیدار شود ، می توان در موارد بیماریهای سخت و پیچیده ، با سرعت بیشتری به درمان بیماری پرداخت . دراین صورت شفابخشی ، شامل ترکیبی از عشق ، همدردی و محبت خواهد بود که عضو آسیب دیده را هر چه بیشتر برای ترک الگوهای قدیمی و بازگشت به سلامتی تشویق می کند . یک درمانِ شفابخشیِ مؤثر و قوی ، قابل تشبیه به تعمیرکارِ فوق العاده ماهری است که بر اساس تجربه و درک بیشتر خود ،‌ قادر به انجام تعمیراتی می باشد که از عهدة‌ سایر تعمیرکاران خارج بوده است . وقتی به تدریج آگاهی خود را افزایش داده و عمیقتر از پیش به شفابخشی خود می پردازیم ، پتانسیلی که در درونمان به عنوان یک شفاگر وجود داشته ،‌ هر چه بیشتر بیدار می شود تا جایی که ما را قادر می سازد با ابعادی متعالی تر از ذهن اَبَرهوشیارمان ارتباط برقرار نموده ، مهارتهای والاتری را کسب نماییم . یکی از توانایی های بسیار جالب رِیکی همچون سایر روشهای انرژی بخشی ، درمان از راه دور است . همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ، نحوة درمان از طریق دستها هنگامی که شفاگر در مجاورت فرد بیمار قرار گرفته باشد از طریق تأثیرات القایی میدانهای بیومغناطیسی آنها قابل درک است ، اما درمان از راه دور را درشرایطی که ممکن است شفاگر نه تنها کیلومترها از بیمار خود فاصله داشته باشد بلکه نسبت به هم در دو سوی مختلف کرة زمین باشند ، از نظر علمی چگونه می توان توجیه کرد ؟‌ احتمالاً‌ درمان از راه دور بواسطة امواجِ اسکالر ( ٍScalar Waves : امواج الکتریکی با پایداری بالا که می توانند بدون نیاز به سیم برق و بدون تبعیت از معادلة ریاضی انتشار امواج با سرعتی معادل یک و نیم برابر سرعت نور در فضا حرکت کنند . کشف این امواج ، دستاوردی مهم و نوین در فیزیک مدرن بشمار می آید) صورت می گیرد . هنگامی که دو میدان مغناطیسی متمایز،‌ دارای فرکانسی کاملاً‌ مشابه بوده و دقیقاً از فاز خود خارج باشند ، نهایتاً یکدیگر را حذف می کنند ،‌ اما این حذف متقابل ، تأثیرات آن دو میدان را از بین نمی برد ، بلکه پتانسیل آنها همچنان موجود است و این پدیده منجر به ایجاد امواج اسکالر می گردد که برخلاف امواج مغناطیسی (‌ که با الکترونها در ارتباطند )‌ با هستة اتمها د رتعامل قرار می گیرند . این امواج نه تنها توسط قفسهای الکتزیکی فارادی Faraday Cages [1] یا سایر موانع شناخته شده متوقف نمی شوند ، بلکه خود را بدون کوچکترین افت انرژی و با همان قدرت اولیه (صرفنظر از بعد مسافت) ، به هدف مورد نظر می رسانند . همچنین ثابت شده است که امواج مورد نظر،‌ با تأثیر بر روی بافتهای زندة بیولوژیک ، روند ترمیم و درمان را تسریع می نمایند . بنابراین ممکن است همانطور که دکتر جیمز اوشمن معتقد است امواجِ اسکالر،‌ منشاء بنیادینِ درمان و ترمیم در بدن موجودات زنده باشند . علیرغم اینکه تئوریهای حاضر ، تا حدودی توجیه کنندة مکانیسم درمان از طریق شفابخشی می باشند ،‌ هنوز یک جنبه از شفا بخشی و کار فراطبیعی (معنوی) به صورت رازی بزرگ باقی مانده است . تولید میدانهای بیومغناطیسی و امواجِ اسکالر ر وابسته به جسم فیزیکی انسان و یا دستگاههای فیزیکی است ، در حالیکه بسیاری از شفاگرهای روحی، برای دریافت و هدایت انرژی ، با موجوداتی متعالی تر، که فاقد هر گونه جسم فیزیکی می باشند ارتباطی مستقیم برقرار می کنند . از دیدگاه علمی نه تنها مکانیسم ایجاد انرژی توسط این موجودات ، بلکه حتی وجود آنها نیز، قابل توجیه نمی باشد . لذا هنوز برای درک عمیق تر شفابخشی و طبیعت آگاهی ، زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در پیش روی علم نوین قرار دارد . بافتهای زندة بدن که متشکل از ملکولها و اتم ها هستند ،‌ مستقیماً‌ در اتصال و تأثیرپذیری از تمامی نیروهای موجود در طبیعت می باشند . همگام با تکامل موجودات زند ه ، نیروهای مختلف ، اعم از نیروهای شناخته شده و نیروهای مرموز و ناشناخته برا ی عملکرد بدن با یکدیگر ترکیب شده اند و طبیعتاً‌ با مطالعه موجودات زنده و به ویژه انسان ،‌ فرصتی بسیار خوب برای درک عمیق ترین و مرموز ترین نیروهای کیهانی به ما عطا خواهد شد . این شانس برای ما وجود دارد که همگام با پیشرفت تحقیقات علم بشری در مورد شفاگری و عوالم روحی ،‌ کشفیات حیرت آوری به وقوع بپیوندد که با گسترش آگاهی ذهن ما انسانها ،‌ تحولی متعالی را برای ادامة حیات بر روی کرة زمین برایمان به ارمغان آورد .

نویسنده : ویلیام لی رند برگردان و اقتباس : دکتر کیارش ساعتچی - برگرفته از کتاب جوهرة رِیکی تالیف والتر لوبک. فرانک آرجاوا پیتر. ویلیام لی رند

http://metaphysic.blogsky.com/1387/01/17/post-145    

 موجودیت جریان های برقی در بدن که در مسیر سیستم عصبی حرکت میکند، این جریان های الکتریکی عصبی سبب ایجاد میدان های الکترومقناطیسی در بدن انسان میشوند، درعمل کردریکی و قوانین ذهنی مانند قانون جذب موجودیت این میدان های الکترومقنا طیسی دربدن شرط است،،از طرف دیگر قلب نیز دارای سیستم الکتریکی خاص استُ عقدات (SAN وAVN )  علاوه بر سیستم عصبی قلب درتقلص واسترخا قلب  رول  بس مهم دارند، در بخش تشخیص امراض قلبی از الکتروکاردیوگرافی قلبی استفاده میشود، تعریف  عقدات SA و AV   قلب.....

                    http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=4574

http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=2407

     سیکل قلبی     :                           http://www.youtube.com/watch?v=rguztY8aqpk&feature=related

  موجودیت جریان های برقی در بدن که در مسیر سیستم عصبی حرکت  میکند، این جریان های الکتریکی عصبی سبب ایجاد میدان های الکترومقناطیسی در بدن انسان میشوند و درعمل کردریکی یاانرژی درمانی و قوانین ذهنی این هاله انرژی نقش دارند چون افکار ما انرژی فریکانس های امواج الکترومقناطیس هستند روی هر مسأله که توجه و تمرکز میکنیم،به نظر من هاله این انرژی  افکار ما میدان مقناطیسی بدن ما را میسازد در اطراف ما شکل میگیرد، این انرژی ها میتوانند مثبت یا منفی باشند ( افکار مثبت یا منفی )، زمانی مغز فریکانس های هم سو جذب میکند که قلب انرا حس و مغز باور کند،برای اینکه قلب ان خواست یا ارزو یا هدف شما را حس کند باید ذهناْ و جسماْ ارامش داشته باشید. قلب دارای سیستم الکتریکی خاص استُ عقدات (SAN وAVN ) و الیاف پیور کنج،‌ علاوه بر سیستم عصبی قلب خودکار که شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک است دستگاه سمپاتيك در واكنش‏هاى هيجانى مانند خشم و ترس وارد عمل مى‏شود، به اين نام شناخته مى‏شود در حالى كه بر عكس سيستم پاراسمپاتيك از عمل سمپاتيك جلوگيرى كرده و باعث آرامش و سكون مى‏شود و در فعاليتهاى روزمره به طور طبيعى و آرام نقش دارد.

 این عقدات که درتقلص واسترخا قلب  رول  بس مهم دارند،  در بخش تشخیص امراض قلبی از الکتروکاردیوگرافی قلبی از ان استفاده میشود،  این عقدات در ایجاد میدان مقناطیسی قلب رول دارند.

در حالت هیجانات ترس سیستم اعصاب سمپاتیک تنبیه و باعث سریع شدن ضربان قلب  و بلند رفتن فشار خون میشود، در این حالت از ادویه های ارام کننده ای اعصاب، ترانکیلایزر ها،از بیتا بلاکرهای ادرینرجیک ... که تاثیر سمپاتیک مرکزی را کم بسازد  برای ارامش اعصاب و سبب   کاهش ضربان قلب و برای پاهین امدن فشار خون بلند  استفاده میگردد... ادویه های دیگر مانند میتل دوپه ....که باعث کاهش فرط تضیق شریانی شده و فشار خون بلند را پاهین میاورد نیز موارد استعمال دارند، این بخش سیستم عصبی خودکار ( یا بخش سمپاتیک  سبب افراز ادرنالین، نورادرنالین و کورتیزول که توسط غده فوق کلیوی، بر اثر دریافت بعضی از امواج  هیپوتالاموس بوجود میاید، میشود،  طول عمر ترشح هورمون آدرنالین بسیار کم می‌باشد و علائمی مانند برافروختگی ناگهانی در اثر خشم، گلگون شدن چهره به دنبال استرس شدید، ناشی از ترشح همین هورمون است ولی طول ترشح هورمون کورتیزول طولانی‌تر است و باعث علائم نرمی در فرد می‌شود. ترشح تدریجی و طولانی‌ کورتیزول باعث تخلیه انرژی و کاهش فایده بخشی سیستم ایمنی و کاهش تمرکز حواس، استرس و حتی چاقی می‌گردد.استرس دارای علائمی‌ست مثل افزایش ضربان قلب و تنفس و فشار خون بالا و موجب برخی از علائم دیگر مانند تعریق، لرزش، اختلال در گفتار و حتی لرزش کلامی نیز می‌شود.

در نوع استرسی که طول می‌کشد و به شکل مزمن می‌باشد علائم بدتر و خطرناک‌تر می‌باشد. بسیاری از قسمت‌های سیستم بدن دچار استرس می‌شود و علائم آن مانند: اضطراب، افسردگی و رفتارهای خاص است و به دنبال آن عوارضی مثل سوزش معده، تپش قلب، دردهای قفسه‌ی سینه به وجود می‌آید،  با  تنبیه  بخش سمپتیک سیستم عصبی خودکار که سبب فشار خون بلند میشود، میتواند در ظرف ۳-۵ ثانیه پیام های عصبی را به عقده ای اس اه انتقال دهد و ضربان قلب را دو چند بسازد و اما عکس العمل های قلبی در حالت نورمل،  در زمان فعالیتهای فیزیکی بدن مانند ورزش نمودن...، زمانیکه ضربان قلب زیاد میشود،  با عث سریع شدن جریان خون در انساج  بدن و بلند رفتن مصرف اکسیجن  انساج بدن میشود که خیلی مهم است.


چگونه می‌توانیم بر استرس خود را  کاهش دهیم؟ ( دور ساختن افکار منفی از ذهن، مثبت فکر کردن، با انواع  ریلکس تراپی.... فراموش نکنیم در صورت داشتن استرس،  افسرده گی یا دیپریشن قانون جذب عمل کرد مثبت ندارد.توقف فکر یا فکر نکردن می‌تواند چاره‌ای باشد برای تمرکز حواس و دوری از افکار نامطلوب. وقتی این کار به طور مرتب تکرار شود باعث می‌شود فرد بر استرس خود چیره شود و از ایجاد افکاری که در تولید استرس دخالت می‌دارند جلوگیری کند و باعث می‌شود فرد در زمان مناسب‌تری با مسئله‌ای روبه‌رو شود و آن مسئله را برای خود مطرح کند.

برای دوری از استرس سعی کنیم در محیط آرام، با تمرکز حواس و با حداکثر دقت به مسائل مهم فکر کنیم، محیط آرام به افکار شما نظم میدهد،‌شلوغی محیط اطراف انسان باعث گسیختگی فکر خواهد شد. زمانی که نمی‌توانید خوب تفکر کنید و تصمیم درست بگیرید،  زمانی برای شادی و تفریح اختصاص بدهید، زیرا اگر زمانی برای استراحت و توجه به خود در نظر نگیرید، این مسئله باعث می‌شود نتوانید شخصی یا فردی موفق باشید و اضطراب بر شما چیره خواهد شد.سعی کنید در جایی ارام با تمرکز حواس و حد اکثر دقت به مسایل مهم فکر کنید شلوغی محیط و از هم گسیختگی فکر باعث خواهد شد که نتوانید از وقتیکه برای فکر کردن و تصمیم گیری صحیح اختصاص داده اید استفاده کاملی ببرید درصورت لزوم از سایرین خواهش کنید که شما را کمی تنها بگذارند میتوانید در این مدت از کسی کمک بگیرید تا کارهای شما را انجام دهد زمانی را برای تفریح و شادی در نظر بگیرید وقتی تمام ثانیه هایتان را برای کارهای مختلف اختصاص میدهید ممکنست از خود غافل نشوید و ناخود اگاه زمانی را برای خود درنظربگیرید نتیجه ای این مساله کاهش اثر بخش در استرس  و موفیقیت واقعی شما خواهد بود.                                                                                                                             29.01.20

 

 موزیک تراپی

بر اساس تحقیقات دانشمندان موسیقی مجموعه ارتعاشات هم موجی است که قدرت تاثیر بر ذهن و جسم ما را دارا هستند.

پس با آگاهی از این موضوع می توانیم با انتخاب آگاهانه موسیقی روزانه  تاثیرات مثبتی بر روی جسم و ذهن خود عمل کنیم.

اگر شما هم در خانواده خود سابقه ابتلا به آلزایمر را دارید بد نیست که با گوش سپردن منظم به موسیقی از ذهن و حافظه خود مراقبت کنید.

تنها شنیدن موسیقی باعث فعالتر شدن ذهن می شود

دانشمندان معتقداند فعالیت ساختارهای خاص موجود در مغز در صورتی که به طور مرتب در معرض امواج هم ریتم با فرکانس منظم و مناسب  قرار گیرد به طور مشخصی هماهنگ تر شده و مواد شیمیایی مترشحه از انها که فعالیت کل بدن را تنظیم می کنند نیز به تبع بهتر عمل خواهند کرد.البته باید حتما این نکته را نیز در نظر داشت که عکس این مطلب نیز صحت دارد یعنی گوش سپردن به امواج نامنظم ( برای مثال موزیکهای با ریتم بسیار تند یا به اصطلاح "ریو" ) که از فرکانس خاصی تبعیت میکنند میتواند فعالیت طبیعی ذهن را مختل کند پس بهتر است از این به بعد نسبت به موزیکی که گوش میکنیم وسواس بیشتری به خرج دهیم.

  شما به سمت موزیکی جذب میشوید که بدنتان به آن نیاز دارد...

شاید برای یکایک شما عزیزان جالب باشه بدانید که سلولهای بدن دائما در حال حرکت اند و در مقیاس نانومتری به طور دائم در حال ارتعاش اند.در واقع این بدن سخت و بی تحرک ظاهری چیزی جز خطای دید ما نیست و بدن ما یک ارگانیسم کاملا پویاست. این ارتعاشات بسته به وضعیت سلامتی شما تغییر میکنند و شدت آنها یکسان نیست.به دلیل همین ارتعاشات ، گاهی شما احساس میکنید اصلا توانایی ثابت نشستن در یک نقطه را نداریدو برعکس گاهی هیچ تمایلی به حرکت ندارید.

تصاویر بسیار دقیق گرفته شده از بدن نشان میدهد که زمانی که بدن در معرض موسیقی قرار می گیرد ریتم ارتعاشات بدن تا حدی با موسیقی هم ساز میشود و در واقع بدن در مقیاس نانو به رقص در می آید.حالا شاید دلیل حال خوشتون در بعضی مواقع که به یک موزیک قشنگ(البته از نظر خودتون) گوش میدین رو بهتر درک کنید.

شاید دلتون بخواد اینم بدونین که هیچ دو نفر آدمی تو دنیا نیستن که که یک موزیک یک تاثیر واحد روشون بزاره.در عین حال به این هم باید توجه داشت که اگر ریتم موسیقی با وضعیت بدن هماهنگ نباشه شما نا خودآگاه حال بدی پیدا می کنید و سعی میکنید از موزیک دور بشین یا اصلا منبع صدا رو خاموش میکنید.

هدف من از درج این مطالب فقط معطوف کردن ذهن شما به دنیای فوق العاده بدنتونه.سیستمی که سالهاست داره روش کار میشه و هنوز حتی ذره ای از شگفتی هاش درک نشده.از این به بعد سعی کنید زمانی که به موسیقی مورد علاقتون گوش میکنید بیشتر به واکنش های بدن تان دقیق بشید.شاید این بدن شما بوده که در اون لحظه خاص نیاز به موسیقی داشته......کسی چه میدونه؟!

موسیقی و ایمنی بدن

دانشمندان اعتقاد دارند نخستین دستگاه بدن که به اصوات موسیقیایی پاسخ مثبت میدهد ، سیستم ایمنی بدن است.در حقیقت مولیکولهای واسطه گر این سیستم یا همان (* سایتو کاین ها) در پاسخ به امواج موسیقی بیشتر ترشح شده و سطح ایمنی ذاتی و اکتسابی بدن را افزایش میدهند.شاید بد نباشد اگر بدانید افرادی که شخصا اقدام به نواختن موسیقی میکنند کمتر از سایر اقشار دچار بیماریهای نقص ایمنی و یا اختلالات ناشی از عدم کارکرد این دستگاه میشوند.

همچنین دیده شده درصد ابتلا به سرما خوردگی، انفلوانزا و بیماریهای عفونی متداول در میان نوازندگان موسیقی کمتر از سایرین است

پس بد نیست اگر در خود ذوق و استعداد نواختن موسیقی را سراغ دارید به سراغ این هنر بروید.......

( لااقل برای حفظ ایمنی بدن)

 *سایتو کاین ها واسطه های شیمیایی هستند که توسط سلولهای دخیل در سیستم ایمنی بدن ترشح میشوند و کارایی این دستگاهو از روشهای مختلف بالا میبرند،برای مثال یک دسته از این مواد باعث میشوند که بدن در برابر باکتری ها مقاومت بیشتری از خودش نشون بده یا اینکه بدن رو در مقابل عواملی مانند تومورها ایمن می کنند.

http://www.musichealth.blogfa.com/

                                  15.01.010          


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  | 

2     

درس موسیقی

http://www.youtube.com/watch?v=JdEOOGXULH8&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=Ipv_abPmUtk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DhDaM1RaDdk&feature=related

 خشم چیست؟

http://newmind.mihanblog.com/post/171

ملاتونین چیست؟

http://www.pezeshki.net/fa/content/view/1073/1/

 دوپامین چیست؟  نیورترازمیتر مغزی دوپامین به ما توانایی و انرژی بیشتری می بخشد که کمبود آن باعث خستگی و بی حوصلگی در افراد می شود . در حالیکه سروتونین حس خوشبینی و رضایت مندی را در وجود ما افزایش می دهد ....

                   http://w ww.gtalk.ir/thread22126.html           

اندروفین چیست؟   هنگامى که مي‌خنديم يا حتى طبق برخى تحقيقات موقعى که ما لبخند مي‌زنيم جريان خون به مغز افزايش مي‌يابد و موادى بنام اندروفين (هورمانهاى ضد دردى که در شخص احساس خوش و سلامت ايجاد مي‌کند) در مغز آزاد مي‌شود و سطح هورمونهاى استرس‌زا را در خون پايين مي‌آورد.

وقتی مي‌خنديم يا حتى طبق برخى تحقيقات موقعى که ما لبخند مي‌زنيم جريان خون به مغز افزايش مي‌يابد و موادى بنام اندروفين (هورمانهاى ضد دردى که در شخص احساس خوش و سلامت ايجاد مي‌کند) در مغز آزاد مي‌شود و سطح هورمونهاى استرس‌زا را در خون پايين مي‌آورد.خنديدن با ترشح هورمونى به نام اندروفين موجب احساس آرامش و رضايت در افراد مى شود. از نظر فيزيولوژيك، تحريك پوست بدن و ايجاد حالت قلقلك در بيشتر افراد سبب خنده مى شود؛ به دليل اين كه نقاط ويژه اى در مغز انسان وجود دارد كه تحريك الكتريكى آنها موجب برانگيختن احساس شادى، خوشى و خنده مى شود. زمانى كه گروهى از افراد با ديدن موضوع خنده دارى تبسم مى كنند يا مى خندند، دچار نوعى عاطفه مثبت گروهى مي شوند و همبستگى به وجود مى آيد.
در واقع «آندروفین» ماده ای مشابه مرفین است که در بدن ساخته می شود، مقدار این ماده در خون، در اثر ورزش و فعالیتهای نشاط آور، بالا می رود. دانشمندان انگلیسی بعد از سالها تحقیقات به این نتیجه رسیدند که یک دقیقه از ته دل خندیدن معادل 45 دقیقه ورزش، انسان را سر حال می آورد. بنابر آخرین تحقیقات علمی، خندیدن، باعث کاهش بروز انواع بیماریها از جمله بیماریهای قلبی می شود. از طرفی خنده با ایجاد تغییراتی در راههای تنفسی، باعث می شود هوای بیشتری در بینی ما جریان یافته و به سرد شدن مغز کمک کند و هر چه مغز خنک تر باشد ما شادتر خواهیم بود. بر روی سایت اینترنتی BBC مقاله ای وجود دارد به این مضمون که، کسانی که دچار حمله قلبی شده اند در روز با حداقل 30 دقیقه خندیدن می توانند احتمال حمله قلبی دوم را تا حد قابل توجهی کاهش دهند. همچنین کسانی که فشار خون دارند نیز با وجود روحیه شاد و خندیدن می توانند فشار خون خود را در حد مطلوب نگه دارند. در حال حاضر این عقیده که قسمت اعظم بیماریها بر اثر احساسات منفی و اضطرابها بوجود آمده و پیشرفت می کند، توسط اکثر روانشناسان و روانپزشکان مورد قبول قرار گرفته است.
استرسها و اضطرابهای روزانه در طول زمان چنان ناهماهنگیهایی در جسم ایجاد می کند که ممکن است به بحران روانی منتهی گردد.
زمانیکه هورمونهای ناشی از فشار روانی بطور دائم به مقدار زیاد تولید گردد، سیستم دفاعی بدن قادر به انجام وظیفه کامل نخواهد بود و همین راه را برای انواع عفونتها و بیماریها هموار کرده و اندامهای داخلی بدن را تحت فشار شدیدی قرار خواهد داد. خندیدن می تواند سلاح موثری برای مقابله با این فشارهای روانی و استرسهای روزمره باشد.

http://forum1.congress60.org/showthread.php?tid=855

 سروتونین چیست؟  سیروتونین ماده شیمایی در مغز است که به سلولهای عصبی  با عنوان انتقال دهنده ای پیام های عبصی به مغز کمک میکند تا با یکدیگر کار کنند، با عبور نور در چشم باعث میشود که مغز سیروتونین افراز کند، ازسبب کوتاه بودن طول روز و کاهش روشنایی در پاهیز و زمستان نسبت به بهار و تابستان مقدار سیروتونین بدن کمترمیشود، کاهش سیروتونین در بدن اختلاطات عاطفی را بوجود میاورد... انزایم مونوامینواکسیدازدرنسج  دماغ، کبد و نهایات اعصاب ادرینرجیک یا سمپتیک موجود است در استقلاب مونو امینها حجروی از قبیل ادرنالین، نارادرنالین، دوپامین و سیروتونین(   باعث تجزیه و غیرفعال شدن سیروتونین میشود) مهم است، ( فارمکولوژی طبی- اثر دوکتور حبیب دل) پژوهش نشان می‌دهد علت عوارض پیش از قاعدگی و علایم افسردگی، تغییرات در فعالیت سروتونین است که زعفران روی ماده شیمیایی سروتونین در مغز و نحوه فعالیت آن اثر می‌گذارد.
سروتونین نوعی انتقال‌دهنده عصبی است که نقش مهمی در خوابیدن، تعدیل حالت و رفتار، اشتها و… دارد.به علاوه شرایط بیولوژیک و عوامل خاصی مانند تولید مثل، هورمون‌های ژنتیک، بارداری، زایمان و یائسگی در افسردگی تاثیر دارند.
تحقیقات در مورد سیروتونین بیانگر این است که در فرآیند افسردگی در مغز با کمبود غلظت سروتونین روبه ‌رو هستیم. افرادی که میزان تولید سروتونین در مغز آنها پایین است، برای بهبود روحیه خود بیشتر به غذای رنگین (زعفران) روی می‌آورند که سروتونین را در مغز زیاد می‌کند، در نتیجه کاهش افسردگی را در پی خواهد داشت.

http://serotonin.blogfa.com/post-26.aspx

 مصرف زعفران سبب تقويت حافظه مي شود

محققان دانشگاه سنگاپور اعلام کردند که مصرف زعفران سبب تقويت حافظه در انسان مي شود.
زعفران از رسوب پلاکت هاي آميلوئيد در بيماران مبتلا به آلزايمر جلوگيري مي کند بنابراين باعث تقويت حافظه مي شود. اين گروه از محققان آزمايشاتي را بر روي يک هزار زن و مرد با سن 70 تا 90 سال که مبتلا به آلزايمر هستند انجام دادند و دريافتند که اين افراد اگر از زعفران بيشتر استفاده مي کردند دچار اين بيماري نمي شدند. بر اين اساس آنان دريافتند که مصرف روزانه زعفران توانايي يادگيري و حافظه را به طور قابل توجهي افزايش مي دهد. تحقيقات نشان مي دهد افرادي که به طور مرتب از زعفران مي خورند حافظه بهتري نسبت به افرادي که زعفران کمتر مي خورند دارند. مصرف زعفران علاوه بر تقويت حافظه در جلوگيري از بروز سرطان در انسان نيز موثر است.
همچنين اثر ضد افسردگي زعفران يکي از فوايد بسيار اين گياه در درمان بيماريها است.
گياه زعفران به عنوان شادي آور، آرام بخش، خواب آور و توان بخش قلب در طب سنتي مطرح است. به گزارش ايرنا کاهش فشار خون، ضد انعقاد و رفع بي نظمي در قاعدگي، کاهش چربي، درمان آسم و افزايش اکسيژن رساني به بافت ها،اثر ضد سرطان، ضد نفخ و قلنج، محرک تمايلات جنسي، ضد سرفه، اثر ضد پيري، ضد درد و التهاب نيز از ديگر فوايد مصرف زعفران است.

پارکینسون چیست؟

 http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2267&conid=11735&mID=6823

      رفتار و كردار ما تحت تاثير احساسا ت مان قرار دارند .

         احساسات ما تحت نفوذ افكار و انديشه هاي ما هستند .

         افكار و انديشه هايمان ، ناشي از باورهاي مان مي باشند .

          باورهاي مان در (( ضمير ناخودآگاه )) ساخته مي شوند .

     باورهاي انسان ، كه شكل دهنده و تنظيم كننده رفتار آدمي است ، در طول عمر ، شكل گرفته ، ساخته شـده و قالب بندي مي شوند . ولي باورهاي ساخته شده از بدو تولد تا 5 سالگي ، از اهميت بسيار حياتي برخوردار مي باشند ، چون در اين دوره 5 ساله ، كودك شديدا به مادر ، پدر ، و اطرافيان وابسته بوده و بدون اينكه مفهوم خوبي يا بدي را بداند ، و بدون اينكه توانايي فهم و شناخت مفاهيم را داشته باشد ، راهنمايي ها ، فرمان ها ، تنبيهات و تشويقات و هشدارها ي متعدد و بيشمار مادر و اطرافيان را دريافت و كليه آنها را ضبط مي كند . به علاوه هر چه از سوي مادر و اطرافيان ظهور و بروز كند ،  از راه شنيدن ، ديدن ، لمس كردن ، عملكرد و  و يا ناظر بر رويدادها و امور جاري زندگي ، رسوم ، سنن ، آيين ، آداب و عادات ، دين و مذهب و مراسم مربوط به آنها جملگي و بي كم و كاست و دقيقا در ذهن كودك ضبط مي شوند . موقعيت كودك ، نياز حيا تي او به مادر و پدر ، عدم توانايي او در درك و فهم معاني در اين دوره ، تصحيح و توضيح را براي او غير ممكن مي سازد ، لذا كليه امور و جريان ها را حقيقت محض پنداشته و ضبط مي كند . اين نوارهاي ضبط شده در تمام طول زندگي وجود داشته و هيچ كس ، نمي تواند آنها را از مغز خود پاك سازد و اين نوارها هميشه آماده بازنواختن هستند . اين بازنواختن در تمام عمر ، داراي نفوذي بسيار مقتدرانه است . 

     باورها و اعتقادات ساخته شده در اين دوره از اهميت خاصي برخوردار هستند ، چرا كه باورها ي بعدي ، تحت تاثير باورهاي اوليه قرار مي گيرند . حتي در بسياري از افراد ، قالب ها و باورهاي فكري پنج ساله اوليه ، بدون تغييرات اساسي ،  حتي بعضا به صورت تعصب آميز ، راهنما و الگوي آنان در تمام عمرشان مي گردد .

     بنابراين : فرمان ها ، هشدارها ، راهنمايي ها ، تنبيه ها ، تشويق ها و ... در مغز كوچك كودك ضبط مي شوند كه بيشتر اينها در چهار چوب كلمات : نكن ، بكن ، هرگز ، هيچوقت ، هميشه ، يادت نرود و ... همچنين ادب كردن هاي بيهوده و خسته كننده والدين ، در كودك احساس هاي منفي بوجود مي آورد ، اين احساس هاي نا شاد كه در پي هم مي آيند و يكديگر را تاييد و تثبيت مي كنند ، نيز به طور دائم ضبط شده و پاك شدني نيستند .

      بسياري از ما تحت تاثير گفتار ، كردار و تلقين هاي منفي مستقيم يا غير مستقيم اطرافيانمان ، مخصوصا پدر و مادر ، از كودكي مي آموزيم كه : زندگي سخت ، دشوار و بي رحم است . زندگي فنا پذير است . تو عرضه نداري ، در زندگي هيچ چيز نمي شوي . تو شانس نداري . تو هميشه شكست مي خوري . تو هميشه اشتباه مي كني . و بسياري تلقين هاي ديگر از اين دست . متاسفانه اين باورهاي منفي در بسياري موارد و در بسياري از انسانها تا آخر عمر باقي مي مانند .

      با توجه به مراتب فوق ، باورها و اعتقادات انسانها از بدو تولد و از زماني كه ساخته و پرداخته مي شوند كه شخص هيچگونه نظر يا دخل و تصرفي در آنها نيز نمي توانسته داشته باشد . باورها و اعتقادات بعدي نيز تحت تاثير باورهاي اوليه قرار دارند . همچنين بسياري خصوصيات و نحوه تفكر ادمی ، تحت تاثير فرهنگ حاكم بر جامعه و تحت تاثير تلقين ها و الگوي محيط ( خانواده و اجتماع ) خود مي باشد به طوري كه در بسياري از مواقع ، مقاومت در برابر آنها ، حتي در سنين بالاتر نيز بسيار مشكل است .

      زندگي انسان عجب حكايتي است ! سفري آغاز شده كه اختيار آنرا نداشته ايم كه بدانيم : چرا به دنيا مي آييم ؟ سفرمان در چه زماني و از كجا شروع و تا كي ادامه خواهد داشت ؟ ضوابط و شرايط آن كدامند ؟ همسفران ما كيستند ؟ چه فضايي بر سفرمان حاكم بوده و خواهد بود ؟ حــوادث و رويدادها كه به ظاهر به نفع ماست در نهايت هم به سود ما خواهد بود يا بالعكس به ضررمان تمام خواهـــد شد ؟ از همه شگفت انگيز تر اينكه ، باورهاي اساسي و اوليه زماني شكل مي گيرند كه قدرت تشخيص خوب را از بد ، زشت را از زيبا ، سود را از زيان و مفيد را از مضر نداشته ايم .

      بدون توجه به اينكه از كجا آمده ايم ، دوران خردسالي مان چگونه سپري شده و چه دشواريها يي پشت سرداشته ايم ، باورهاي اوليه مان چگونه بوده و فرهنگ حاكم بر جامعه مان چگونه و چه اثرات مثبت يا منفي بر باورهايمان داشته اند ، مي توانيم با رعايت اصولي ، از خود انساني موفق ، آرام ، شاد ، تندرست ، جذاب ، دانا و توانا ، مثبت انديش و سرشار از شور و شوق و انساني جديد با شخصيت كاملا متفاوت با گذشته داشته باشيم .

      روانپزشكان متعقد هستند كه :   انديشه و پندارهاي ماست كه كيفيت زندگي ما را مي سازند .  انديشه ها و پندارها ، بوسيله (( پيام هاي شيميايي )) يا  ((Neuropeptides  )) در سراسر بدن جريان پيدا مي كنند ، به طوري كه هر فكري كه از ذهن خارج ما مي گذرد ، در يك چشم بر هم زدن بر تركيبات شيميايي بدن تاثير مي گذارد و بعد از هر انديشه اي ، احساسي در بدن توليد مي شود :

      انديشه هاي مثبت و شادي بخش و مهر انگيز ، باعث ترشح هورمون هايي مي شوند كه جسم و ذهن ما را سالم ، پر نشاط و سيستم ايمني و دفاعي بدن مان را فعال تر مي سازند !

      انديشه هاي مثبت : راه پيشرفت ها ، سازندگي ها و چگونگي رسيدن به پيروزي را به ما نشان مي دهند ، اينكه چه توانايي ها ، چه نيروي خلاقه و چه ابتكاراتي مي توانيم داشته باشيم ، اعتماد به نفس زياد ، خود باوري فراوان و بزرگ انديشي را به ما مي بخشد . توصيه مي كنند كه هميشه به پيروزي بينديشيم ، هميشه خود را لايق و شايسته بدانيم و هرگز خود را دست كم نگيريم .

      انديشه هاي منفي و مخرب ، فعل و انفعالات شيميايي بدن را بصورت منفي تغيير داده و با ترشح هورمونهاي مضر و سمي ، باعث بروز بسياري از امراض روحي و جسمي مي گردند .

      افكار منفي : ناتوانايي ها ، نارسايي ها ، احساس حقارت و خود كم بيني ها را تشديد كرده ، از سوي ديگر ، اعتماد به نفس و خودباوري را در ما بشدت كاهش مي دهند و در مواجه با هركاري ، با شعار (( نمي تواني ، عرضه اش را نداري ، شكست مي خوري )) عليه منافع خود شخص به كار افتاده و عملا سد راه پيشرفت مي گردند .

      انسان دائما و لحظه به لحظه ، افكار منفي يا مثبتي را انتخاب كرده و آگاهانه يا ناآگاهانه خواسته يا نا خواسته ، حتي بعضا لجوجانه به تكرار آنها مي پردازد . احساس هاي منفي بي آنكه دخالتي داشته باشيم ، در فكر ما جاي مي گيرند ، اما جنبه هاي مثبت را مي بايست با تلقين به ا فكار تزريق كرد . چون هر كسي در هر روز بيش از 000/60 فكر مي تواند داشته باشد ، لذا وقتي افكار مثبت يا منفي در ذهن تكرار شوند ، با توجه به ارتباط دائمي ميان ذهن و جسم ، اثرات مثبت ( ايمن ) يا منفي ( نا ايمن ) آن بر جسم  ، بصورت دائمي ادامه پيدا مي كند . وقتي انديشه هاي منفي را در سر داريم  ، آنها را خواسته يا نا خواسته در هر روز چندين هزار مرتبه تكرار مي كنيم ، در نتيجه :

1.     افكار منفي قوي تر مي شوند .

2.     جاي بيشتري در ذهن به خود اختصاص مي دهند ،

3.  ودر نهايت ، تمام بخش توليد فكر را تحت نظارت خود مي گيرند و به مجموعه افكارمان ، ماهيتي منفي مي دهند .

با اين روند ، بخش عظيمي از توانايي هاي ( بالفعل و بالقوه ) خود را نا توان ساخته و بيهوده هدر مي دهيم . در نتيجه بي حوصله ، كم اشتها ، پريشان حال ، بدخواب و افسرده و ... گشته ، زخم معده گرفته و به بيماريهاي قلبي ، عروقي ، فشار خون و هزاران درد و عارضه كوچك و بزرگ ديگر دچار مي شويم . در حقيقت با منفي انديشي و منفي بافي و تكرار آن در ذهن ، خون خود را بيشتر مسموم ساخته و انرژي و نيروي خود را در تخريب خويشتن و ديگران به كار برده و زندگي را براي خود و ديگران زهرآگين و غير قابل تحمل مي سازيم . به عبارت ساده ، سموم حاصل از نگراني ، خشم ، ترس ، ناكامي ، منفي بافي و ... ما را بسوي بيماري و نابودي مي كشاند . غير ممكن است در آن واحد هم سالم باشيم و هم منفي نگر و مضطرب و نگران .

      جالب اينجاست كه ، هر فكري كه مي كنيم ، مثبت يا منفي ، بيشتر از حواس پنجگانه در (( ضمير ناخودآگاه )) اثر گذارند . لذا مي بايست مراقب انديشه هاي خود باشيم و سعي كنيم فقط انديشه هاي مثبت و سازنده را كه سيستم ايمني بدن را تقويت كرده و باورهاي ما را عالي مي سازند در ذهن خود تكرار كنيم .

      پژوهشگران ، در مسير كشف چگونگي روند تشكيل باورهاي انساني ، به كشف بزرگتري نائل آمدند و آن ، كشف قدرت خارق العاده و نيروي بيكران و نامحدود (( ضمير ناخودآگاه )) در انسان ها بود . در اعماق ضمير هر انساني ، دريايي از هوش ،  ذ كا وت ، خرد ، توانايي و دانايي نامحدودي قرار دارد . همه انسانها ، در پهنه اقيانوسي از ثروت هاي بيكران به سر مي برند و قادر هستند از موهبت هاي بي نهايتي كه درونشان وجود دارد و از قدرت و توانايي هاي نامحدود ذهني خود بهره مند شوند و با استفاده از نيروي شگفت انگيز و سحر آميز درون ، به آساني به سعادت ، آرامش باطني ، شادابي ، تندرستي ، ثروت و به نور و زيبايي و عشق برسند ، و از بدي ها ، زشتي ها ، حسادت ها و پريشاني ها ، افسردگي ها و به طور كلي خود را از امراض ذهني و جسمي دور سازند . (( ضمير ناخودآگاه )) از چنان نيروي برخوردار است كه مي تواند كليه مسائل احساسي ، عاطفي ، مالي و تندرستي انسان را به آساني حل كند .

      (( ضمير ناخودآگاه )) يك قدرت خارق العاده ، يك گنج بي پايان و يك نيروي نامحدود است كه همه انسانها از آن بهره مند هستند . بنابراين ، توانايي و امكانات افراد نامحدود بوده و از اين بابت ، هيچ كس بر كس ديگر برتري ندارد . ولي اين نيروي بيكران ، مثل شمشير دولبه است كه اگر درست استفاده كنيم ، زندگي عالي و با شكوه و سعادتمند خواهيم داشت . در حالي كه اكثر مردم ، به علت عدم شنا خت از قدرت واقعي ضمير خود و به دليل استفاده ناصحيح و غير معقول و منفي از آن ، زندگي نا مطلوب توام با نگراني ، اظطراب ، درد و مرض ، فقر و نداري ، نكبت و ... براي خود تدارك مي بينند .

      همانطوري كه يك خلبان ماهر به علت آموزش و آگاهي با سيستم ها و دستگاه هاي مختلف به راحتي مي تواند هواپيماي غول پيكري را با صدها تن بار و چند صد نفر سر نشين ، به پرواز در آورده و آن را از اين طرف دنيا به آن طرف دنيا ببرد ، در حالي كه اگر كسي كه به امور خلباني آگاهي نداشته باشد نمي تواند چنين كاري را بدون ايجاد خطر و ريسك فراوان به انجام برساند .

اگر طرز استفاده صحيح از نيروي عظيم و بي نظير (( ضمير ناخودآگاه )) خود را ندانسته و نتوانيم بر آن تسلط يابيم ، مسلما نخواهيم توانست از بركات مثبت آن بهره مند شويم . به علاوه استفاده هاي ناصحيح و منفي از آن هم ، حوادث ناگوار و خسارات جبران ناپذيري در پي خواهند داشت .

      براي بهره برداري صحيح از (( ضمير ناخودآگاه )) و تسلط بر آن ، نيازمند دستورالعمل صحيح هستيم تا از اين قدرت بيكران درون خود ، استفاده بهينه و صحيح داشته باشيم . براي اينكه بدانيم  ضمير ناخودآگاه ما ، چقدر قدرت دارد ، فقط به ذكر اين نكته بسنده مي كنيم كه  ضمير ناخودآگاه بيش از 000/000/000/70 ( هفتاد ميليارد ) سلول بدن را دقيقا تحت كنترل داشته ، به امر تغذيه و اكسيژن گيري ، دفع مواد زائد ، سلامتي و بيماري ، همكاري سلول ها با هم و هموستاز بدن ، مرگ و زندگي ، تكثير سلولي و هزاران امور ديگر مربوط به سلولها را ، لحظه به لحظه و بدون درنگ و استراحت و در تمام طول مدت شبانه روز كنترل و تحت نظارت دقيق خود دارد ، و يا در هرلحظه ميليون ها سلول از قسمت هاي مختلف بدن مي ميرند و ميليون ها سلول جديد جايگزين آنها مي شوند كه همگي با نظارت و كنترل و تصميم گيري مستقيم ضمير ناخودآگاه صورت مي پذيرد ! شايد يك نفره ، كوه البرز را كندن و با يك دست بلند كردن ، آسان تر از هر لحظه 70 ميليارد سلول را كنترل كردن باشد !!!؟

يكي از كارهاي اساسي كه ضمير ناخودآگاه انجام مي دهد ، ساخت باورهاي مثبت يا منفي انسانها است . به عبارت ديگر ضمير ناخودآگاه كارگاه ساخت باورهاست : باورها (( اعتقادات )) مهمترين عنصر ذهن هستند ، چون :

      رفتار و كردار ما تحت تاثير احساسا ت مان قرار دارند .

        احساسات ما تحت نفوذ افكار و انديشه هاي ما هستند .

      افكار و انديشه هايمان ، ناشي از باورهايمان مي باشند .

         باورهاي مان در (( ضمير ناخودآگاه )) ساخته مي شوند .

ضماير (( خود آگاه )) و (( ناخود آگاه )) بوسيله حواس پنجگانه و تفكر ، تلقين ، تصور و تجسم (( حس ششم )) با دنياي خارج ارتباط برقرار مي كنند . هر مطلبي كه بوسيله حواس پنجگانه ، تصور ، تجسم و يا تفكر به اين ضماير منعكس شوند :

1 - ضمير (( خودآگاه )) با توجه به دانش ، اطلاعات ، تجربيات تعقل و استدلالش ، مطالب و موارد دريا فتي را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد و با توجه به باورهاي هر شخص ، نسبت به موارد مختلف دريافتي ، تصميم گيري كرده و جهت اجرا و اقدام به (( ضمير ناخودآگاه )) منعكس مي سازد . توضيح اينكه عمل مشاهده ، تجربه اندوزي ، دانش اندوزي استدلال ، تعقل و ... به وسيله ضمير خودآگاه صورت مي گيرد .

2- (( ضمير ناخودآگاه )) مطالب و موارد دريا فتي را بدون پردازش و تعقل و استدلال ، عينا ضبط مي كند . مثلا اگر مستقيما با (( ضمير ناخودآگاه )) ارتباط برقرار كرده و بگوييم 2*2 مساوي است با 7 ، عينا آن را ضبط مي كند . اگر مستقيما از آن سئوال كنيم كه 2*2 مساويست با چند ؟ ضمير ناخودآگاه آنچه را قبلا ضبط به ما جواب مي دهد : هفت . در حالي كه  ضمير خودآگاه به علت دارا بودن دانش ، استدلال و تعقل جواب مي دهد كه حاصل ضرب 2*2 مي شود چهار ! در حقيقت (( ضمير ناخودآگاه )) با وجود داشتن قدرت فراوان و نامحدود ، مثل بچه اي مي ماند كه هرچه بگويي و يا دستور بدهي ، بدون تفكر، تعقل و پردازش ، ضبط كرده و حتي امكانات اجرايي آن را هم فراهم مي سازد . يا مثل ماشيني كه گاز بدهي راه افتاده ، بدون اينكه بداند چگونه راه مي افتد و به كجا مي رود !

چگونه مي توانيم از قدرت خارق العاده و بي نظيري كه در درون همه انسا نها قرار دارد ، بهره برداري منطقي و معقول داشته و چگونه مي توانيم با تسلط بر آن انرژي و امكانات نامحدود آن را ، در رسيدن به اهداف و آرمانهاي خويش و ساختن زندگي بسيار شايسته ، عالي و بسيار مطبوع به كار گيريم ؟

چگونه مي توان با راهنمايي علمي و عملي ، به سلامت ذهن دست يافت و با بهره گيري از حد اعلاي توانمندي هاي مان زندگي خود را به حداكثر نشاط ، شادما ني ، تندرستي و شعف برسانيم ؟ و توانايي هاي خود را چنان بالا ببريم كه كمتر غم ، اندوه ، نگراني ، تهد يد ، ارعاب و مشكلاتي از اين قبيل در ما كارگر باشد !

پژوهشگران و روانكاوان ، از عدم قدرت پردازش ، تجزيه و تحليل ضمير ناخودآگاه استفاده كرده و توصيه مي كنند كه : با تلقين هاي سازنده ، تصور و تجسمات ذهني دلخواه ، بويژه با پرسش هاي مثبت و تفكر و انديشه هاي عالي مي توان ضمير ناخودآگاه  را در مسير اهداف خود قرار داد . بدين معني مطلب يا مطالب معيني را از روي نوشته يا از حفظ ، روزي چندين بار مخصوصا قبل از خواب و بعد از بيداري ، بخوانيم و تصاوير اهداف دلخواه خويش را در ذهن خود تجسم كنيم و با انديشه هاي عالي سئوالات مثبتي را از خود بكنيم . براي هر باري كه اين كارها را انجام مي دهيم ، عينا در ضمير ناخودآگاه ضبط مي شوند . بر اثر تكرار و ضبط آنها ، ضمير ناخودآگاه به گمان اينكه مطالب تكراري مورد نظر و دلخواه ماست و يا مطالب جهت اجرا از سوي ما ضمير خودآگاه ، منعكس مي شوند ، تحت تاثير تكرار ، تكرار ، تكرار ، و باز هم تكرار باورهاي خود را به آرامي تغيير مي دهد و باورهاي جديدي را در مسير مفاهيم و مطالب تلقيني و يا تصورات و تجسمات سازنده و مثبت از خود ، قرار داده و باورهاي جديد را هم اجرا مي كند . هرچه پيام ها ، علامت ها ، تلقين ها بيشتر تكرار شوند (( ضمير ناخودآگاه ))  زودتر عمل كرده و موجبات تغيير باورها را زودتر و سريعتر فراهم مي سازد . بايد توجه داشته باشيم كه (( ضمير ناخودآگاه ))  تكرار سرش نمي شود و يا به عبارتي مطالب تكرار شده را تكراري نمي داند ، مثلا آگر جمله اي را 1000 بار تكرار كنيم (( ضمير ناخودآگاه ))  آن را 1000 بار ضبط كرده و 1000 بار بعنوان پيام و علامت جديد تصور مي كند . 

پژوهشگران روانكاو ، ضمير ناخودآگاه را به دستگاه ضبط صوت تشبيه كرده و معتقد هستند همانگونه كه هرچه به ضبط صوت بدهيم ، همانرا براي ما ضبط و باز پخش مي كند ، اگر با تلقين و تصاوير ذهني ، افكار مثبت ، سازنده و پرنشاط را در ضمير ناخودآگاه مستقر سازيم ، اين افكار ، روحيات و حالات ، احساسات ، كردار و رفتار شاد و سرشار از شور و شوق را در ما بوجود مي آورند .

با توجه به اينكه ، انسان تحت تاثير افكاري است گه بر ذهن او اثر مي گذارد ، لذا اگر با اشتياق و علاقمندي و با عزمي راسخ و شور و شوق فراوان ، معتقد باشيم كه باورهاي مثبت را مي توانيم جايگزين باورهاي منفي مان بكنيم ، حتما موفق خواهيم شد . چون هر انساني ، محصول افكار خويش است ، لذا مي بايست به پيروزي انديشيد تا موفق شد .

بهترين زمان براي تلقين ، تصور و تجسم ذهني و سئوالات مثبت از خود ، در حالت قبل از خواب است . چون اين موقع ، هرگونه تلاش و فعاليت انسان به حداقل مي رسد و حالت پذيرندگي ذهن در انسان زياد مي گردد و فرصت خوبي براي انتقال خواسته ها و آرزوها به ضمير ، پيش مي آيد .

وقتي خواسته ها و اهداف خود را با (( ضمير ناخودآگاه )) در ميان گذاشته و به خواب برويم ، مثلا پرسش كنيم : چرا من آدم موفقي هستم ؟ (( ضمير ناخودآگاه )) بدون اينكه علت واقعي موفقيت ما را بداند و يا آن را تجزيه و تحليل كند كه مطلب درست است يا نه ، گفته ما را پذيرفته و در ميليونها بايگاني مغز ، لحظه هاي موفقيت و پيشرفت را در طول زندگي و در هر زمينه كه داشته ايم بيرون كشيده و اعلام مي كند كه : به اين دلايل ، شما  آدم موفق هستيد . بر عكس ، اگر پرسش ما از خود اين باشد كه : چرا من آدم بدبختي هستم ؟ (( ضمير ناخودآگاه )) ضمن قبولي بدبختي ، در ميان ميليون ها فايل و پرونده دور ونزديك حافظه به دنبال زمان هاي بدبختي ، بدبياري ، عدم موفقيت ، حوادث ناگوار و از اين دست گشته و آنها را از بايگاني ها بيرون كشيده و به ما مي گويد كه : به اين دلايل شما آدم بدبختي هستيد !  

بنابراين ، با پرسش هاي مثبت ، (( ضمير ناخودآگاه )) جواب هاي مثبت و در مقابل پرسش هاي منفي ، پاسخ هاي منفي براي ما تدارك مي بيند . پس ، با سئوالات مثبتي چون : چرا من سالم و تندرست هستم ؟ ( در حالي كه ممكن است مريض و حتي سخت بيمار باشيم ) چرا من ثروت فراوان دارم ؟ ( در حالي كه ممكن است خيلي فقير بوده و حتي بدهي فراواني هم داشته باشيم ) چرا من قدرتمند هستم ؟ ( در حالي كه ممكن است آدمي خيلي ناتوان باشيم ) چرا من جذاب و دوست داشتني هستم ؟ ( در حالي كه احتمالا از نظر فيزيكي قيافه نازيبا داشته باشيم ) و صدها چراي مثبت ديگر (( ضمير ناخودآگاه )) كليه پرسش ها ضبط كرده و سپس جواب آنها از فا يل هاي مغز بيرون مي كشد .

وقتي پروسه يا فرايند پرسش و پاسخ ، بارها تكرار مي شود ، پاسخ ها جزو باورهاي ضمير ناخودآگاه مي گردند . بنابراين ، ثروت ، خوشبختي ، سلامتي و موفقيت در دسترس همه ماست ، كافي است با اشتياق ، با اراده قوي و مصمم و با اعتقاد به پيروزي ، بخواهيم تا آنها را به دست بياوريم .

تا كيد مي شود : براي ساخت باورهاي دلخواه و اخذ نتا يج مطلوب ، اهداف و خواسته هاي خود را دقيقا مشخص كرده و بنويسيد . شب هنگام ، قبل از خواب و در طول روز ، ده ها بار اهداف خود را تكرار كنيد و با اشتياق و عزمي راسخ ، آنقدر تكرار كنيد تا (( ضمير ناخودآگاه )) آنها را باور كند . وقتي ضمير آنها را با ور كرد ، موجبات انجام آنها را هم فراهم مي سازد . در چنين شرايطي است كه اعتماد به نفس فراوان پيدا كرده و خودباوري و توانمندي هايمان بالا مي روند و به آساني موفق ، شاداب ، تندرست ، خوشبخت ، ثروتمند و بزرگ منش و ... تبديل مي شويم

به اين ترتيب : انسانها قادر هستند ، آگاهانه و با تكرار و تا كيد تلقين هاي سازنده و تفكرات عالي و پرسش هاي مثبت از خود و تجسم و تصورات ذهني ، باورهاي جديد مورد نظر خود را در (( ضمير ناخودآگاه )) خويش بسازند . با تغيير باورها ، افكار و انديشه هايمان عوض مي شوند ، تحت تاثير افكار و انديشه هاي جديد ، احساسات مان دگرگون شده ، رفتار و كردارمان نيز تغيير مي يا بند . به اين طريق و با عزمي راسخ و با تلاش و پيگيري مي توانيم افكار مثبت و سازنده را جايگزين انديشه هاي منفي و مخرب نموده و نشاط و شادابي را به جاي افسردگي و پريشان حالي ، تندرستي و سلامتي را به جاي ناخوشي و بيماري ، موفقيت و پيروزي را به جاي شكست و ناكامي ، آرامش باطني واقعي را به جاي دلهره و نگراني ، ثروت و دارندگي را به جاي فقر و تهيدستي ، گذشت و عفو و بزرگواري را جايگزين تنگ نظري و انتقام و حسادت بسازيم . به اين ترتيب ، با تغيير باورها ، افكار و شيوه هاي زندگي مان تازه گشته و در مسير دگرگوني هاي عظيم و شگفت انگيز زندگي قرار مي گيريم .

چند نمونه از تلقين هاي مثبت و سازنده ، تصور و تجسم هاي ذهني ، پرسش هاي مثبت از خود را در اينجا با يادآوري رويدادهاي شاد گذشته و تجسم حوادث لذت بخش آينده ذكر مي كنيم . انجام اين كار سبب مي شود تا :

1)      روحيه مان بسيار عالي و سرزنده شود.

2)     هر آنچه در ذهن خود تصور و تجسم كنيم امكان عملي و عيني پيدا كند .

به اين ترتيب ، سيستم ذهن مان ، عادت مي كند ، تصاوير قشنگ از گذشته و آينده را تجسم كرده و روحيه مان را عالي ساخته و عادت مي كند كه دائما به چيزهاي خوب و با نشاط فكر كند و پس از مدتي ، احساس مي كنيم كه موفق ، شاد و سلامت ، همراه با عشق و علاقه به خود و ديگران ، زندگي بسيار مطبوع و عالي داريم .

شب ها قبل از خواب و روزها چندين مرتبه پرسش هاي مثبت از خود بكنيم :

 http://www.hums.ac.ir/darman%20asli/perfect%20human.htm

وفترمونیتور:  در این اواخر دانشمندان چاپانی موفق به ساختن الهء از سنگ ترمولین شدند، تا چارج های مضر امواج الکترو مقناطیسی ایکه از موبایل های دستی تان متصاعد میشود، توسط این اهن ربا جذب گردد، این  چارجهای مضره یااشعه رادیو اکتیف میتواند از سیم های برق، میکرووف، جاروب برقی و دیگر وسایل الکتریکی نیز متصاعد گردد، این امواج  باعث سرطان ،فراموشی و پارکینسون  میگردد، هرگاه این اهن ربا را در پشت موبایل تان نصب نماید، چارج های خطرناک را جذب و مانع ایجاد سرطان میگردد، در این مورد  کمپنی های فروش موبایل باید توجهء جدی نمایند، مخصوصاً در این روزها که استعمال موبایل های دستی در میان افغانها در افغانستان زیاد رایج گردیده است.

EMF Cell Phone Radiation Protection

http://www.youtube.com/watch?v=TmFJqddqfNY&feature=related

از همین حالا افکار منفی را دور بریزیم...

مثبت اندیشی به ما كمك می كند كه بتوانیم تغییرات مفیدی در رفتار، گفتار، كار و زندگی خود ایجاد كنیم

http://www.seemorgh.com/lifestyle/default.aspx?conid=14173&tabid=2512

چگونه افکار خود را کنترول کنیم؟ ذهن آدمی کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام ضمیر ناخود آگاه سرچشمه می گیرد. ضمیر ناخود آگاه نمی تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم  می تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد. در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی سازنده نوع و کیفیت زندگی اوست،اندیشه زیبا و مثبت می تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد، چنانکه اندیشه منفی و یاس اور می تواند جهنمی در زندگی او خلق کند. انسان ها همان خواهند شد که در اندیشه آنند، بنا براین آینده هر کس در گرو چگونگی نگرش  ا و به زندگی است.موفق ترین انسان ها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند؛آنان که می پندارند" قادرنیستند "، در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته و در جنبه های منفی وقایع تمرکز کرده اند. خانواده کانون یادگاری چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن ا ست. در خانواده مثبت اندیش اعضای خانواده خود را قادر و توانا می دانند ونگاهشان به دیگران اکنده از مهر و عاطفه است.چنین خانواده هایی قادر خواهند بود هر نا ممکنی را به ممکن تبدیل کنند و توفیق و کامکاری را نصیب خود نمایند. ضمن آشنایی با زیبا،مثبت، خلاق، هدفمند و امیدوارانه اندیشیدن،موفقیت و شادکامی را به زندگی مان دعوت کنیم.

 تعریف تفکر مثبت : شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر میسازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علایق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشند و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیریم.

افکار مثبت ومنفی:افکارمثبت، افکاری سازنده،انگیزه و انرژی بخش هستند که بر اثرتلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابد و باعث می شود ذهن و فکر مثبت شود. در این صورت کنترل فکر دراختیار ماست، در حالی که افکار منفی، افکاریبازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.
راهکارهای تقویت تفکر مثبت:
همانطور که گفته شد افکار از چنان قدرتی بر خوردارند که می توانند سازنده یا ویرا نگرباشند، بنابراین باید به خود وفرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها و کامیابی های بزرگی دست یابیم.
1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.
2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راههای تقویت انها رابیابیم و تجربه کنیم.
3- لیستی از افکار منفی خود درطی روزتهیه  و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.
4- سعی کنیم در گفتار وبرخورد های روزانه از کلمات وجملات مثبت استفاده کنیم،مثلا در ملاقات با دیگران به جای استفاده از کلمه« خسته نباشید » که دارای بار منفی والقای حس خستگی است، بگوییم «خداقوت»،«شاد باشید» و یا «پرانرژی باشید».
5- افکار خود را متوجه خوبیها و جنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.
6- با خوش بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه های جدیدمثبت شکل گیرند.
7- هر روز صبح که از خواب بر می خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسماء الله روزخود را با نشاط و خوش بینی آغاز کنیم.
8- از افراد منفی نگر یا موقیت هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.
9- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم،زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما انها را مهم می پنداریم.
10- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.
11- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم.
12- به ندای منفی درونی خود و تلقین های مخرب و نگران کننده ی دیگران بی توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.
13- به قدرت بی کران خداوندایمان داشته باشیم و با خود تکرارکنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم وبا لطف خدای بزرگ به آنها خواهیم رسید.
14- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم .
15- در توصیف احوا ل و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.
16- در تعریف ازافراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم(فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.)
17- از چشم و هم چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.
18- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه سعی  و تلاش به آنچه بخواهیم می رسیم.
19- قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به خوبی استفاده کنیم، زیرا هرگز تکرارنخواهد شد.
20- برای تغییر اوضاع و شرایط نا مساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می توانیم آنها را از بین ببریم.
21- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و  احساس عجز و ناتوانی می شود خودداری کنیم.
22-خود را از قید و بند های آزار دهنده رها و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده ای داشته باشیم.
23-از انزوا و گوشه گیری که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری و اوقات خود را در جمع خانواده، فامیل سپری کنیم.
24-هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان امده است، وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سر گرم شویم.
25-ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم.
26-هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنیم.
27-اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.
28-خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را ه افکار مثبت و شاد بدهد.
اجرا راهکارهای تقویت تفکر مثبت هیچ هزینه ای ندارد و به سن و سال افراد نیز مربوط نمی شود. فقط باید این شعار را فراموش نکنیم:
«اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگیمان متحول می شود.»
بنابراین اجرای راهکارها را از همین حالا شروع کنیم و آن را به فردا موکول نکنیم، زیرا ممکن است فردا هرگزنیاید  .
        
                              http://pasargadbs.blogfa.com/post-55.aspx

 چگونه اضطراب و نگرانی خود را کنترول کنیم؟   درصورت داشتن استرس یا اضطراب قانون جذب کار نمیکند یا عمل کرد ندارد... 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=38852

استرس چیست؟

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8

  اموزش مساژ دادن سر در صورت داشتن استرس و...

http://www.youtube.com/watch?v=oQ7QgUFB0g0&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=RbudpK3505U&NR=1

استرس عامل اصلی و مهم ایجاد سردردهای تنشی یا عصبی است....

 ‌کنترل روح و روان، ‌اعتماد به نفس و توانائی کنار زدن افکار وسواسی، ‌دوری از شرایط استرس زا و برخورد منطقی با شرایط موجود، ‌دوری ازاحساسات بی‌‌مورد و غیر منطقی و گاهی استراحت به مغز بوسیله فکر نکردن، ‌دوری از افکار تنش زا، ‌تمرکز حواس و پرداختن به یک موضوع در زمان واحد و ... ‌روش‌های مهمی در کاهش حملات، ‌شدت و مدت سردردهای تنشی هستند. ‌

در صورتی که حملات سردرد بیش از دو بار در هفته باشند، ‌به صلاح دید پزشک، ‌از درمان‌های دارویی مناسب جهت جلوگیری، ‌کاهش شدت، ‌مدت و حملات سردرد می‌توان استفاده کرد. ‌وقتی مدت حملات بیشتر از 3-4 ساعت است و یا از شدت زیادی برخوردارند نیز ممکن است این گونه درمان‌ها توسط پزشک، ‌به شما توصیه شوند. ‌ در اغلب موارد خصوصاً سردردهای مزمن و طول کشیده، ‌‌داروهای ضد افسردگی را برای پیشگیری تجویز می‌نمایند. این داروها ضد درد نیستند ولی با تنظیم و تثبیت عوامل شیمیایی مغز و سیستم عصبی از ایجاد حملات سردرد جلوگیری می‌کنند. در مواردی، ‌با صلاح دید پزشک معالج، ‌ممکن است برای پیشگیری از ایجاد سردرد از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مثل ایبوپروفن، ‌کتو پروفن و ... ‌استفاده شود. ‌
اما نکته مهم که باید بیماران به آن توجه داشته باشند این است که این افراد برای شروع اثر داروها باید منتظر زمان باشند و انتظار معجزه فوری از این‌ها بی‌‌مورد است، اگر چه  ‌‌موارد زیادی نیز سریعاً به این داروها پاسخ می‌دهند. ‌به عبارت دیگر در صورتی که طی هفته‌های اول شروع مصرف، ‌تاثیر زیادی نشان ندادند نگران نباشید و حداقل یکی دو ماه منتظر بمانید. ‌

‌سردرد انواع مختلفی دارد که شامل؛ ‌سردرد اولیه که 90 درصد موارد این سردردها به عامل خاصی مربوط نبوده وارتباطی با تومورها، ‌‌عفونت ها، ‌بیماری‌های عروق مغز و ... ‌ندارند. ‌سردرد ثانویه که 10 درصد این‌ها در اثر بیماری‌های زمینه‌ای مثل تومورها، ‌عفونت هاو ... ‌پدید می‌آیند، داروها می‌توانند بهبود موقتی در بیماران مبتلا به سردردهای عصبی پدید آورند اما افراد به طور منظم ورزش کنند، ‌مثل راه رفتن تند، ‌شنا، ‌دوچرخه سواری و ... ‌زیرا ورزش باعث کاهش استرس شده و عضلات را به حالت ریلاکس در آورده و با افزایش سطح بتااندورفین به‌عنوان یک کاهش دهنده طبیعی استرس عمل خواهد کرد. ‌همچنین یوگا، ‌ماساژ، ‌ورزش‌های کششی و غیره نیز باعث پیشگیری از سردردهای عصبی می‌شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  | 

 ۳

   تصویر سازی ذهنی 

قبل از اینکه در مورد تصویرسازی ذهنی سخنی بگوییم لازم است مختصری در باره دو نیمکره مغز نکاتی را متذکر شویم. نیمکره چپ وظیفه درک و حفظ مطلب را بعهده دارد . همچنین پایه منطق و استدلال با استفاده از حواس پنجگانه در نیمکره چپ ساخته می شود. حافظه کوتاه مدت در نیمکره چپ قرار دارد و با توجه به اینکه این نیمکره در اکثر افراد قویتر است شاید بتوان نتیجه گرفت که اکثر کسانی که با امر آموزش سروکار دارند از نیمکره چپ استفاده میکنند. نیمکره چپ با استفاده از منطق و استدلال قضاوت می کند و همین بزرگترین مشکل بر سر راه خلاقیت است. گاهی قضاوت باعث می شود که ما در مورد چیزی نتیجه گیری کنیم و درجا بزنیم.و این امر منجر به شکست و ناامیدی و تنبلی میشود.

             و اما نیمکره راست که در اکثر افراد ضعیف و غیر فعال است وظایفی از قبیل درک موسیقی و تصویر سازی را بعهده دارد. حافظه بلند مدت در نیمکره راست قرار دارد. نیمکره راست قضاوت نمی کند بلکه اطاعت می کند. و این بزرگترین امتیاز آن است. این ویژگی شاید به دلیل خواص ناخودآگاه ذهن است (در این باره مطالبی عرض خواهد شد) پایه و اساس روش تصویر سازی ذهنی که مدتها است در زمینه های متفاوت آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد، بر فعال کردن نیمکره راست استوار است. گفتیم که حافظه بلند مدت در نیمکره راست قرار دارد بنابراین استفاده از نیمکره راست و البته بکارگیری روش تصویرسازی  ذهنی موجب می شود که مطلب را با یک بار خواندن برای همیشه یاد بگیریم.توجه داشته باشید که همه ما این روش را در بعضی از موارد بکار می گیریم. بعضی از مشاغل هم بطور مستقیم ار آن بهره می برند ولی ما در یک کارگاه آموزشی که این سخنرانی مقدمه آن است این مهارت را بطور اصولی مرور میکنیم و قصد داریم به این مطلب بپرداریم که تا چه حد آموزش آن عملی است و تا چه میزان می توان آنرا در دروس مختلف بکار گرفت.  تعاریف متفاوتی را می توان برای تصویرسازی ذهنی ارایه داد:

*تصویر سازی ذهنی یعنی اندیشیدن به یک موضوع خاص. در واقع وقتی به چیزی فکر میکنیم داریم تصویری از آن را در ذهن می سازیم  و درک مفهوم بدون تصویر ذهنی از آن مفهوم صورت نمی گیرد.(ارسطو : تفکر بدون تصویر ذهنی غیرممکن است.)

 *تصویر سازی ذهنی یعنی متمرکز کردن انرژی فکر روی موضوعی ویژه با هدفی خاص

* استفاده از تمام حواس براي خلق يا بازآفريني يك تجربه درذهن و ديدن چنين تصويري با چشم ذهن.

هر تعریفی که از آن ارایه دهیم به دو نتیجه گیری می رسیم : 1- تصويري که در ذهن ساخته می شود واقعيتی است موجود در جهان 2- تصويري بديع كه در جهان وجود خارجي ندارد ولي ما بر اساس تجربه و برداشت شخصي خود خلق مي كنيم.

گروهي معتقدند تصوير ذهني برداشتي است از تصاوير ذخيره شده در مغز(البته طوري نيست كه براي يك جراح مغز قابل رويت باشد.( اين گروهpictorialist   نام دارند.

گروه معتقدند چيزي به نام تصويرذهني وجود ندارد. آنچه تصوير ذهني به نظر مي رسد حاصل تفكر است.این گروه descriptionist نام دارند.

 بهرحال هردو گروه معتقدند : تصويرذهني كاملا شبيه واقعيتهاي بيروني است و همانطور که قبلا ذکر شد ارسطو میگوید تفكر بدون تصويرذهني محال است.

نکته بسیار مهمی که باید دانست این است که تصویرسازی ذهنی براساس خلاقیت است و نه براساس هوش. اگر چه ممکن است تمام افراد بشربا هوش نباشنندولی همگی خلاق هستند . بنابراین این روش برای تمام افراد و تمام سنین موثر است و کاربرد دارد .شاید بتوان این تعریف را بعنوان ساده ترین بیان در مورد تصویرسازی ذهنی ارایه داد: دیدن چیزی با چشم ذهن

   بسیار خوب. چشم ذهن چیست و چه تفاوتی با چشم سر دارد؟         

تصویر چشمی حاصل حس بینایی است و خطای باصره به این معنی است که گاهی نمی بینیم و یا اشتباه می بینیم. پس چشم خطا می کند و دیدن بدون دقت دلیل این خطا است.ولی چشم ذهن بسیار دقیق است و هرگز خطا نمی کند

یادگیری یک مفهوم با چشم سر وقت گیر و نیاز به تکرار زیاد دارد ولی با چشم ذهن می توان یک مفهوم را در یک ثانیه به حافظه بلند مدت فرستاد.

چشم سر محدود است یعنی ما تنها در صورتی که شی پیش چشم ما حضور داشته باشد می توانیم ببینیم ولی با چشم ذهن می توانیم شی را مشاهده کنیم که واقعیت خارجی ندارد و بالاتر اینکه می توانیم چنین شی را ابداع و به بازار عرضه کنیم.

چشم سر تنها می تواند مشخصات و مختصات موجود و واقعی یک شی را نشان دهد ولی چشم ذهن می تواند دهها ویژگی دیگر رابرای آن شئ خلق کند (مثلا می تواند رنگ و عطر و طعم و بو به چیزی بیافزاید در حالی که آن چیز در عالم واقع اصلا دارای چنین ویژگیهایی نیست.

تصویر چشمی با حواس پرتی همراه است ولی تصویر ذهنی تمرکز، خنده  و شادی ، اعتماد به نفس و ابداع و اختراع می آورد

تصویرسازی ذهنی موجب ضخیم شدن قشر مخ می شود و این امر از فراموشی و آلزایمر جلوگیری می کند.

مهمترین دلیل بر برتری تصویر ذهنی این است که امکان ندارد کسی بگوید : قیافه شما را فراموش کرده ام ولی اسم تان یادم هست!

در عصر ارتباطات و اطلاعات که ما بمباران تصویری می شویم ذهن تنبل شده و از مطالعه فرار می کنیم و از اندیشیدن می ترسیم. فعال کردن چشم ذهن می تواند راهی باشد برای حل این مشکل.

از جمله امتیازات منحصر بفرد آن این است که در هنگام تصویر سازی،  ذهن ما از آینده و گذشته جدا شده ودر زمان حال قرار می گیریم و همین امر موجب می شود از بند غم و غصه و ترس و استرس رها شده و در حالت کاملا relax  قرار بگیریم چرا که در این حالت فرکانسهای مغزی ما کند شده و به سطح آلفا (حالت بین خواب و بیداری ) بر می گردد

چگونه تصویر ذهنی بسازیم؟    تصویرسازی ذهنی دو مرحله دارد.

مرحله اول : یافتن یک شباهت یا ارتباط بین مفهومی که قرار است آموخته شود و ارتباط دادن آن با یک مفهوم، واژه یا کد آشنا به ذهن

مرحله دوم : خلق یک تصویر کاملا صاف و شفاف در ذهن و دیدن چنین تصویری با چشم ذهن به مدت فقط چند ثانیه

مثال : می خواهیم کلمه  bud ( غنچه ) را یاد بگیریم. در زبان فارسی این کلمه مانند  ( باد ) تلفظ می شود 0 مرحله اول )

 در مرحله دوم باید تصویری از این رابطه در ذهن بسازیم. مثلا می توانیم تصویر کنیم که هر گاه باد می وزد میلیونها غنچه به سمت ما سرازیر می شود. باید بوی خوش غنچه را استشمام کنیم . باید زیباترین غنچه ممکن را با چشم ذهن بطور کاملا شفاف ببینیم. حتی می توانیم دهان خود را باز کنیم تا باد غنچه را در دهان ما قرار دهد. می توانیم برای آن طعم بیافرینیم. می توانیم رقص موجی آن را که همراه باد بالا و پایین می رود با چشم ذهن ببینیم. ( این شیوه برای کسانی که مجبورند لیستهای فراوان واژه ها را در زمان محدود یاد بگیرند بهترین است  )ولی اگر قرار باشد در کلاس مکالمه چنین فعالیتی صورت بگیرد به هیچ وجه نباید از زبان مادری استفاده شود و تمام مراحل تصویر سازی باید به زبان مقصد انجام شود.

* تصویر خلق شده در ذهن حاصل تجربه ایست که ذهن ناخودآگاه ما ارسال می کند. این است که تصویر ذهنی هر کس خاص خود اوست.

ما در لحظه لحظه عمر در حال تفکر ( تصویرسازی ) هستیم. این تفکر و تصویرسازی یادر ارتباط با رویدادهای زمان حال است و یا آینده و گذشته. حتی در خواب هم این فعالیت یک لحظه متوقف نمی شود.اگر باور ندارید سعی کنید برای مدت چند لحظه به هیچ چیز فکر نکنید .آیا این امر شدنی است؟ پس نه تنها همه چیز دارای تصویر است بلکه ذهن ما در هرلحظه میلیونها تصویر می سازد ولی این فعالیت چنان برق آسا صورت می گیرد که ما معمولا متوجه این فرایند نمی شویم مگر این که به این مقوله علاقه مند باشیم و یا در این زمینه دارای تخصص و مهارت باشیم. البته بین تصویر سازی ذهن (که تا حد زیادی غیر ارادی است ) و تصویرسازی ذهنی ( که اگر با هدف و آگاهانه صورت بگیرد ) کاملا ارادی است تفاوتهای فراوانی هست.

شاید بتوان گفت مهمترین این تفاوتها این است که : ذهن در هر ثانیه از میلیونها چیزی که در پیرامون اسکن میگیرد و بلافاصله به چیزهای دیگر می پردازد زیرا فرکانسهای مغزی ما در حالت عادی بسیار سریع ( در سطح بتا) است. به همین دلیل است که اصولا ذهن خیلی زود به موقعیتهای جدید عادت می کند و همین باعث می شود که ما وجود بسیاری از چیزها را ندیده می گیریم یعنی با این که آنها را می بینیم ولی در واقع نمی بینیم! تشکیل عادتها و اعتیاد هم شاید چنین روندی داشته باشد.

پس در این که تمام پدیده ها تصویراند و ذهن ما مرتبا در حال تصویر سازی است و تمام انسانها قادر به تصویرسازی هستند تردیدی وجود ندارد.

                                                           منبع:www.rezalotfian.blogfa.com


دستگاه الکتروآنسفالوگرام یا موج نگار مغز چهار نوع منحنی از امواج مغزی ارائه می دهد که عبارتند از: آلفا، بتا، دلتا و تتا. ریتم های دلتا کند ترین امواج مغزی با تناوب از 1 تا 3 دور در ثانیه بوده و اغلب در خواب عمیق ظاهر می شوند. به نظر می رسد که ریتم های تتا که دارای تناوب 4 تا 7 دور در ثانیه می باشند به خلق و خوی بستگی داشته باشد. ریتم های آلفا از 8 تا12 دور در ثانیه، در اوقات تفکر، تامل آزاد رخ داده و در اثر تمرکز حواس و توجه قطع می شود و بالاخره ریتم های بتا با تناوب 13 الی 22 در ثانیه ظاهرا منحصر به نواحی جلویی مغز یعنی جائیکه فعالیت های پیچیده ی فکری رخ می دهد می باشند.
امواج آلفا امواج بسیار مهمی هستند که به وسیله ی هانس برگر روانپزشک آلمانی کشف گردیدند و به گفته ی او با نوعی هشیاری و خودآگاهی معطوف به درون ظاهر می شوند و تغییرات فیزیولوژی مهمی در بدن ایجاد می کنند مانند تمرکز و یادگیری

http://www.goodreads.com/story/show/4275._

 تاکنون با افرادی برخورد داشته‌اید که معتقدند چهره اشخاص را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنند ولی در بخاطر سپردن اسم آنها مشکل دارند. این افراد در واقع جزو کسانی هستند که مغز راست ‌شان توانایی‌های بیشتری دارد.‌افرادی که فقط با مغز چپ خود فکر یا عمل می‌کنند، بیش از سایرین بیمار شده و مستعد آسیب و انجام اشتباه در زندگی خود هستند و اصولا خیلی موفق نیستند. ولی در طرف مقابل، افرادی که با مغز راست شان فکر می‌کنند،‌سالم ‌تر بوده و کمتر مستعد آسیب هستند و اشتباهات کمتری درزندگی خود مرتکب می‌شوند.در کل، ۹۰ درصد مردم با سمت چپ مغز خود فکر می‌کنند در حالی‌که فقط ۱۰درصد مردم از نیمکره راست مغزشان جهت تفکر استفاده می‌کنند. به‌طور کلی، هر نیمکره مغزی دارای امواجی با فرکانس‌های خاص خود است به ‌طوری‌ که فرکانس امواج مغزی در سمت چپ مغز در حدود 02 سیکل‌ در ثانیه است  و اما فرکانس امواج سمت ‌راست در حدود 01 سیکل‌ در ثانیه است (فرکانس آلفا.) این فرکانس‌ها شبیه به حالتی هستند که در امواج رادیویی وجود دارند. حتما همه می‌دانید که موج اف.ام کیفیت بهتر و بسیار مطلوب‌تری نسبت به موج ای.ام‌ داشته و صداهای زائد آن را ندارد. در مورد امواج مغزی هم اینگونه تفسیر می‌شود که امواج فرکانس آلفا کیفیت و حالت بهتری دارند. به‌خصوص در افرادی که نیمکره حاوی امواج آلفا در آنها غالب است،‌این امواج موجب می‌شوند که آن فرد زندگی سالم‌تری داشته و خوشحال‌تر و موفق‌تر باشد.

http://forum.p30world.com/showthread.php?t=41260

http://www.vistabazar.com/Show.aspx?Code=825&Name=%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D8%BA%D8%B2

نیم کره های مغزی

://http://www.pezeshki.net/fa/content/view/622/75/

تست IQ، آیا نیمکره سمت راست مغز شما فعال تره یا سمت چپ مغزتان؟

نویسنده: هیوا

(ابتدا باید چند لحظه صبر کنید تا عکس کاملاً به حرکت در بیاد و سرعت بگیره)

http://i28.tinypic.com/2aajx1w.jpg

خوب حالا که عکس به حرکت در اومد با دقت به جهت چرخش حرکتی این دختر نگاه کنید، از نظر و دید شما این دختر در جهت عقربه های ساعت در حال چرخش است یا خلاف جهت عقربه های ساعت ؟
….چنانچه جواب این سئوال از دید شما، چرخش این دختر در راستا و جهت حرکت عقربه های ساعت باشد شما بیشتر از نیمکره سمت راست مغزتون در حال استفاده هستید، و چنانچه چرخش این دختر را بر خلاف جهت عقربه های ساعت مشاهده کنید، شما بیشتر از سمت چپ مغزتون در حال استفاده هستید، و احیاناً اگر توانسته باشید چرخش این دختر را در دو جهت مشاهده کرده باشید باید خدمتتون عرض تبریک بگم، چون ضریب هوشی شما بالاست و میشه به شما لقب نابغه داد.

خوب بعد از این آزمون به آزمون بعدی میرسیم.

در این مرحله خوب به کلمات زیر نگاه کنید و سعی کنید که رنگ ها را بگویید بی آنکه لغات را خوانده باشید.

1fefjc.jpg

در نهایت نتیجه آزمون دوم هم بدین گونه میباشد که اگر ابتدا رنگ ها رو دیده باشید نیمکره سمت راستتون فعال تر بوده و اگر اصرار به خواندن کلمات داشته بودید نیمکره سمت چپ شما فعال تر بوده.امیدوارم نتیجه این تست برای شما سودمند واقع شده باشه.

خوبست که شما هم نتیجه ۲ آزمون بالا را در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.                                                 http://napteam.com/?p=874

 ویژه گیهای دو نیم کره مغز

در هر جایی اصولاً دو تیپ انسان را از هم می توان تمیز داد. برخی دارای جریان فکری سیال و انعطاف پذیر با اعتماد به نفس فراوان و برخوردار از قضاوت مستقل، قدرت تفکر هم زمان (توان پرداختن به چند ایده به طور همزمان) فراتر رفتن از انجام تکلیف روزانه و دارای تخیل نسبتاً بهتری بوده و از قدرت تجسمی قوی ای نسبت به آینده برخوردارند در این انسانها خلاقیت در حد بالایی به چشم می خورد.

دسته دیگری دارای خصوصیاتی متضاد با آنچه در بالا اشاره شد هستند  اگرچه دارای هوشی سرشار؛ نکته سنج، منطقی و بسیار تجزیه و تحلیل گرند. قدرت استدلال این افراد فراوان و به خوبی با استفاده از زبان می توانند ارتباط کلامی برقرار کنند. اصولاً تفاوت از کجا ناشی می شود و از هر کدام از این انسانها در کدام رده های سازمانی بایستی استفاده نمود؟ در ارتباط بین این دو تیپ چه مسائل و مشکلاتی بروز می کند؟ 

در سازمانها بسیار رخ می دهد که مدیران ارشد از تفویض اختیار گریزانند. آیا عدم تفویض اختیار بدلیل ترس از موقعیت است؟ یا عدم انتقال صحیح اطلاعات بوسیله مکانیزمی که برای طرف گیرنده آن نیز مقبولیت داشته باشد؟ در گرفتن اطلاعات از زیر دست چطور؟ مدیر با آنها چه میکند؟ چرا در سپردن وظایف به افراد، یک فرد در یک موقعیت بسیار عالی عمل می کند و در موقعیتی دیگر چنانچه انتظار میرود عمل نمی نمایند؟

این سوالها و دهها سوال دیگر به نحوه عملکرد مغز باز می گردد. تا سه دهه قبل تصور بر این بود که تمام مولکولهای مغز می توانند فرایندهای ذهنی مختلف را انجام دهند. ولی اکنون ثابت شده که در انسانها و بسیاری از پستانداران رده بالا مهمترین مشخصه مغز نیمکره های مغزی هستند که بزرگترین بخش مغز را تشکیل می دهند و در واقع شخصیت ما می تواند نتیجه برآیند درجه ای که سمت چپ و راست مغز بر هم اثر متقابل دارند باشد. به طور کلی نیمکره راست مغز به فرآیندهای ادارکی، تصور، تجسم، خیال پردازی، شناخت رنگ و موسیقی و هنر، شناسایی قیافه ها و اشکال و کلاً برداشت، داوری و ترکیب می پردازند و ماننده قوه بینایی یک پرنده کل تصویر را می بینند و کل نگر است.

در حالیکه سمت چپ مغز اختصاص به فعالیتهایی همچون ریاضیات، زبان و ترکیب عبارات کلام، منطق حافظه طبقه بندی ها تحلیل و ... می پردازند. این نیمکره به جزئیات امور توجه دارد همانند قوه بینایی مورچه تک تک می بیند.

با فهم مشخصات و ویژگیهایی هر دو نیمکره احتمالاً بهتر می توان به سوالات قبل پاسخ داد. به همین دلیل است که حسابداران، وکلا و طراحان به دلیل استفاده از سمت چپ مغز باصطلاح چپ مغز می باشند زیرا با فرآیندهایی سر و کار دارند که این قسمت مغز را بیشتر مورد استفاده قرار میدهد. و سیاستمداران، هنرمندان و استراتژیهای به دلیل رشد این فعالیتها در سمت راست مغز باصطلاح راست مغزند. در واقع مغز چپ، ابتدا اجزا را دیده و سپس آنها را ترکیب نموده و کل را میسازد لیکن مغز راست ابتداء کل را می بینید و بعد اجزا آنرا تشخیص می دهد. تفکر مغز چپ بر هوش استوار است لیکن سمت راست مغز اساس خلاقیت را تشکیل می دهد.

باز به همین دلیل است که یک مدیر راست مغز که حجم بسیاری از اطلاعات نزد اوست و برای درک کلی، آنها را با هم ترکیب میکند نه تجزیه و تحلیل شاید نتواند خواسته خود را از راه کلام (که مرتبط با سمت چپ مغز است) به یک مهندس جوان به خوبی القاء کند.

برعکس، سرپرستان فنی با دادن گزارشهایی عریض و طویل مدیر را دچار سردرگمی می نمایند. در حالیکه نیاز وی ارائه نمودارهای کلی می باشد.

البته مدیری موفق خواهد بود که بتواند فرآیندهایی اثر بخش نیمکره راست (برداشت، داوری، ترکیب و ...) را با فرآیندهای اثر بخش نیمکره چپ (وضوح بیان، اندیشه، منطق، تحلیل و...) در هم آمیزد. و سازمانی با توفیق مواجه خواهد شد که به درستی از توان هر یک از این دو دسته در جای خود بهره گیرد. یعنی مثلاً در محیطهای با تغییر زیاد و تکنولوژی متغیر از وجود افراد خلاق (راست مغز) در ایجاد استراتژیهای نوآفرینه جهت پاسخ سریع به محیط و پویایی سازمان، همراه با بکارگیری تجزیه و تحلیلگران متبحر بهره جوید.

 http://turkmenmedical.persianblog.ir/post/186/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA

  مغز و ارتباطات آن
مغز انسان داراي قسمت‌هاي مختلف با عملكردهاي مختلف است. يكي از اين قسمت‌ها قشر مخ مي‌باشد.
قشر مخ مركز فرايندهاي عالي ذهن، محل ثبت احساس‌ها، آغاز اعمال ارادي، تصميم‌گيري و تدوين نقشه است. مغز انسان از تعداد زيادي سلول عصبي به نام نورون تشكيل يافته است. نورون‌ها در سراسر بدن وجود دارند. ارتباط بين قسمت‌هاي مختلف مغز، و نيز ارتباط بين مغز و ساير قسمت‌هاي بدن از مسير اين سلول‌هاي عصبي و توسط پيام عصبي صورت مي‌گيرد.

در واقع مغز از طريق اين سلول‌ها، پيام‌هاي مختلفي (پيام عصبي) را به قسمت‌هاي مختلف بدن فرستاده و پيام‌هايي نيز دريافت مي‌كند. ماهيت اين پيام عصبي در داخل يك سلول به صورت جريان الكتريكي (پتانسيل عمل) و در بين دو سلول به صورت نقل و انتقالات شيميايي (نوروترنسميتر) است. فعاليت الكتريكي نورون‌ها در سطح جمجمه سبب شكل‌دهي فعاليت الكتريكي مغز با عنوان امواج مغزي مي‌شود.

امواج مغزي انواع و کارکردهاي متفاوتي دارند و برحسب فركانس به انواع مختلف تقسيم مي‌شوند (امواج سريع‌تر داراي فركانس بيشتر، و امواج آهسته داراي فركانس كمتر هستند). همه اين امواج در تمام اوقات وجود دارند اما در شرايط مختلف كاركردي، غلبه با موج خاصي است.
امواج مختلف مغزي و کارکردهاي آنها عبارتند از : موج دلتا ، موج تتا  موج آلفا ، موج SMR ، موج بتا  و گاما.  دلتا (3-5/0 هرتز)
دلتا آهسته‌ترين موج مغزي است و در طي خواب عميق (بدون رویا) غلبه دارد و براي ترشح هورمون رشد و ترميم بافت‌هاي بدن مفيد است.

تتا (7-4 هرتز)
يادگيري‌ عالي، احساس سكون و آرامش، پذيرندگي زياد، برنامه‌ريزي مجدد ذهن، خيال‌پردازي، تفكر بدون خودسانسوري و خلاقانه، فراخواني خاطرات ناراحت كننده و رنج‌آور ذخيره شده در حافظه كاركردهاي موج تتا هستند.

آلفا ( 12-8 هرتز )
هنگاميكه آرام هستيد و پردازش اطلاعات ذهني زيادي نداريد، هنگاميكه چشمان خود را مي‌بنديد مغز شما امواج آلفاي زيادي به ويژه در ناحيه پس‌سري توليد مي‌كند. همچنين هنگام تفريح و لذت بردن از محيط اطراف غلبه با موج آلفاست. امواج آلفا در زمان و شكل مناسب سبب دستيابي به عملكرد بهينه، كاهش اضطراب، تقويت سيستم ايمني، تفكر مثبت، يكپارچگي ذهن و بدن، شهود، درون انديشي، تعادل هيجاني، احساس سرخوشي، آگاهي دروني و افزايش ترشح سروتونين مي‌شود.

 SMR ه(15-12 هرتز)
امواج SMR باعث استحكام بخشيدن به ذهن و بدن، پردازش و تمركز در آرامش، ايجاد هماهنگي بين محيط و فرد، كمك به خواب رفتن و تنظيم حركات بدن مي‌شود.

بتا (37-14 هرتز )
واكنش‌هاي پيچيده ذهني(مثل سخن گفتن، بحث كردن و...)، تفكر انتزاعي فوق‌العاده، هشياري، تمركز، پايداري هيجاني، محاسبات رياضي، و افزايش متابوليسم با غلبه موج بتا در مغز بروز مي‌كند.

گاما (38 هرتز به بالا)
موج گاما، سازمان دهنده مغز و هماهنگ كننده و يكپارچه كننده اطلاعات از قسمت‌هاي مختلف بدن است. غلبه اين موج با حافظه خوب، سرعت انتقال زياد اطلاعات، پردازش سطوح بالاي اطلاعات و يادگيري مسائل پيچيده همراه است.

http://www.achmaz.ir/article-print-1190.html

حافظه و فیزیولوژی یاد گیری

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c+%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c+%d9%88+%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87&SSOReturnPage=Check&Rand=0

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir     


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  | 

         

راه مقابله با استرس  ورزش نیز مانند ریلکس تراپی سبب ارامش ذهنی و ریلکس عضلات  میشود، جریان خون دماغی را افزایش میدهد و سبب افراز ماده ای در مغز بنام اندروفین میشود،  ورزش هوازی ( آیروبیك) به مدت 20 دقیقه سبب آزاد شدن مواد شیمیایی به نام اندورفین از مغز می گردد كه استرس را كاهش می دهد. ورزش های غیرهوازی كششی نیز آرامش دهنده هستند ، زیرا سبب تنفس عمیق و حالت روحانی می شوند. این ورزش ها مناسب ترند: راه رفتن، شنا، دوی آهسته، دوچرخه سواری، نرمش همراه با حركات موزون.                                      http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=94291

   میدتیشن چیست؟

 مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن است. این تمرکز می تواند بر روی یک صدا ، عبارت یا دعا ، شئ ، تصویر، آگاهی از خویشتن ، نحوه تنفس ، فرائض دینی و... صورت گیرد. هدف از این کار آگاهی از لحظه حال ، رسیدن به آرامش ، و کاهش استرس است. مدیتیشن موجب ارتقای شخصیت و رشد روحانی و معنوی می شود.

چاکرا چیست؟
در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می‌شود.

هدف:
مدیتیشن و یوگا می تواند به حفظ سلامتی آرامش افراد در استرس ، به  و به بهبودی بیماران کمک کند. کسانی که مدیتیشن را به صورت مرتب انجام می دهند ، هم کمتر دچار اضطراب و افسردگی می شوند و هم شادمانی و رضایت بیشتری از زندگی دارند. مدیتیشن آرامش عمیقی ایجاد می کند که در آن احساس توازن و تعادل فکری خواهید کرد. دستاورد این تعادل فکری افزایش بصیرت ، ارتقای افکار ، و خونسردی در برخورد با مشکلات است.

فواید:
- بر اساس یافته های بالینی مدیتیشن منظم می تواند در درمان حمله اضطراب ، اختلال اضطرابی فراگیر ، زخمهای گوارشی ، التهاب روده بزرگ ، پسوریازیس ، وبرخی اختلالات افسردگی مانند دیس تایمی موثر باشد.
- مدیتیشن می تواند به عنوان مکمل درمان در فشار خون بالا ، پیشگیری از سکته قلبی ،سخت شدن دیواره عروق ، التهاب مفاصل ، دردهای عضلانی ، سرطان ، بی خوابی ، میگرن ، و سکته مغزی به کار رود.
-مدیتیشن می تواند درمان مکملی برای آلرژی های خفیف تا متوسط وآسم باشد ، چون کاهش استرس در این بیماریها نقش پیشگیری کننده دارد.
- مدیتیشن موجب کاهش علائم و بهبود عملکرد در بیماریهای عصبی مانند پارکینسون ، ام اس MS ، و صرع می شود.

احتیاط ها:
مدیتیشن برای بیشتر افراد بی خطر است. اما به نظر می رسد دوره های عزلت نشینی طولانی در برخی از انواع مدیتیشن برای افراد مبتلا به اختلالات روانی ، اختلال افسردگی اساسی ، و اختلالات شدید شخصیتی ، نامناسب است. برخی تحقیقات بیان می کنند که حالت آرامش و خلسه مانند مدیتیشن مشابه هیپنوتیزم است.

نتایج:
مطالعات علمی که از سال 1960 تا به حال صورت گرفته اند، نشان می دهند که مدیتیشن متابولیسم و سوخت و ساز بدن ، سیستم غدد درون ریز ، سیستم عصبی مرکزی ، و سیستم اعصاب خودکار را تحت تاثیر قرار می دهد. تعداد تنفس ، ضربان قلب و فشار خون کاهش یافته و امواج مغزی آلفا افزایش می یابد. اینها موجب کاهش اضطراب و درد می شوند. نیاز به مصرف مسکن ها نیز کم می شود.

تاریخچه:
مدیتیشن سالهای سال است که انجام می شود. مذاهب مختلف در سر تا سر جهان روش های متنوعی از تمرینات مدیتیشن را ارائه داده اند. از جمله مراسم مذهبی مسیحی ، تمرینات نشسته بودایی ، حرکات چرخشی صوفیان ، و.... گذشته از مراسم های مذهبی متداول و زمینه های فرهنگی ، مدیتیشن را می توان به صورت فردی برای غلبه بر استرس و درد به کار برد.

انواع مدیتیشن Meditation :
به طور کلی دو نوع مدیتیشن وجود دارد.
١- مدیتیشن از طریق تمرکز
٢- مدیتیشن از طریق تفکر
در مدیتیشن از طریق تمرکز فرد توجه خود را بر روی تنفس ، تصویر واقعی یا خیالی ، یک صدا ، کلمه یا عبارتی که به آرامی یا با صدای بلند تکرار می شود (مانترا) و یا بر حرکات مشخص مانند حرکات تای چی ، یوگا ، چی کونگ متمرکز می کند. به دنبال تمرکز ، نگرانی و اضطراب محو شده احساس آرامش جای آن را می گیرد. این آرامش اثرات فیزیولوژیک مفیدی بر بدن دارد.
در مدیتیشن از طریق تفکر ، فرد از تمامی توجه خود برای آگاهی استفاده می کند. تفکر درحالت آرامش و به منظور شناخت خویشتن صورت می گیرد و آگاهی از افکار ، احساسات طبیعی ، قوه ادراک و احساس به دست می آید. از این طریق سکون و آرامش ذهن ، تسلط بر خویشتن و خونسردی حاصل می شود.
روش های مختلف مدیتیشن آمیزه ای از فرهنگ ها و مذاهب هستند ولی اساس همه آنها را این دو روش تشکیل می دهد. برای مثال می توانید از یکی از روش های ساده مدیتیشن پنج دقیقه ای روزانه نوشته سلن ییگر selen yeager استفاده نمائید. در این روش ساده ، فقط کافیست شما مکانی آرام و بدون مزاحمت پیدا کنید و بنشینید فراموش نکنید که پشت شما باید مستقیم و بدون خمیدگی ( قوز ) باشد دستان خود را به حالتی کاملا آرام و راحت در کنار خود قرار دهید ، اجازه دهید تا چشمان شما به طرف پایین نگاه کند البته از خیره شدن به زمین خودداری نمایید و بسیار آرام و عمیق و منظم نفس بکشید ، با تمرکز و احساس سرشار از شکرگزاری از آفریدگار یا قدرت بی انتها ادامه دهید. اگر کمی افکار شما شناور است اشکالی ندارد ، اگر احساس سنگینی چشم داشتید چشمان خود را ببندید ، بسیار آرام باشید و این تمرین را هر روز ادامه دهید اگر دو بار در روز این تمرین را انجام دهید و زمان آن را به بیست دقیقه برسانید بسیار موثرتر خواهد بود. نگران نباشید به راحتی آن را انجام خواهید داد و تاثیر شگفت انگیز آنرا خواهید دید.

http://www.webfa.ir/77-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-Meditation-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-.html

How to meditat

http://www.youtube.com/watch?v=e0rSm&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GZciXriOPi8&feature=fvw

آیا انسان داراى اراده آزاد است؟ این پرسش یکى از گره هاى ذهنى فیلسوفان و متفکران رشته هاى علوم انسانى از سده هاى گذشته تاکنون بوده است. کارشناسان در زمینه پژوهش هاى مغزى، با روش هاى تجربى و قابل اندازه گیرى، با دیده تردید به اراده آزاد انسان مى نگرند. تحقیقات جدید ادعا مى کنند که پیش از هر تصمیم گیرى، مى توان به کمک مشاهده فعالیت هاى مغزى انتخاب انسان را پیشگویى کرد

http://www.iran-goftogoo.com/forums/index.php?showtopic=6117&st=495

187841zzukfm12dl.gif
 

Meena


      مینا زن شهیدی ایکه بر قله مبارزات آزادیخواهانه افغانستان می‌درخشد

     مینا در ۱۳۳۳ در کابل بدنیا آمد، طی دوران تحصیلات مکتب در کابل و سایر شهر های بزرگ کشور دستخوش جنبش های توده‌ای و روشنفکری بود، این سر آغاز راهی  بود که بعد ها با تحقیق و مطالعه مستمر و شرکت مستقیمش در مبارزه هرچه بیشتر در تار و پودش ریشه دواند. مینا با درک ستم چند لایه که بر زنان افغانستان تحمیل شده، او اعتقاد داشت که زنان وطن ما همچون شیران خفته‌ای اند که اگر بیدار شوند و به حرکت درآیند نقش عظیمی در هرگونه انقلاب سیاسی و اجتماعی کشور ما ایفا خواهند کرد. مینای شهید مبارزه اثربخش و انقلابی زنان را بدون داشتن تشکل مستقل آنان فاقد ارزش می‌دانست. او در سال ۱۹۷۷ به یاری یک تعداد زنان آگاه وطن جمعیت انقلابی زنان افغانستان را بنیاد گذاشت.

     پس از کودتای روسی و بخصوص پس از اشغال کشور توسط نیروهای اشغالگر روس، مبارزه بخاطر کسب استقلال برای مینا به امر مقدس بدل شد. او بخاطر این آرمان  بزرگ از تحصیلش در فاکولته شرعیات دست کشیده و طی این دوران با سخت ترین تجارب زندگی مبارزاتیش روبرو شد. مینای شهید در کابل و برخی شهر های مهم دیگر تحت اشغال روسها بسیاری اوقات به تنهایی و با امکانات فوق‌العاده ناچیز با غلبه بر عقب ماندگی های خاص جامعه ما به بسیج و سازماندهی زنان مشغول بود و درین راه رنجهای فراوان را متحمل می‌شد.

     مینا برای دادن آگاهی به زنان  در سال ۱۹۸۰ اولین شماره پیام زن را بمثابه ارگان جمعیت انقلابی زنان افغانستان به چاپ رسانید  او با نوشتن مقالات برای پیام زن و دهها شبنامه برای زنان میهن ما از حیاتی بودن آزادی، دموکراسی و عدالت برای رهایی واقعی زنان افغانستان سخن می‌گفت. مینا در ۱۹۸۱ به عنوان نماینده مقاومت زنان افغانستان بنابه دعوت حزب سوسیالیست فرانسه جهت شرکت در کنگره حزب مذکور عازم آن کشور شد و بعد با استفاده از فرصت از چندین کشور دیگر اروپایی دیدن کرده و با سران و رجال مهم و همچنان با نمایندگان جنبش های آزادیبخش ملاقات و گفتگو نمود. او طی این سفر های تاریخی با شایستگی پرافتخاری، صدای برحق مقاومت ملت ما و نقش عظیم زنان ما درین مقاومت حماسه آفرین را به گوش جهانیان رسانید.

     شهید مینا باآنکه در پاکستان مصروف کار برای افغانستان بود اما نمی‌توانست مصایب و الام مهاجرین زن را از یاد ببرد بنابرین با تکیه روی کوشش های خستگی ناپذیر اعضای جمعیت انقلابی زنان افغانستان موفق شد تا یک شفاخانه، کورس نرسنگ، یک کارگاه و دو مکتب را تاسیس کند.

     دشمنان وحشی و خون آشام مدتها پیش در وجود مینا دنیایی از پاکبازی و تسلیم ناپذیری انقلابی را مشاهده کرده بودند. بالاخره نقشه شوم فاشیست ها در چهارم فبروری ۱۹۸۷ در شهر کویته پاکستان عملی شد.

     درین روز جاسوسان خاد به همدستی مستقیم باند جنایتکار گلبدین خون مینای بزرگ و دوتن از یارانش را به زمین جاری ساختند. شهادت مینا مصداق کلام همیشگی و حماسی خود او بود که می‌گفت حالا که وطن نازنین ما پامال تجاوزکاران روسیست بر ما زنان است که با پیکار بی‌امان تا سرحد نثار خون خود تجسم شکوهمندتر ملالی ها در شرایط کنونی باشیم.

    مینا ۱۲ سال تمام از عمر کوتاه ولی رخشنده‌اش را وقف مبارزه برای وطن و مردمش ساخت. مینا اگر چه جسمآ نابود شده ولی از خون پاکش راهی را برای اعضای جمعیت انقلابی زنان افغانستان و کلیه زنان آزادیخواه افغانستان ترسیم کرده که هزاران تن آن را بی‌تزلزل دنبال کرده و امر بجا مانده‌ی او را به فرجام خواهند رسانید.

                                  ( خلاصهء بیوگرافی شهید مینا از پیام زن ) 

 

    ۲۴ فبروری مصادف به روز وفات  استاد نادری

     مرحوم محمدامان نادری در ۱۳۱۴ خورشیدی در منطقهء بهلول شهر غزنی در یک فامیل علم پرور متولد، تحصیلات ابتدایی را درغزنی و تحصیلات ثانوی را در کابل به پایان رسانید در ۱۳۳۵ خورشیدی غرض تحصیلات عالی عازم بیروت گردید و در کنار ادامهء تحصیلات رسمی در رشتهء ریاضی و فیزیک با تلاش و ابتکار شخصی به اخذ دیپلوم انجینیری نیز موفق گردید، موصوف گواهینامهء ماستری خویش را در رشتهء ریاضیات در سال ۱۳۴۷ خورشیدی از یونیورستی w.w.s.c امریکا بدست اورد و در ۱۳۵۲ خورشیدی افتخار عضویت انجمن جهانی  ساینستستهای بین المللی را در تریست ایتالیا کمایی کرد اما داشتن عضویت  درهیچ گروه و گروپ سیاسی و مذهبی را قبول نکرد،  در مدت سی سال خدمت صادقانه و پرثمرخویش برای معارف افغانستان در کار تهیه و تدوین کتب درسی ریاضی از صنوف اول الی دوازده هم و گنجانیدن ریاضیات معاصر به نصاب تعلیمی کشور سیمای کوشا و پیشقدم بود، مرحوم نادری مدت زیادی در انستیتوت طب کابل، دانشکدهء زراعت و دانشکده ء تعلیم و تربیه و دانشگاهء کابل به صفت استاد و مدت سه سال را به حیث امر مرکز ساینس معارف ایفای وظیفه نمود.

     از استاد نادری ۲۷ جلد کتاب در عرصهء علوم ریاضی، هندسه و فزیک و اثار شعری به چاپ رسیده است، که از جمله کتاب چهار جلدی خود اموز ریاضی  در بخش ست تیوری در ۱۳۵۶ خورشیدی حایز جایزه اول مطبوعاتی کشور شناخته شد، مرحومی درطول حیات خود علاوه از نوشتن کتب و مقالات علمی ، اقدام به تاءسیس کورس شخصی در بخش تدریس رادیو الکترونیکس، تدریس مضامین فیزیک، هندسه، الجبره،مثلثات وتدریس زبان انگلیسی به علاقمندان و علم دوستان نمود.

     استاد نادری  هژده سال قبل در پنجم حوت ۱۳۶۹ خورشیدی در دیار هجرت درپشاور پاکستان دور از اغوش گرم مقدس مادر و طن، باقلب لبریز از اندوه و سرشار از عشق زیستبوم مقدس ابایی خویش داعیهء اجل را لبیک گفت و داغ ازادی کشور را با داغ دیدار فرزندان خویش به زیر خاک برد، روحش شاد و یادش گرامی باد، در ذیل یک پارچه از اشعار پدرمرحومم نادری را از دفترچه ای شعری وی انتخاب، امید مورد پسند تان واقع گردد.

    نخل ارزو

 گر طرح کار مشکل از فکر عاقل افتد               فرجام نیک دارد هرچند مشکل افتد  

جز رنج ومحنت و غم حاصل دگر چه باشد         گر سرنوشت مردم در دست جاهل افتد

با عزم و جزم راسخ تا کهکشان توان رفت        کی میرسد به منزل پایی که در گل افتد

بگذار تا بگرید تا صبحدم بسوزد                    حیف است شمع تابان بیرون ز محفل افتد

تیغ غرور ملت افسار زندگانی                       هرگز مباد یارب در دست قاتل افتد

"کشتی نشسته گانیم ای باد شرط برخیز"          باشد که لنگر ما روزی به ساحل افتد

در وادی تحیر گم گشتهء جنونیم                    شاید که رهنمایی، با ما به منزل افتد

 ای باغبان خدا را مگذار از مصیبت                نخل امید ملت روزی ز حاصل افتد

بر دیگران رسیده،صد نوش و عشرت و ناز      در جام ما دریغا، زهر هلاهل افتد.

                                                                                ( استاد نادری)

   نامرئی کردن اجسام ممکن است  

     یک گروه از دانشمندان آمریکایی و انگلیسی در حال بررسی امکان ساخت پوشش نامرئی کننده ی اجسام هستند . به گزارش آسوشیتد پرس اساس این تحقیقات برپایه مواد مصنوعی است که سبب انحراف مسیر حرکت وچرخیدن پرتوهای نور وسایر پرتوهای الکترو مقناطیسی حول اجسام و در نتیجه نامرئی به نظر رسیدن اجسام می شود . مواد مصنوعی مورد استفاده دراین تحقیق به نام"متامتریال" درطبیعت وجود نداشته وبابرخورداری از ویژگی های غیرمعمول می توانند سبب خمیدگی مسیر پرتوهای الکترومغناطیسی از جمله نور مرئی در تمامی جهات شوند و در نتیجه چنان چه جسمی با این مواد پوشانده شود نوری که به آن می رسد پس از برخورد با پوشش به دور جسم چرخیده وسپس به مسیر خود ادامه می دهد ودر نتیجه آن جسم کاملا از دید بیننده مخفی به نظر می رسد . علت بوجود آمدن این وضعیت پدیده فیزیکی انکسار نور است . پرتوهای الکترومغناطیسی همواره سریعترین مسیر ونه کوتاه ترین مسیر را برای حرکت خود انتخاب  می کنند واین علت پدیده ای انکسار نور است:

تصویر

              مثلث برمودا رازش حل شد......

http://www.cloob.com/answer/question/show/questionid/58127

 

 

خانم های حامله در صورت مصاب شدن با انفلوانزای خوکی باید چه اقدام نمایند؟

http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2267&conid=46207

 

http://www.xtupload.com/new/graphic/images/2009/June/29/6AAE_4A48CE28.jpg

در مورد کلسترول ...چه میدانید؟

http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=110081 

سنتزکلسترول در بدن ...

http://www.mardoman.net/?sn=articles&pt=full&id=593

تریگلسرید چیست؟

تریگلسرید ها از اسیدهای شحمی و گلیسرول در کبد سنتز میشود. میشود.

 http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/heart/2009/4/12/89104.html

اسید های شحمی چیست؟

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af+%da%86%d8%b1%d8%a8&SSOReturnPage=Check&Rand=0

گلیسرول چیست؟

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84&SSOReturnPage=Check&Rand=0

وقتی غذایی حاوی مواد چربی خورده میشود با اسید معده ترکیب شده سپس صفرا ترشع شده از کبد به ان اضافه میشود و مولیکولهای ترای گلسرید به مولیکولهای کوچک تر بنام میسل تبدیل میشود و  مرحله بعد توسط انزایم لیپاز لوزالمعده یا پانکراس به مالیکول های گلیسرول و اسیدهای شحمی شکسته میشوند و این مالیکولها با نوعی از پروتین پوشیده میشوند که  بنام کیلومیکرون ها یاد میشوند و از روده جذب شده و در نهایت  وارد رگ های خون میگردند و به علت بزرگی ابعاد قادر به عبور از دیواره یا جدار موی رگها در جریان خون نیستند و به چربی های نامطلوب است، این کیلومیکرون ها فقط پس از مدت ۸ دقیقه توسط انزایم لیپاز لیپوپروتین دوباره به اسیدهای شحمی شکسته واین اسید های شحمی جذب سلولهای چربی میشوند و حجم  انها در نتیجه ظاهر بدن را حجیم تر میکند.

توجه کنید که سلولهای چربی میتواند گلوکوز، کاربوهایدریتها، امینواسید ها ( مواد پروتینی ) را علاوه به مالیکول های چربی نیز جذب کند، پس از خوردن پیش از حد هر غذا خودداری نمایید.

هارمون انسولین یک پولی پپتید است که از پانکراس ترشع میشود، انزایم لیپو پروتین لیپاز درحضور انسولین فعال میگردد و باعث صاف کردن خون از لپید ها میشود، در فقدان انسولین سویه لیپدها و اسیدهای شحمی در خون افزایش میابد که با هایرلیپدمی درخون تشخیص میشود، در دیابت میتابولیزم مواد قندی، شحمی و پروتینی  دچار اختلال میشود. 

حجرات یا سلول های چربی در بدن، ساختمان نسج شحمی،

 

 عمل چربی سفید ، سلولهای چربی سفید... و تجزبه چربی در بدن

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa+%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

ادنوزین تری فسفات(ATP) مواد غذایی مانند مواد قندی مثل گلوکوز ، کاربوهایدریتها ، مواد شحمی و پروتینی را به مالیکولهای کوچک ان تجزیه نموده و انرژی مورد ضرورت را برای فعالیت های حیاتی موجودات زنده فراهم میسازد وبه ادنوزین دای فسفات (ADP) تبدیل میشود....

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a2%d8%af%d9%86%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%86+%d8%aa%d8%b1%db%8c+%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%aa&SSOReturnPage=Check&Rand=0

                       اتروسکلروزسسز (Atherosclerosis) چیست؟

http://www.zendagi.com/new_page_990.htm.

خون چیست ؟ .. انواع کم خونی ها  ، گروپ های خون، سیستم RH...و نقل الدم خون..

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=72671

http://youslab.blogspot.com/

انواع کم خونی ها

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c+%da%a9%d9%85+%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

کم خونی فقدان اهن

http://www.pezeshk.us/?p=12356

سرطان خون یا لوسمی 

http://www.pezeshk.us/?p=2524

قلب چیست و چگونه  کار میکند؟؟

 http://www.pezeshk.us/?p=17085

  افزایش فشار خون، فشارخون پاهین، فشار دیاستولیک و سیستولیک خون...http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2267&conid=3091

http://www.behsite.ir/articles/324/1642

تفاوت میان فشارخون در دست راست و چپ

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1535115

شوک چیست؟.. . و انواع  شوک

http://www.pezeshk.us/?p=14035

انژین قلبی چیست؟

http://thc.tums.ac.ir/Fa/?Page=DynamicPageView&PageID=17

.E.C.G قلبی چیست؟... و روش تشخیص ازسکیمی قلب

.http://bioemm.com/forum/index.php?topic=44.0

http://www.rasekhoon.net/Article/Show-40305.aspx

http://www.rasekhoon.net/article/Show-40303.aspx

 

نکروز قسمتی از عضله قلبی یا (Myocardial Infarction)

http://albeeroni.blogfa.com/post-10.aspx

اسکن قلبی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86+%d9%82%d9%84%d8%a8&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a2%d9%86%da%98%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

درد های قلبی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%af%d8%b1%d8%af+%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

 

ضربان قلبی چیست؟....  اریتمی های قلبی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86+%d9%82%d9%84%d8%a8&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://www.persiantoday.net/showthread.php?t=15664

پسمکر قلبی چیست؟

http://www.sory-eshgheghalb.blogfa.com/post-14.aspx

سوفل قلب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%84_%D9%82%D9%84%D8%A8

چربی چیست؟

 http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Vice-ChancellorStudents/Studenthealthcenter/Pages/lypoprotein.aspx

امگا ۳ چیست؟

http://jonquil.blogfa.com/post-33.aspx

الفا لینولنیک اسید چیست؟

http://forum.pezeshki.info/show_article.php?id=2000&title=%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7+%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83+%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AF+(ALA)+%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA+%D8%9F

 بیماری فشار خون و راه  های درمان ان

http://www.irshafa.ir/post-3957.aspx

http://www.irshafa.ir/post-3969.aspx

 تفاوت  میکانیزم عمل کرد اعصاب سمپاتعمیک و پاراسمپاتیک بالای اعضا مختلف بدن انسان

     مهم ترین بخش سیستم عصبی خود مختار برای تنظیم گردش خون سیستم عصبی سمپاتیک است.... و اما بالای قلب...

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85+%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c+%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://www.pezeshkan.org/?p=12867

رژیم غذایی برای کاهش فشار خون

http://www.ashpazonline.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1902

تداوی دوایی مربوط به قلب و عروق...

http://www.irshafa.ir/post-4703.aspx

جراحی بای پس کورونری چیست؟

http://thc.tums.ac.ir/Fa/?Page=DynamicPageView&PageID=28

بیماری های عضلاتی قلب

http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/illness/c13c1199881940_heart_disease_p1.php

مرض قند یا Diabetese mellitus

http://omidnurse.persianblog.ir/post/21/

     علایم، تشخیص، عوارض حاد و مزمن دیابت....

http://www.sportnkh.ir/news/show_detail.asp?id=104

انسولین چیست؟

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86

انناس میوه عیادت و خواص مغز بادام

http://www.tebyan.net/nutrition_health/(foods)/fruits/other_fuits/2009/8/13/99560.html

http://www.akairan.com/health/hooboobat-tanagholat/khavase-badam-2.html

سیب پاهین اورنده کلسترول خون و دشمن فشار خون بالا،بیماری های قلبی و دیابت

http://www.tebyan.net/nutrition_health/(foods)/fruits/other_fuits/2009/10/14/104812.html

http://shalamshoorba.blogfa.com/post-729.aspx

اسید فولیک... منابع اهن

http://www.aftab.ir/lifestyle/view/6766

http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-70176.html

کلسترول تهدیدی برای سلامتی فرزندان تان... کلسترول چگونه کار میکند؟...

http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/nutrition_health/c13c1146392529p1.php

کلسترول بدن چگونه تأمین میشود

http://mahin.blogsky.com/1388/04/16/post-279/

ویتامینC از جمله ای ویتامین های منحل در اب ، .......فواید  و متابع ان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AB

ویتامین E از جمله ویتامین های منحل در شحم ،...... فواید و منابع ان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C

ویتامین  B 12

http://www.bbc.co.uk/nazer/lifeandlearning_dari/story/2009/08/090811_ws-aep-hl-wk33.shtml

http://dr.mihanblog.com/post/2657

ویتامین B12، وظایف، منابع غذایی و فقدان B12...

http://health.nytimes.com/health/guides/nutrition/vitamin-b12/overview.html

Functions

Vitamin B12, like the other B vitamins, is important for metabolism. It helps in the formation of red blood cells and in the maintenance of the central nervous

ویتامین بی ۱۲  اگر قبل از ناشتای صبحانه با ویتامین های بی کامپلکس گرفته شود،  سبب افزایش سوخت و ساز بدن میشود، ویتامین بی ۱۲ مانند ویتامین های بی کامپلکس از جمله ای ویتامین های منحل در اب بوده و درعدم موجودیت ویتامین های بی کامپلکس جذب وجود نمیشود، درتشکیل کریوات سرخ خون و در تعمیر و ساختمان سیستم عصبی مرکزی نیز کمک میکند، بناءً ویتامین بی ۱۲ از کم خونی جلوگیری میکند، سیستم عصبی را سالم نگهمیدارد و از ناراحتی های عصبی  و افسرده گی جلوگیری میکند، اشتهایی کودکان را تقویت نموده و به رشد انها کمک مینماید....

   کنترول بر گرسنگی،غذا های تند چربی بدن را میسوزاند

http://www.niksalehi.com/taghzie/archives/121256.php

http://www.niksalehi.com/taghzie/archives/121072.php

پیش گیری از دیابت و امراض قلبی و عروقی با خوردن فلفل تند یا مرچ تند

http://www.behsite.ir/articles/327/1886/

روشهای طبیعی افزایش سوخت و ساز بدن

http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2114&conid=47660

استفاده از ویتامین های موثر در تقویه ای سیستم ایمنی بدن و کاهش وزن..

 استفاده از کولین در کاهش وزن بدن...

معلومات مفصل در مورد عمل کرد کولین و عوارض ناشی از استفاده بیش ازحد ان... در رنگین کمان صلح مراجعه شود.

http://www.loghme.com/170-Magazine.html

کاهش چربی های اضافی در بدن.... درمان چاقی های موضعی..

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=30567

فلز منیزیم یا مگنیزیم ( Mg ) چیست؟... موارد استعمال ان....

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85

کبد چیست ، وظایف مهم کبد... و ناراحتی های کبدی یرقان در نوزادان

http://www.nejatgar.com/ftopict-38.html

http://www.pezeshk.us/?p=428

http://ninisite.com/content/index.asp?contentID=170

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=23127

سیروز کبدی چیست؟..هپاتیت چیست؟... صفرا چیست؟ سنگهای صفراوی چگونه

تشکیل میشوند؟ انواع ...، عوامل ایجاد کننده... و درمان.

http://publicrelations.tums.ac.ir/articles/index.asp?articleID=6

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1759609

http://salamatkadeh.blogsky.com/1387/07/16/post-12/

چگونه در میان سالی وزن خود را کنترول کنیم؟

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/dites/loss_weight/2010/1/26/113828.html

چربی سوز چیست؟

http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=101795

187841zzukfm12dl.gif

ارتریت  یا  التهاب مفاصل  و پولی ارتریت

http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2114&conid=39625

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA

روماتیزم مفصلی چیست؟... و معلومات در مورد ارتروز

تشخیص روماتیزم مفصلی با  اجرای Rheumatoid Factor Test  موجودیت یک نوع انتی بادی در خون مریض مثبت دریافت میشود...

http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/illness/c13c1158652729_rheumarthritis_p1.php

http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2267&conid=33952

نقرص چیست؟..و معلومات در مورد پوکی استخوان

http://omidgholami1369.blogfa.com/cat-15.aspx

http://www.tbzmed.ac.ir/health%20information%20center/osteoporosis/osteoporosis.htm

 

Rheumatic Fever And  Juvenile Arthritis

http://en.wikipedia.org/wiki/Rheumatic_fever

 http://kidshealth.org/parent/medical/arthritis/jra.html

Ankylosing Spondylitis And  Osteo Arthritis

http://en.wikipedia.org/wiki/Ankylosing_spondylitis

http://en.wikipedia.org/wiki/Osteoarthritis

Psoriasis Arthritis.And  Septic Arthritis

http://www.medicinenet.com/psoriatic_arthritis/article.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Septic_arthritis

عدم تحرک و شکستگی استخوان و شکستگی استخوان در کودکان....

http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/joints_bones/2007/11/10/53164.html

 http://www.lenjan.ir/Default.aspx?tabid=721

http://www.boali.com/firstaids/fa07/fa01.htm

    .بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  | 

 بیماری هموفیلی چیست؟

   http://forum.gigapars.com/showthread.php?t=6078 

واریس چیست؟ 

http://www.pilates.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=154:1388-02-27-05-03-30&catid=72:1388-01-06-12-33-09&Itemid=109

ترمبوز ورید عمقی چیست؟

http://internalword.blogfa.com/post-4.aspx

فلبیت چیست؟

http://www.goonagoon.org/SubjectForPrint.aspx?key=13

187841zzukfm12dl.gif

Learn About Human Body  Immune System

http://www.youtube.com/watch?v=NNb526pwqQc&feature=channel

دستگاه ایمنی بدن

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c+%d8%a8%d8%af%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

مواد غذایی مفید برای سیستم دفاعی بدن

http://www.mardoman.net/?sn=articles&pt=full&id=612   

فواید پیاز

http://kamalkabuli.blogfa.com/post-254.aspx

مقاوم ساختن بدن با غذا

http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrition_news/healthy_nutrition/2009/3/28/88194.html

   در بخش تداوی انواع انفلوانزا نکات ذیل را فراموش نکنیم 

    بوی پیاز دارای خاصیت ضد عفونی یا  ضد میکروبی یست ، علاوهً از پیاز، نمک طعام یا سودیم کلوراید ( Nacl ) که در دست رأس همه ای ما و شما قرار دارد، در انواع انفلوانزا...   برای شستوشو دهن ( غر غره ای دهن) و شستوشو بینی استفاده کنید، محلول رقیق اب نمکی را تهیه نماید( به اندازه یک تا یک و نیم قاشق چای خوری نمک را در یک لیوان اب حل کنید) متوجه باشید که تهیه ای محلول غلیظ ان تاثیر تخریش کننده دارد، شستو شو دستها با صابون نیز ویروس انفلوانزا را از بین میبرد ( اقلاً برای ۲۰ الی ۳۰ ثانیه صابون در دستها باقی بماند.)، انچه ما را در شفای زودتر مرض کمک میکند استراحت بستر است ( هیچگونه کار دماغی و فیزیکی انجام ندهید و به خود ارامش دهید ( استراحت  وا رامش باعث بلند رفتن مقاومت سیستم معافیتی بدن درمقابل ویروسها و دیگر انتانات میشود) در پهلوی ان نوشیدن مایعات گرم به مقدار زیاد، پوشیدن لباسهای گرم و گرم نگهداشتن ناحیه گلو، دهن و بینی زمانیکه منزل را ترک میکنید، هوای سرد خارج از منزل مرض را شدت میبخشد، استفاده ازادویه های انتی هستامینیک برای کم ساختن افزازات بینی، سینوسها، کاهش سرفه و کم ساختن افزات قصبی، استفاده از ادویه های ضد تب و درد و در صورت مداخله انتانات ثانوی یا باکتریی ها استفاده ای انتی بیوتیک به مشوره دوکتور.... ( در این صورت مشاهده میکنید که افزات مخاطی بینی ودهن با رنگ سفید لزجی  ان با فرازات زرد و سبز بلغمی مخلوط میشود، که در این حالت نمایان گر مداخله ای انتانات ثانوی است) گرفتن ویتامین c به قسم تابلیت های دوایی و درسبزیجات و میوه جاتیکه غنی  از ویتامین مذکور استند؛ مانند:  لیمو، گریپ فروت، کینو، مالته، سنگتره که در افغانستان زیاد پیدا میشود، از رو بوسی و دست دادن با دوستان و اقارب و نزدیکان خود جلوگیری کنید، دستمال و کاغذیکه ایکه جهت پاک نمودن افزات بینی و دهن استفاده مکنید، انرا بسوزانید و یا به هرطرف نیاندازید، در زمان صحبت با دیگران و یا سرفه وعطسه دستمال کاغذی را روی بینی و دهن تان قرار دهید تا از انتشار میکروب جلوگیری کند، ظروف تانرا جدا گانه بشوید ، ظروف را  در محلول اب و صابون برای مدت ۲۰-۳۰ دقیقه بگذارید تا ویروس از بین برود و بعداً با اب بشوید، اگر برای ضدمیکروبی ساختن سبزیجات و میوه جات پتاسیم پرمنگنیت در دست  رأس ندارید، میتوانید نمک را در اب حل و برای مدت ۲۰ دقیقه  میوه جات یا سبزیجات را در ان بگذارید تا میکروبهای ان از بین بروند و بعداً دوباره انرا با اب شسته و صرف نمایید، خوردن پیاز خام با دیگر سبزیجات یکجا ( پیازخاصیت ضد الرژی و ضد التهابی دارد)، استفاده از بخار اب یا Steam Inhalation  ( اب را بگذارید که بجوشد و بخارات  اب را تنفس کنید، این عمل را روزانه سه چار بار انجام دهید، در اثنای گرفتن بخار اب،  یکی دو بارانرا اگر در یک و نیم لیتر اب به اندازه یک قاشق ماست خوری نمک حل نمایید  و بخارات انرا تنفس نمایید، برای مدت ۲۰ دقیقه خیلی موثر است، محلول رقیق نمک با اب را تهیه نمایید، زیرا علاوه نمودن مقدار زیاد نمک باعث تخریش طروق تنفسی میگردد)،  فرش خانه، دوشک،بالش... را در معرض شعاع افتاب قرار دهید و  اما  در مورد انفلوانزای H1N1  یا انفلوانزا ی خوکی علاوه از اینکه نکات فوق را مراعات کنیم در سایت ذیل معلومات مفصل ارایه شده:

      انفلوانزای خوکی  یا انفلوانزای ویروس H1N1

                       http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%DA%A9%DB%8C              

      در صورتیکه شخص به انفلوانزای خوکی مصاب گردیده باشد، باید از ماسک استفاده کند، حتی توصیه میکنند که شخص مصاب به فاصله ده متر از دیگران قرار گیرد.

     از ماده ای ضد عفونی ایکه زیاد تر برای از بین بردن این ویروس استفاده میکنند همان وایتکس است، این ماده ضد عفونی را در اب با دیگر محلولهای  خوشبو کننده حل و برای تمیز کردن روی اتاق، دوش و تشناب استفاده میکنند تا ویروس را از بین ببرد.

       در کشور ما زیاد تر مردم از نمک  سودیم کلوراید (Nacl)  در پخت و پز استفاده میکنند، در صورت استفاده از نمک ایودین شما به جاغوریا  goiter مبتلا نمیشوید، غده تایراید برای ساختن هورمون های خودبه عنصر ایودین ضرورت دارد، یکی از هورمون های تایراید تایروکسین است که دارای ۴ اتوم ایودین بنامTetraiodethyromine وهورمون دیگرTrioiodothyromine که دارای سه اتوم ایودین یا ( T 4  و T 3).

      در صورتیکه مقدار ایودین در خون کافی نباشد،تولید و ترشع هورمون تایراید در خون کاهش یافته، این کاهش باعث میشود که هورمون تحریک کننده تایراید از قسمت قدامی غده هایپوفیز ترشع شود این حالت باعث بزرگ شدن غده تایراید میگردد که بنام جاغور یا goiter یاد میشود.   

     گواتر چیست؟

 http://m-bimariha.persianblog.ir/post/22/                          

                                                                                 ( خاطره)      

                                                                                  24.11.09

شیوع انفلوانزای خوکی درافغانستان و ایران

      متأسفانه اپیدیمی ان در کشور ما به ثبت رسیده... درایران ۱۱۹۴ نفر مصاب به این مرض که از این تعداد...

http://www.rozpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148:2009-11-04-01-57-04&catid=1:afghanistan-news&Itemid=67 

                                                           http://www.khabaronline.ir/news-20989.aspx                                  

  درمورد ایدز بیشتر بدانیم...

دhttp://www.nipc.net/darman/a2.htm

187841zzukfm12dl.gif

 ایا ورم اندام های  بدن بیماریست یا علامت  بیماری؟

http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/otherdisease/2008/2/6/60717.html

تورم اندامها در زمان حاملگی

http://noorportal.net/394/775/785/2438/30699.aspx

پره اکلامپسی چیست؟ ....   درمان ان.

http://omidnurse.persianblog.ir/post/17/

187841zzukfm12dl.gif

ایا در تغیر نام خلیج فارس موافق هستید؟

     .در طول تاریخ کشورهای مختلف از جهان را بنام های مختلف یاد کردند، خراسان یا افغانستان، فارس یا ایرانُ حبشه یا کشورهای ایتوپیا و ارتریا ممکن از سبب ایکه پادشاه این کشور مسیح و اما در ظهور اسلام حضرت محمد(ص) را یاری نمود و اورشلیم یا فلسطین  سرزمین ایکه حضرت مسیح در ان  متولد گردید و یا از بین بردن اثار تاریخی و اتش زدن کتابخانه ها....

    از یک تعداد رسانه های خبری در مورد امکانات تجزیه افغانستان میشنوم و یا تجزیه ایران،به نظر من در اینده نزدیک یا دور کشورهای ایران، افغانستان و تاجکستان را به یک نقشه واحد و کشور بلوچستان و پشتونستان در نقشه واحد دیگر تبدیل خواهند کرد، اگر همه کشورهای اسیایی مرکزی را به یک دولت واحد تبدیل کنند، فایده ای ان برای مردم ما چه خواهد بود، مردمان کشورهای ما همه در فقر و بیچاره گی  زندگی میکنند و از اکثریت مردم استفاده سیاسی  و مذهبی نموده و همه سرگرم و مصروف بحث های سیاسی مذهبی و ضدمذهبی ، این گروپ مردمان درزندگی شخصی، فامیلی و روابط ما با یکدیگر رول بس مهم دارند، به اصتلاح یک روز همه را پارچه پارچه میکنند و روزی دیگر یکجا، از کوچک ساختن و بزرگ ساختن کشورهای ما در نقشه ای دنیا، زیاد ساختن و یا کم ساختن مساحت ارضی کشورهای ما کدام درد مردمان ما را دوا نمیکند، در حالیکه  دولتها دراین کشورها میتوانند مانند  کشورهای شامل اتحادیه اروپا یکجا کار کنند و در مشکلات اقتصادی ، سیاسی،اجتماعی ...  یکدیگر خود را کمک کنند، کشورهای اسیایی مرکزی دارای ذخایر سرشاراز نفت، گاز، یورانیم و دیگر ذخایر مواد معدنی یست و اکثریت نفوس انرا جوانان ان تشکیل میدهند، از طرف دیگر ثبت نام و نظر دادن در سایت های انتریتی در مورد تغیر نام خلیج فارس به نظر من درست نیست، انانیکه در این سایت ها نظریات مردم را جمع میکنند، به انها چه اعتبار که نظریات مردم را جمع اوری و یا  از طریق برداشت ادرس و مشخصات افراد انها  را نشانی کنند؟

     امروز تمام کشورهای اسیایی مرکزی درمیان این قوم به ملیت های مختلف افغان هزاره، ایرانی، تاجک، ترکمن، ازبک، پشتون، بلوچ، کردی، ارمنی ...  تقسیم شده در حالیکه در اروپا زیر نام ملیت یاد نمیشوند و پیرو ادیان مسیحت، یهودیت، بودیزم، شیطان پرستی  و یک تعداد مهاجرین از کشورهای اسیایی مرکزی و دیگر کشورها مسلمان، اهل هنود وسکها و پیروان سایر ادیان ... و یک تعداد پیرو افکار سوسیالستی و کمونستی ویا ریکی و میدتیشن میکنند به قوانین ذهنی بلدیت کامل دارند و به این ترتیب در طول تاریخ  قدرت جهان را در دست گرفتند.

    این موضوع را از ترک های مسلمان و فامیل ارمنی سوال کردم، انها نظریات مرا تأیید نمودند، به همین ارتباط فامیل ارمنی  اظهار نمود:  " در گذشته ها ما ارمنی ها جز خاک ترک بودیم و اما مسیحت را قبول نمودیم واز خاک ترک جدا شدیم، فلسطین نیز جز خاک ترک بود. "

   اگر ما زندگی یک پرنده را تحت مطالعه قرار دهیم،  به اشیان خود عشق میورزد، زندگی خود را به خطر میاندازد  و نمیگذارد تا پرنده ای دیگر اشیان او را ویران کند  و با متجاوز گر میجنگد،  انسانها اشرف مخلوقات و دارای سیستم دماغی کاملتر تر نسبت به دیگر زنده جانها،  هرشخص زادگاه خود را دوست دارد و از طفولیت تا جوانی و پیری از ان خاطره ها دارد،  همان طورکه از احساسات مذهبی یک تعداد افراد استفاده میشود و انها را به ضد یکدیگر به  استعمال میگیرند، از احساسات وطن دوستی ما نیز استفاده میشود، این تقسیمات کشورهای ما را روی نقشه جهان  نیز بوجود اوردند و حد و مرز تعین کردند.

                                                                                     ( خاطره ) 

     معلومات در مورد سرزمین اریانا یا خراسان

http://www.ahmadshahmassoud.com/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=428

          امپراطور پرشیا

http://fouman.com/Farsi/8510_Persian_Empire.htm

http://www.youtube.com/watch?v=caZgxyGz_C8&feature=related

معلومات در مورد یونان باستان، روم باستان، امپراطور روم و زبانهای ایرانی در رنگین کمان صلح ۴....

   تجزیه؛ یگانه راه آرامش در افغانستان امروزی

در نقشه فوق تجزیه ای کشورما  به دو بخش جمهوری فیدرالی  خراسان و افغانستان را مشاهده میکنید این تقسیمات متأ سفانه نشان دهنده تجزیه  ای افغانستان میان ملیتهای تاجک، ازبک، هزاره،ترکمن و ملیت افغان کشورماست که در سایت انترنتی صدای ازادی گذاشته شده و مرا بیاد برنامه های تلویزیونی انداخت که هرکدام در بین خود بی اتفاق و بنوبه خود نشرات جداگانه را از طریق کانال های تلویزیونی به را انداخته و به توهین و دشنام یکدیگر خود میپرازند و مردم را با  نشربرنامه های سیاسی مصروف و سرگرم نگهمیدارند، مگر را حل قطع جنگ در کشور ما تجزیه افغانستان خواهد بود؟

http://jawedan.com/index.php/دیدگاه/تجزیه،-یگانه-راه-آرامش-در-افغانستان-امروزی.html

    اگر هدف شان جدا نمودن ملیتهای دری زبان و پشتو زبان از هم باشد، ممکن روزی ملیت های تاجک، ازبک، ترکمن و هزاره را نیز ازهم جدا نمایند، هرکدام از این ملیت ها به زبان ها و لهجه های مختلف صحبت میکنند، وظیفه هرافغان است تا همه ملیتها ساکن در افغانستان  را به وحدت و یکی شدن دعوت نماید، درغیران اگر این اختلافات هر روز  اوج بگیرد که به قتل و کشتار هر دو طرف منجر گردد، بهتر خواهد بود تا دولتهای جداگانه را تشکیل دهند.

در حادثه ای ۱۱ سپتمبر و قتل احمد شاه مسعود عربها دست داشتند نه افغانها، اعراب دو کشور همسایه ای عربی مراکش و الجزیره، این گروپ های تروریستی، افغانهای طالب را بنابر مشکلات اقتصادی وعقاید مذهبی شان جلب سازمان های تروریست خود مینمایند،  و اما یگانه سوال اینجاه ست که چرا پایگاه های اینها را در الجزیره از بین نمیبرند که به دنبال شان در افغانستان سرگردان هستند...اگر ساما بن لادن در افغانستان باشد و یا نه مهم نیست، مهم کشوری یست که او را تقویه میکند.

 در طول تاریخ درافغانستان ملیت پشتون را حاکم بر ملیت تاجک ، هزاره ، ترکمن و ازبک نمودند ( این تفرقه را دولتهای انگلیسی ایجاد نمودند)، به نظر من را حل قطع جنگ تجزیه افغانستان خواهد بود، این میلیون ها ایرو و دالریکه در جنگ افغانستان به مصرف میرسد،،بهتر خواهد بود برای اعمار مجدد افغانستان به مصرف برسد و دیگر افغانهای ما بیگناه کشته نشوند، خانه هایشان بمبارد نشود و مورد حملات انتحاری طالبان قرار نگیرند و یا جوانان دیگر کشورها مجبور نباشند تا بخاطر جنگ در افغانستان کشته شوند، این جنگ طالبان،  برای بدست اوردن قدرت از دست رفته ای شان نیز است، ان عده از پشتو زبانها که دولت طالبان را قبول ندارند میتوانند با برادران دری زبان خود زندگی کنند.

 ۱۰ مارچ مصادف به روز تخریب مجمسهء بودا در افغانستان   

       نخستين خبر تصميم تخريب مجسمه های بودا توسط طالبان بتاريخ ۲۶فبروری ۲۰۰۱ به گوش جهانيان رسيد و در يک واکنش بی سابقه جهانی از روحانيون و علمای دينی کشور های اسلامی گرفته تا پيروان بوديسم ، عيسويت، هندويسم و موسوی وهم چنان از روشنفکران، باستان شناسان، دانشمندان، گرفته تا سياست مداران، اتحاديه اروپا، يونسکو و ملل متحد همه از طالبان خواستند که دست به چنين جنايت فرهنگی نزنند. زيرا مجسمه های مذکور نه تنها مربوط به ميراث های فرهنگی افغانستان است بلکه جز ميراثهای فرهنگی بشری نيز می باشند. افزون بر آن مجسمه های مذکور الهامبخش ميليونها بوديست درسراسر جهان است وتخريب


 آنها در واقع توهين مستقيم به پيروان  آن خواهد بود

     تاریخچه ء مجسمه های بودا : در حدود یکهزارو هشتصد سال قبل، کاروانهای تجارتی زیادی از آسیا و اروپا به قصد مسافرت به چین از افغانستان عبورمینمودند.این جاده در عصر شاهان کوشانی و بویژه دردورة کنیشکا رونق زیادی کسب نمود. شمار زیادی از زائرین چین نیزازین راه عبور میکردند. آنها به هند یعنی جائیکه بودا بیش از دو هزار سال قبل در آنجا متولد گردیده بود سفر میکردند. زائرین بودائی اول به بلخ می آمدند و در راه سفر از بلخ به هند عبور میکردند. آنها در وسط راه در وادی آرام و زیبای بامیان بمنظور استراحت توقف مینمودند. دیری نگذشت که زائرین به این فکر افتادند که درین منطقه به اعمار معابد بپردازند.در سمت شمال درة بامیان صخرة مرتفعی قرار دارد که از ریگ و سنگ تشکیل گردیده است ، درهمین نقطه زائرین مغاره هائی برای اقامت شان ساختند. شماری ازین مغاره ها به حجره هائی مبدل شدند که راهبان درآنجا اقامت دائمی گزیدند. در دیگر مغاره ها به انجام مراسم دینی خویش می پرداختند. به مرور زمان ، بعضی ازین محل های مقدس با تصاویراراسته شد.مرکز تجمع این مجتمعات مذهبی دو مجسمة بودا بود. مجسمة واقع درناحیة شرقی که ۳۸ متر ارتفاع داشت و ارتفاع مجسمة دیگری که درسمت غرب موقیعت داشت، ۵۳ متر بود. این دو مجسمه بزرگترین مجسمه های بودا در جهان بودند و از عجائب جهان بشمار میروند. 
ارزش تاريخی مجسمه های بودا ی باميان :  در سه دهه اخير در کنار تراژيدی انسانی و تخريب اقتصادی، بر  مفاخر تاريخی و فرهنگی افغانستان زيانهای جبران ناپزير نيز وارد گرديده است که از تاراج موزيم ملی افغانستان گرفته تا تخريب مجسمه های بی بديل بودا در باميان و از کاوش های خود سرانه گرفته تا تداوم قاچاق  آثار باستانی افغانستان را شامل می شود. در چند سال  گذشته دولت افغانستان ، سازمان يونسکو و برخی کشور ها تلاش نمودند که در جای مجسمه های تخريب شده بودا در باميان با استفاده از تکنالوژی پيشرفته معاصر مجسمه های جديد  و يا مشابه به آن را بسازند. اما به نظر می رسد که تا کنون کدام گامی عملی در زمينه برداشته نشده است.

                                                                             (   .............    )

       پرچم المپیک : زمین ای سفید با پنج حلقه رنگی در هم تنیده نمادی است که بر پیوستگی ملتهای جهان تاکید میکند، این پرچم در واقع بر ایده ای جهانی بودن، رقابت های المپیک انگشت میگذارد، پنج حلقه نماد گردهمایی پنج قاره.

     دلیل پنج سمبول مختلف برای المپیک ۲۰۰۸ پکن مشابهت به ۵ حلقه رنگی المپیک است،مقامات  برگذار کننده از ابتدا تلاش کردند تا شعار دوستی، صلح و برابری را با ارایه ۵ سمبول جدید به بهانه ای المپیک ۲۰۰۸ پکن منتشر کنند....  ایده ای نو در سال های اغاز سده بیستم میلادی، و حدت ملت های جهان را پر رنگتر جلوه میدهد و در مقابل ملیت گرایی افراطی و رقابت ناسالم کشورها موضع گیری میکند.

 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1590036

 http://www.avaxnet.com/showthread.php?tid=8942

 

نثار  نثاراحمد بهاوی  قهرمان تکواندوی جهان و المپیک پکن..

http://www.aatash.org/spip.php?article350

تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان کرکت مسابقات اسیایی شد...

http://www.kokchapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3154%3A1388-09-10-08-53-37&catid=48%3A1387-12-15-10-21-36&Itemid=12 

    تیم ملی کرکت ا فغانستان برای بار دوم قهرمان مقد ماتی رایابی به جام جهانی امارات متحده عربی گردید، قهرمانی تیم ملی کرکت را به هموطنان  عزیز و ورزش دوستان مبارک باد گفته و برای ورزش کاران عزیز خود موفیقیت های بیشتر ارزو میکنم.

http://kabulpress.org/my/spip.php?article2664

                                                                   14.02.2010    

 روح الله نیکپا در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ پکن...

http://www.youtube.com/watch?v=IMD66KDtgRk&feature=related

.

کامبیز سکندر و مسابقات نوی ساد....

 

http://www.kotiposti.net/msaleha/Shatranj/sht_2.html

اموزش شطرنج ( حرکت مهره ها )    شطرنج نمودن تمرکز ذهنی را بهتر میسازد

http://www.youtube.com/watch?v=c59ngPmuQc0&feature=PlayList&p=95D57046F196F063&index=25

اگاگر درهر سن و سال بازی شطرنج را بیاموزید دیر نیست، مخصوصاً برای اطفال علاوه براینکه یک بازی سرگرم کننده است، در انکشاف ذهنی خیلی مهم است، من این افراد استفاده جو را که در وبلاگهای مختلف درمورد شان تحریر داشتم، اگر دوکتورهستند یا پولیس، از همسایه گرفته تا قاچاق چی مواد مخدر و تعقیب بیموجب شان در راه و سرک با هر عقاید مذهبی و غیرمذهبی ایکه هستند خلاصه با همه افرادیکه من در تماس هستم ساخته شده از این افراد، من این افراد را مانند مهره های شطرنج یافتم که درتلاش کشتن، دام و دسیسه ساختن، بدام انداختن، بدنام ساختن، بدست اوردن من کوشش و تلاش دارند، هر روزیک پلان و فکر جدید در سرمیپرورانند.

کنترول امواج مغز تانرا بدست خود بگیرید

http://www.achmaz.ir/1179-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-!

187841zzukfm12dl.gif

چارمین چشنواره ای تلویزیون اریانا در ها مبورک

   چارمین جشن واره ای تلویزیون اریانا  مورخ ۰۹-۱۲-۱۱ درشهرهامبورک کشور المان راه اندازی گردید،  دراین جشنواره ۲۵۰ تن ار هنرمندان و فرهنگیان کشورما ازسرتاسر جهان اشتراک داشتند، به بهترین ها جوایز اهدا گردید،  خانم هنگامه بهترین اواز خوان خانمان درمیان دری زبان ها، فرهاد دریا بهترین اواز خوان درمیان مردان، خانم نغمه بهترین اواز خوان درمیان خانم های پشتو زبان، بهترین اهنگ حماسی از جاوید شریف، بهترین شعر از دویانی، بهترین اهنگ ارام ازخانم مژده، میرمفتون بهترین محلی خوان و...  خوشبختانه اهنگهای این هنرمند- ان را درلینک وبلاگ های رنگین کمان صلح  داشتم ، اکثریت این هنرمندان عزیز کشورما، ازجمله ای هنرمندان مورد علاقه اینجانب.

این برنامه از طریق تلویزیون اریانا شب ۵ شنبه مورخ ۱۷ دیسمبربه نشر خواهد رسید.

                                  http://www.youtube.com/watch?v=DzxbKb4H5Fk

http://www.youtube.com/watch?v=Z6t-U95c6xY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=c0lurYsed5I&feature=related

۱۲-۱۲-۰۹  

فدراسیون هماهنگی جوانان افغان در اروپا به همکاری افغانها درکشورهای هالند کانادا و جرمنی تأسیس گردید از این به بعد جوانان ما در مسا بقات ورزشی با نواختن سرود ملی و تحت پرچم افغانستان وارد مسابقات خواهندشد،  ورزشکاران افغان و عزیزی با نک ستودیم ملی و چمن حضوری را برای مسابقات ورزشی و تمرینات ورزشی  بدون کمک کدام کشورخا رجی باز سا زی خواهند کرد.     

                                                    http://da.azadiradio.com/content/article/1940925.html

دروس مکا تب به اشتراک ۷ میلیون شاگرد در ۱۲۵۰۰ مکتب به  تاریخ ۱۵ حوت مطابق ۶ مارچ ۲۰۱۰ در افغانستان اغا ز گردید ( ۳۶ در صد انرا دختران تشکیل میدهد)  واما ۵ میلیون اطفال ما از اموزش محروم اند، امید تا طالبان مکا تب را  به روی شاگردان مسد ود نکنند و مکا تب به اتش کشیده نشود و ما نع رفتن شاگردان به مکاتب شان نشوند.

http://da.azadiradio.com/video/5981.html

http://da.azadiradio.com/content/transcript/1964754.html

                                                                         ۰۷-۰۳-۲۰۱۰

    بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  | 

۶

الگوی امواج مغزی

با تکنولوژی اصوات هماهنگ کننده ی مغزی می توانیم آگاهی خود را روی دامنه ی وسیعتری از وضعیت های مغزی تنظیم کنیم : هوشیاری، تمرکز، توجه، ریلکسیشن ، تجسم ، خلاقیت الهام ، حافظه ، مدیتیشن خواب عمیق ، و جدایی آگاهی. مانند امواج صوتی ، مغز و ارتعاشات مخصوص به خود را داشته و از آنها جهت ارتباط با قسمتهای دیگر بافت عصبی و بخش های مختلف بدن استفاده می کند.

http://bioemm.com/component/content/article/43-articles-and-conferences-/137---.html

ظرفیت مغز انسان....

http://www.dif.blogfa.com/post-13.aspx

http://forum.byet.ir/thread-571457.html

electromagnetic field. 

http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/emwave.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum

 

معلومات در مورد رنگهای اصلی و فرعی

http://www.farya.com/id/1094

 187841zzukfm12dl.gif

طبق معمول خانمی نرس به اسم الیریکا از شفاخانه امراض عصبی روانی  خیست خرون که در جنوب شهر هارلیم موقیعت داردُ هر ۱۰-۱۵ روزنزدم میفرستند او دو روز قبل بدون  داشتن وعده ملاقات به دیدنم امد،درمورد خانم معلم در همین  یکی دو بار اخیرایکه به دیدنم میایدُ ازمن در مورد خانم  معلم سوال میکرد در جوابش گفتم: این دومین بار بود که من این خانم  را به مود خوب با خود نیافتم، بار اول وقتی برایش در مورد قتل احمدشاه مسعود یاد اوری نمودم و این بار از زندانی شدن یک تن از این همسایه ها که به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد...( این اقا میگفت من دروازه ها را میکوبم و شب ترا از خواب بیدار میکنم، برو به پولیس بگو) و اما یک کارت را با یک جلد کتاب خودم که نزدش موجود بود و یک ظرف دیگر به عوض ظرف خودم که در سالگره اش برایش کباب تهیه نموده بودم، بدست شوهرش برایم فرستاد درکارت چنین نوشته  بود: که بعد از ۶ هفته برایم زنگ خواهد زد واما خانم الیریکا ارزو میکند که باید نزدش دوباره جهت اموزش لسان هالندی مراجعه کنم، در ضمن از صحتم جویا شد در جوابش گفتم: از اینکه در این شبها نیم شب و صبح وقت همسایه ها مرا از خواب بیدار نمیکنند، صحتم بهتر شده، صرف ساعت ۹-۱۰ شب پسر هالندی به کوبیدن  دروازه ها میپردازد، میگوید با اینقدر مشکلات با این افراد چطور میتوانی مقاومت کنی و زنده ماندی.... خلاصه بعد از اینکه او منزل مراترک گفت، شب پسر عراقی ایکه قبلاً  در اپارتمان او خانم سیاه پوست  زندگی میکرد، اینبار خودش به کوبیدن دروازه ها در نیم شب شروع نمود، دیروز به نمره تیلیفون خانم الیریکا زنگ زدم، او در وظیفه نبود درنمره تیلیفونی ایکه در ورقه دوکتورم موجود بود این ورقه را جهت وعده ملاقات از شفاخانه فرستاده بودند، زنگ زدم، خانمی شروع به صحبت نمود، که باید با دوکتورم صحبت کنم، در جوابش گفتم که ازادویه دوکتور به جز از اینکه  تاثیر بد بالای صحتم نمود، شب و روز بخوابم بعد اعصابم ضعیف شد و بعد تمرکز ذهنم را از دست دادم... من میخواهم با رییس این شفاخانه صحبت کنم، گفت امکان ندارد و تیلفیون را قطع نمود، باردیگر زنگ زدم، خانم دیگر نمره تیلیفون ریسپشن را برایم داد، خانم رسپشنست به من وعده ملاقات با خانمی به اسم تینیکه را گذاشت ساعت ۲ بیا ، دریافتم که تا حالا اسم من دراین شفاخانه راجستر نیست، ریسپشنست بعد از اینکه تاریخ تولدم  را ازمن سوال کرد، میگوید شما در شفاخانه ما راجستر نیستید،  دیروز اسم من در این شفاخانه راجستر شد، ( این ۳-۴ بار است وقتی خانم الیریکا به ملاقات من میاید، شب ها  نیم شب همسایه ها به کوبیدن دروازه ها میپردازند) و جالب اینکه ممکن ۹-۱۰ سال پیش با دختر که خلقی و در شوروی دررشته طبابت تحصیل نموده بود واز منطقه پنجشیرافغانستان ،خانم محمدزایی و دختر دیگر اهل ایتوپیا در یک خانه مشترک زندگی میکردم، این خانمها به کوبیدن دروازه هامیپرداختند و از طریق دفتر  فی فی ان که اکثر کارکنان ان خانم ها با رییس دفتر پولیس ان قریه فن امن رومن، طالبان پاکستانی و این خانم ها یکدست بودند)، از یکطرف مرا مریض میساختند و از طریق شفاخانه عصبی روانی نرس و دوکتور را به خانه من میفرستادند که ما کمکت میکنیم با استفاده از ادویه  دوکتوران به من توصیه میکردند که اعصابت ارام میشود، من  با خود فکر میکردم خدایی من من کدام مریضی ندارم خودم صدها نفر را در پاکستان تداوی میکردم، اکثر این مریضان ناراحتی اعصاب و فشار خون بلند میداشتند همه ناشی از مهاجرت  و نارامی های محیط و زندگی بود و اما این ادویه نه تنها به من ارامش اعصاب نمیدهد بلکه  با گرفتن ادویه ای نهی کننده مونو امینواکسیداز اعصابم را ضعیف میکرد، که با کوبیدن دروازه ها حساس تر میشدم، اعصابم زیادتر ضعیف میشد و طرف چپ وجودم را درد های عصبی فرا میگرفت ( در اصل معلوم نبود که ترکیب این ادویه چه بود، من همه ادویه های شانرا گاربج میکردم)، درشفاخانه ای امراص عصبی و روانی خیست خرون نیز من از سبب دردهای عصبی و سردردی های ناشی از شبها  بیدار خوابی و دروازه کوبیدن همسایه ها مراجعه نمودم، قبل از اینکه به این شهر نقل و مکان کنم دختر هالندی که در طبقه ای پاهینی اپارتمانم زندگی میکرد، برایم میگفت ما میخواهیم ترا دیوانه کنیم در این اپارتمان در حدود ۴۰ همسایه را برای مضریت موظف نموده بودند،  نرس به اسم ماریان میگفت دیگر کدام امید به زندگی برایت باقی مانده ، بارها از من این سوال میشد،  دیگر کدام امید در زندگی خود دارم ، همه امید های زندگی را به رویم بستند،  در ابتدا از اینکه ادویه هایشانرا درشفاخانه ای خیست خورون گاربج نکنم،  مرا در شفاخانه در جلو چشمان شان ادویه میدادند،، دوز این ادویه ( نهی کننده ای انزایم مونو امینواکسیداز) هفته یک تابلیت بود، دیدم شب و روز مرا خواب میبرد، برایشان گفتم باید به من باور کنید که من ادویه شما را میگیرم و اما باید هفته ای دو بار نیم تابلیت بگیرم چون با یک تابلیت شب ها و روز ها مرا خواب میبرد، اینها قبول نمودن، بعد این ادویه را توسط خانم الیریکا برایم میفرستادند و یا از ادویه فروشی میگرفتم، با این ادویه نیز اعصابم ضعیف شد و تمرکز ذهنی را از دست دادم و اما جالب این بود که این ادویه را علاوه براینکه در یک هفته توسط این خانم میفرستادند متخصص امراض عصبی روانی داکتر کیس در ادویه فروشی ایمیل میکرد، دوکتور فامیلی من  دوکتور فن دایک نیز ایمیل مینمود، تا ذریعه ایمیل از ادویه فروشی اخذ کنم دوز ادویه به سه چند رسیده بود، بعد دوکتور فامیلی من تداوی کودین را شروع نمود که با این ادویه تاثیر انتاگونست داشت، خلاصه روز گذشته بعد از اینکه به شفاخانه زنگ زدم، با  همسایه این پسر عراقی در مورد صحبت نمودم، با چهره ای بشاش میگوید: بلی من از این پسر هالندی نیز به تکلیف هستم، زیاد در اپارتمانش سروصدا ایجاد میکند برو از من و او به پولیس شکایت کن، خاطر همه ای شان جمع است و میدانند پولیسی ایکه در این منطقه موظف است با اینها یکدست و از اینها حمایت میکند، من بارها به پولیس تیلیفون ویا به دفتر شان رفتم، یا تیلیفون را قطع میکنند ویا مرا به دفتریکه این اپارتمان را از انها به کرایه گرفتم میفرستند و یا میگویند همه کار را عیسی میکند....، به دفتریکه من این خانه را گرفتم داخل صحبت میشوم تیلیفون را قطع میکنند... دیروزساعت ۲ به شفاخانه مراجعه کردم،درریسپشن هیچ کس را نیافتم، خانمی ایکه درمقابل ریسپشن در دفترش نشسته بود، از من سوال نمود شما همان کسی هستید که وعده ملاقات با تینیکه دارید و مرا به طرف اتاق دوکتورم برد، دوکتورم در دهلیز قدم میزد، دوکتورم گفت من چرا امدم امروز الیریکا وظیفه ندارد، در جوابش گفتم من باید در موردهمسایه هایم با شخصی صحبت کنم، قبلاً من از این  شفاخانه ادویه میگرفتم که تاثیر بد بالای صحتم گذاشت، مدت منتظر ماندم، دوباره ریسپشن رفتم در ریسپشن به جز ازدوکتورم و یک پسر که نرس بود و از رسپشنست خبری نبود، به دوکتورم گفتم باید من با شخصی صحبت کنم ،گفت برو من یک نفر را میفرستم، دوکتورم این پسر که نرس بود فرستاد، از مطالب ایکه در مورد تاثیرات مهلک صدا نزدم موجود بود برای مطالعه، برایش یاد اوری نمودم، من دراین یازده سال کدام تغیر در روش این افراد ندیدم ، به نظر من تا وقتی ایکه کنترول زندگی من و ما در دستی این افراد باشد و ما خود ما کنترول زندگی خود را نداشته باشیم هیچ کدام  تغیر درزندگی ما دیده نمیشود،  کنترول صحت ما و یا محیطی ایکه ما در ان زندگی میکنیم، تحصیل که اینده ای ما را میسازد، شغل...، پول، قدرت، علم و دانش رااین افراد  برای خود میخواهند و این باعث شده که خداوند را به چندین مذهب عبادت میکنند ودیگران را با مسایل سیاسی و مذهبی سرگرم نگهداشته اند، اکثریت این افراد اگر به مقام و رتبه ای میرسند همه بنابرشناختن و واسطه است تا زمانیکه کنترول ما و کنترول زندگی ما دردستی دیگران باشد، چگونه ما خواهیم توانست به اینده ای خود امید وار باشیم  و بتوانیم در زندگی خود موفق باشیم.

                                                                                   11.01.2010     

زمانیکه من در پاکستان زندگی میکردم، پاکستانی ها میگفتند: " باند مافیا گروپ های سیاسی را قدرت میدهد...."  به خاطر ندارم که این موضوع را از کی شنیدم...  در ارو پا پسران جوان در را و سرک ازادنه چرس دود میکنند، اینها در کشور های ما مواد مخدر کشت میکنند و در اروپا چرس، در پاکستان اگر اشتباه نکنم از چونه و مواد نشه اور  جوانان پاکستانی  از ماده ای بنام پان استفاده میکردند ، در اروپا تشویق مردم در قمار ( ماشین های مخصوص برای افراد گذاشته  میشود تا از ااین طریق جیب مردم را خالی کنند) و تشویق دیگران  به دوست دختر و پسر داشتن. 

وقتی فامیلم  در پاکستان اقدام به امریکا رفتن نمودند، توسط یک تعداد جادوگران اعضای حزب پیر سعید احمد گیلانی و حزب اسلامی که فعلاً  با خواهرم و با برادرم مادر ازدواج نمودند، مانع رفتن ما به امریکا شدند، درمورد این افراد در وبلاگ های رنگین کمان صلح نوشته شد... ( بردار مادرم در یکی از شفاخانه ها در امریکا ذریعه زرق ادویه توسط نرس کشته شد، قبلاً در مورد نوشتم... ) خانم او که درموردش نیز وبلاگهای رنگین کمان یاد اوری شده، مدت تقریباً۶۹ -۷۰ سال قبل با وجودیکه برادر مادرم با دختر مامایش نامزد بود به حیث فارمسیست  دریکی از شفاخانه ها درکابل ایفای وظیفه میکرد و از یورنیورستی فارمسی تازه فارغ تحصیل شده بود در محل کار او این خانم  با او رفیق یا دوست وبعد ازدواج نمود و نامزدش را فامیل از سعیدان در کابل خواستگاری و با او ازدواج نمود.

از اینکه سعیدان پدرم را نمیگذاشتند تا از افغانستان خارج شود( در مورد در این وبلاگ نوشته شد)  ممکن ۲۵سال  قبل پدرم یکی از برادرانم که ۱۶-۱۷ سال عمر داشت  و انوقت دولت تحت حمایت وروس پسران را به سربازی میفرستادند با فامیل برادرمادرم به پاکستان فرستاد و اما وقتی شوهر خواهرم به مقصد ازدواج با خواهرم از امریکا  به پاکستان امد و روی مسایل ازدواج و پیروی از رسم و رواج های خرافاتی همرایش دعوا نمودم و در ضمن برایش گفتم شما نیز از دوستان این خانم جادوگر هستید او علاوه از اینکه میگفت کمپنی لمیوزایکه در امریکا کار میکند برای مافیا کار میکند از مادرم سوال نمود؟  برادرم به او نگفته که این خانم در حدود یازده  ویا دوازده پسر را جهت اینکه در باند قاچاق مواد مخدر با انها  کار کند با خود به امریکا برده بود؟.... این خانم نیز جادوگر، مواد مخدر فروش و پدرش منجم ظاهر شاه ( پادشاه سابق افغانستان ) بود و از خواهرم ادرس مرا میخواست تا هالند بیایید و مرا بییند، همه ای اینها قاچاق بر مواد مخدر و جادو گر ....   بردارم که عاید خوب دارد اکثراً  به بهانه عشق و دوستی از مدتیکه امریکا رفت زنان ساخته شده از این افراد با او رابطه ای دوستی برقرار میکنند  تا از این طریق جیب او را خالی و زندگی خود و فرزندان خود را اعاشه نمایند به گفته... خانمی ایکه  قبلاً از مسلمانان امریکا وفعلاً عیسوی شده  و از برادرم دو سه اولاد دارد، کاکا این خانم مواد مخدر  فروش بزرگ در امریکا و امریکایی ، قبل از اینکه این خانم عیسوی شود  جادو و تعویز مینمود، یکی از خواهران این خانم  با پسر مامایم ازدواج نمود ( مادر او بنام مواد مخدر فروش در میان قوم مادرم مسمی بود،  خانمی ایکه ۱۱-۱۲ پسر را با خود به امریکا برد)، خانم افغانی دیگریکه، شوهرش نیز  از جمله ای پسران این خانم مواد مخدر فروش به امریکا رفته بود، بعد از اینکه برادرم دوست دخترش ( خانم امریکایی مسلمان- عیسوی شده ) را رها کرد، یک قسمت از منزلش را شوهر این خانم  به کرایه گرفت، شوهر این خانم، خانم خود را لت و کوب میکرد، در فاتحه برادر مادرم این خانم شرکت نموده و به خواهرم میگفت: این برادران مقبولت را کجا پنهان نموده بودی که ما خبر نداشتیم ( یگانه را بدام انداختن دیگران عشق، دوستی ، مقبول بودن،ساختن پاینت های منفی جستجوی پاینت های منفی دیگران،  یک گروپ مردم را بدام میاندازند و گروپ دیگر به کمک میشتابند )   در افغانستان طالبان را از یک طرف کمک و تحریک به جنگ  و از طرف دیگر قوای ناتو به کمک فرستاده شد و افغانستان را باز سازی میکنند، اینها ثروت مند ترین پولدار ترین و قدرت مند ترین مردم جهان اند، فقر اقتصادی و مصارف جنگ در جهان کدام اسیب در زندگی شخصی و وضع مالی اینها وارد نمیکند، اگر جوانان ما کشته میشوند ، از تحصیل میمانند  و یا به مواد مخدر معتاد میشوند اینها خوبتر میتوانند فامیلها و  ملتها را تحت کنترول خود داشته باشند. به این عقیده هستند که بالای کلان فامیل وار کن که دیگر اعضای فامیل از ما بترسند.... ( این هم نظر شوهر خواهرم که در پاکستان از جادو اوردن او به تکلیف بودم و نمیخواستم با خواهرم ازدواج کند او در حزب اسلامی و زمانیکه با مجاهدین در افغانستان کار میکردم توسط ماما و پسر ماما او تعدید به ترورمیشدم، گویا کمونست هستم  و نمیتوانستم پاکستان بروم، ماما او برای ظاهرشاه و پسرش برای حزب اسلامی کار میکردند، مجاهدین را به ضدم به تحریک گرفتند، دو باریکه شب در خانه ای ما در اسلام اباد و پشاور نمیدانم که این افراد به چه منظور میامدند، برای  کنترول خانه و کشتن من ...   او در خانه تشریف نمیداشت)  این افراد من انچه از تجربه ای زندگی خود مینویسم ، برای دیگران پاینت های منفی میسازند و یا پانیت های منفی دیگران را جستجو میکنند درمدت یازده سال اگر من از افراد مانند اینها  کمک خواستم فقط  اکثر شان پیشنهاد ازدواج و یا رفیق شدن را ازمن نمودند در حالیکه هدف اینها کشتن و بدام انداختن و بدنام ساختن من است،  از طرف دیگر چون در میان پولیس اینها پایه قوی دارند، پولیس از من در مورد اینها سند میخواهد، پولیس در مدت یازده سال همه مشکلات مرا با این مردم میداند اکثر اینها افراد پر قدرت در میان پولیس، دوکتور، وکیل، فارمسیت.... هستند،لوکس ترین مغازه های شخصی در کشورهای اسلامی و اروپا از این مردمان است،  یگا نه تشویش من از درک برادرم این  بود که او را معتاد نساخته باشند و اما خواهرم میگوید: در امریکا هر کسیکه  کار میکند، اول خون هر نفر تست میشود که باید به مواد مخدر معتاد نباشد و بعد میتواند کار کند و اما مشکل عمده با دوست دختر جدید او جادو نمودن و معرفی جادوگران در امریکا به برادرم  با جادو میخواهند برادرم و فامیلم را تحت تاثیر قرار دهند و  این خانم میخواهد برادر دیگرم ذریعه ای جادو با خواهرش ازدواج کند و یا اینکه ممکن بخواهد  مناسبات بین فامیلها و رابطه برادرم را با فامیلش خراب  بسازد چنانچه  با جادو اوردن  شوهر خواهر دیگر  و برادرش در پاکستان که  با اقوام پدرم  نیزیک قوم هستند...  زندگی مرا این جادو گران، سعیدان،عیسوی ها و سوسیالیست های مانند این افراد در پاکستان و هالند تباه کردند، هر کدام اینها اگر با برادر و خواهرم ازدواج نمودند، براینکه رابطه خواهر را باخواهر و برادر با برادر را خراب بسازند، میخواهند با خواهر دیگر و برادر دیگر نیز رفیق شوند و یا  ازدواج نمایند و به این بهانه رابطه ای فامیلها را به هم بزنند در حالیکه یگانه هدف این گروپ افراد جیب خالی کردن دیگران ، بدنام ساختن، کشتن، بدبخت نمودن زندگی فامیلهاست، نه تنها به بهانه ای عشق، ازدواج  و دوستی دیگران را به دام خود میاندازند، هرکدام با وجود داشتن  شوهر و خانم  چند دوست دختر و پسر دارند، چون قوانین ادیان توسط اجداد این مردمان ساخته شد، اینها پابند قوانین مذهبی نیستند و اما در کشورهای ما مردم را در چوکات قوانین مذهبی نگهمیدارند، سخت ترین شرایط زندگی را با  قیودات دختران و زنان مسلمان متحمل میشوند، این افراد در کشورهای اسلامی نیز رفیق بازی میکنند یا چندین ازدواج و یا زن و شوهرهمدست  در اروپا و امریکا شوهر و یا  خانم خود را برای رفیق شدند وظیفه میدهند تا با افراد دیگر رفیق شوند و تا جاییکه من فکر میکنم، بدست اوردن پول دیگران و یا کشتن و بدنام ساختن دیگران است (  در این مورد با مردمیکه برای رفت و امد در خانه ای من وظیفه میدادند، مفصلاً در وبلاگهای رنگین کمان صلح نوشتم و اما برادرم فکر میکند که همه اعصای فامیل او دشمن او هستند)، نا گفته نماند که وبلاگهای رنگین کمان صلح توسط این افراد ذره بینی مطالعه میشود از مدت یک هفته با همسایه ها کدام مشکلات ندارم و اما نمیدانم تا چه وقت  مرا اذیت نخواهند کرد، از مدت این چند سال از زمانیکه  من میگویم : علاوه از داشتن قدرت مذهبی در میان گروپ های مذهبی مختلف و یا سوسیالیستها و کمونستها....اینها همه باند مافیا اند، اکثر اینها در امریکا وضع اقتصادی شان خراب شد و تمثیل مردم غریب را مینمایند تا مورد اشتباه پولیس قرار  نگیرند، یکی از همسایه را پولیس ایکه مانند این افراد نبود به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان انداخت، به این ارتباط دختر را که برای کشتن من وظیفه داده بودن، با لباس خیلی کهنه در خانه  من رفت و امد میکرد، در پاکستان خانم گدا را در پشت دروازه خانه  من میفرستادند من غذا و یا لباس به او  کمک میکردم این خانم ادرس پدر سعید پولیس را برایم داد، اگر شما را دیگران جادو نمایند، این بنده خدا جادو را رد میکند، بعد از وفات پدر سعید خواهرش ادرس سعید را در نزدیکه محل ایکه زندگی میکردم برایم داد و گفت برادرانم پولیس نیز هستند، در حالیکه پدر سعید به فاصله خیلی دور از منزلم زندگی میکرد و مجبور بودم با سرویس به خانه ای شان بروم و تعویز های اینها را برای او ببرم،  از طرف دیگر از دوکتور شاه که سعید و شخصی مذهبی بود، رییس دفتر حزب اسلامی در کلینیک او رفت و امد داشت و معلمان کورس انگلیسی در خانه ای رییس دفتر حزب اسلامی رفت و امد داشتند، در کلینیک  این دوکتور نرسش مواد مخدر به فروش میرساند،  اسناد طبی من در کلینیک این دوکتور غایب شد، در مورد این دوکتور که مانع کارم و تحصلیم میشد به سعید پولیس گفتم : سعید پولیس به نمره تیلفون او زنگ زد و ممکن مدت یکساعت این دو سعید پنجابی صحبت میکردند تا من ندانم ( من زبان اردو را میدانستم).

از زمانیکه من به نوشتن این وبلاگها اقدام نمودم، زیادتر متوجه زندگی جوانان در دنیا شد ند ( در حالیکه جوانان را در طول تاریخ در جنگها کشتند و یا معتاد به مواد مخدر نمودند) و زیاه دتر شعار صلح در این روزها شنیده میشود.

جادو وقتی عمل کرد دارد که ذهن نیمه هوشیار انرا به عنوان واقیعت قبول میکند، ذهن نیمه هوشیار کدام فرق میان واقیعت و غیر واقیعت قایل نیست، ما باور میکنیم وانچه ما انتظار انرا داریم در دنیا پیرامون ما رخ میدهد، افرادیکه دیگران را به مرض جادو مبتلا میکنند در حقیقت دیگران(  فامیل و یا جادوگران ) ما  را تلقین ذهنی میکتند  اگر ما تلقین ذهنی نشویم جادو عمل کرد ندارد، دوکتوران بسیاری مریضان را تلقین ذهنی میکند و مریض با زرق امپول اب مقطر شفا میابد.

گروپ مضر دیگر در میان این افراد زیر نام سوسیالیزم، کمونیزم، دیموکراسی ... مردم را  فریب میدهند، ۱۲-۱۳ سال بیش نداشتم، پدرم تصمیم گرفت تا از زندگی در اپارتمان که برای اولاد هایش خوب نیست، باید خانه  و سرپناه دیگر بسازد به این منظور ما در منطقه ای دیگر شهر کابل نقل و مکان نمودیم، در این منطقه همسایه های ما اکثریت  شان سعیدان، پرچمی ( فامیل عزیزی رییس ارزاق وقت از دوستان نزدیک ببرک کارمل، رهبر حزب دیموکراتیک خلق افغانستان)، فامیل نوابی پرچمی  و فعلاً شعله ای شده.....،  در این محله  دختریکی از همسایه ها  به اسم سعید ابراهیم  اغا هر وقت کوچه را خلوت میدید به عجله به طرف خانه ای فامیل عزیزی رفت و امد میکرد، در حالیکه دختر فامیل عزیزی که شبها در کوتل خیرخانه با عساکر قوای شوروی زنان و دختران را به تلاشی میگرفت، مرا درراه ایستاد میکرد که چرا سعید ابراهیم اغا در خانه شما رفت و امد دارد؟  اینها جلسه ای شعله ای ها را در خانه ای شما دایر میکنند، فامیل عزیزی در میان همسایه ها مردمان پرقدرت بودند  از طرف  دیگر یکی از برادران مادرم نیز رفقایی هم سنگر اینها و این موضوع باعث شده بود که مناسبات مرا با مادرم خراب بسازند ( در هالند نیز یکی از پسران اعضای کابینه ببرک  کارمل را ۴-۵ سال قبل یکی از همسایه پیشنهاد نمود تا اگر من با او ازدواج کنم  در حالیکه تو سط همسایه ها ی عیسوی، سوسیالیست  و سعید ...شب و روز  مرا شکنجه عصبی و روانی میکردند)   سعید ابراهیم اغا از جمله همسایه ها و بعد ها از جمله ای دوستان پدرم ، هر روز جهت شطر نج نمودن به خانه ای ما رفت و امد داشت و اما این دختر مربوط به فامیل عزیزی  به اسم فریده میگفت نه او جلسه ای شعله ای ها را دایر میکند، دختر دیگراز جمله همسایه ها از فامیل نجیم نوابی که فعلاً کا کا او  اقایی نجیم در امریکا زندگی میکند، برادر این دختر سخت پرچمی بعد ها به گفته ای مردم دانستم که اینها شوهر خواهر شان را که شعله ای بود به زندان انداختن، به  گفته ای این دختر شخص به اسم ناظری رفیق شوهر خواهر او بود، زمانیکه در مسابقات شطرنج اشتراک نمودم پدرم با اقایی ناظری  که استاد در یکی از یونیورستی ها ی کابل بود اشنا شد ، اقایی ناظری نیز شعله ای و در ان  زمان  افغانستان را ترک و به امریکا مهاجرت نمود،  من اکثراً از اقایی ناظری که شطرنج باز خوب و ادم با شخصیت بود،  نزد این دختر تعریف میکردم، از طرف دیگر اینها یکی از برادران مادرم را پرچمی ساخته بودند او توانست همه قوم مادرم را پرچمی بسازد به جز از من، یگانه هدف انها از جلب و جذب دیگران به گروپ  های سیاسی و مذهبی استعمال همسایه به ضد همسایه و اعضای فامیل به ضد یکدیگر بود،  گر چه فامیل سعید با فامیل پرچمی رفت و امد فامیلی داشتن  و اما به بهانه دایر نمودن جلسه ای شعله  ای ها  در خانه ما ، میخواستن مرا  پرچمی بسازند و از من به ضد شعله ای ها و فامیلم کار بگیرند ....  و بعد ها در یونیورستی طبی دوکتور ستاژر بودم با شیطانت نزد فامیلم، توسط یکی از همسایه های دیگر ،خواهر سعید خلیل الله مقدر( اقایی سعید خلیل الله مقدر با سعید ابراهیم اغا دوست و شعله ای بود)  رییس یونیورستی فارمسی وقت  که گویا شعله ای ها مرا با خود به پاکستان میبرند، پدر و مادرم را به ضدم  تحریک میکردند،  خلاصه من این مردم استفاده جو را به صد مذهب و افکار سیاسی یافتم که از چه زرنگی کار میگیرند تا دیگران را به دام بیاندازند، برادر مادرم تمام زندگی خود را در جهت پیشبرد افکار سوسیالیستی وقف نمود در اخر خانم او که از جمله ای این افراد بود او را ترک و با اولاد هایش  و فعلاً در بلژیک زندگی میکند، ازاینکه پدرم تحصیل کرده امریکا بود، از پدرم بنام جاسوس امریکا ، خورده بورژوا یاد میکردند و امروز اکثریت این افراد در امریکا و کاناد زندگی میکنند با وجود داشتن سابقه پرچمی و خلقی بودن اینها، مطابق قانون اساسی دولت امریکا کسانیکه  دارای افکار سوسیالیستی و یا کمونستی هستند در امریکا زندگی کرده نمیتوانند و اما  این افراد میتوانند زندگی کنند و هرکاریکه دلشان میخواهد انجام دهند  از این مردم میشنیدم که سعیدان عیسویها هستند و برای کمونست های چین کار نمیکنند، سعید ابراهیم  اغا اشعار پدرم به مجاهدین پنجشیر مربوط گروپ احمد شاه مسعود  میفرستاد ممکن فعلاً در یونیورستی طبی  کابل استاد باشد.   (امروز مورخ ۲۲ مارچ در برنامه صبح و زندگی که قبلاً سعید جاوید مقصودی گوینده گی انرا به عهده داشت، اقایی سعید داود یک تن از اعضای ولسی جرگه از دوستان نزدیک اقایی نجیم نوابی در این برنامه دعوت شده بود و از ارتباطات دوستی خود با اقایی نوابی یاد اوری نمود. )

اگر جوانان ما نا دانسته جذب یکی از گروپ های سیاسی  سوسیالیستی ، کمونستی و مذهبی میشوند که بهترین طریق بدام انداختن افراد احساساتی مطالعه چند کتاب در مورد پیشبرد اهداف عوام فریبانه ای این مردمان است با این روش میتوانند دیگران را تحت تأثیر افکار و نظریات خود قرار دهند و در اخر همه ای ما فدایی اهداف سیاسی و مذهبی این مردمان میشویم و اما این افراد بعد از،  از دست دادن قدرت  در کشورهای دیگر مهاجرت و زندگی نو با  مذهب نو، افکار سیاسی جدید و اهداف نو را اغاز میکنند و واه به حال مردم ما.

از زمانیکه در وبلاگ رنگین کمان در مورد انرژی درمانی و ارتباط ان با مذهب نوشتم یک تعداد  از این افراد در میان مسلمان ها به تدریس قوانین ذهنی پرداختن و یک تعداد عیسوی های مانند این افراد نزد من میامدند که ما ریکی میکنیم  و از  ین طریق عیسی را عبادت میکنیم در حالی ایکه یک تعداد  از این افراد سخت مخالف ریکی  و انرژی درمانی  بوده و این انرژی را به عیسی مسیح ارتباط میدادند  و مخالف قانون جذب و دیگر قوانین ذهنی اند و اما ما افغانها و ایرانی ها باید متوجه این افراد استفاده جو باشیم تا از طریق تدریس قوانین ذهنی و ریکی نیز یک تعداد جوانان و افراد احساساتی را به دام نیاندازند و خود را انسانها مهربان و بشر دوست و خدمت گار مردمان جلوه دهند و از این طریق مردم را قربانی اهداف خود نسازند.

یک تعداد از این افراد به تأسیس موسسات خیره مشغول میشوند و از کشورهای خارجی کمک میگیرند  در حقیقیت عامل فقر و بیچاره گی مردم ما طی قرنها اینها خودشان هستند و از اینکه از این کمک ها چند فیصد ان به مردم کمک میشود و بقیه در جیب خود اینها میرود به خداوند معلوم.

  افراد در بین خود و مردمان عادی انتخاب میکنند تا این افراد بتوانند برای رسیدن به اهداف شان تبلیغات  و یا تمثیل خوب نمایند، ایا گاهی در برنامه های تلویزیونی به اقایی ضعیف  سفیر وقت دولت طالبان  در پاکستان و سفیر ایلات متحده  امریکا در کابل متوجه شده اید، هر دو در ظاهر ا نسانهای ارام  و مهربان به نظر میرسند و اما این افراد هستند که با گفتار و الفاظ شان  میتوانند مردم  را تحریک به جنگ و یا صلح  کنند ،  اینکه چگونه افراد را وظیفه دهند تا رول خوب برایشان بازی نمایند و به اصتلاح  تمثیل خوب نمایند ما هیچ گاه متوجه نمیشویم فقط  وفقط با گفتار و طرز تمثیل و شکل ظاهری شان مردم را مجذوب خود میکنند تا  بتوا نند دیگران را تحت تأثیر خود اورند.                        25.03.2010

۱۱ سال قبل بعد از مدت خیلی  زیاد ممکن بعد از مدت۱۵-۱۶ یکی از هم صنفی های دوره مکتب را به اسم مسلمه ملاقات نمودم که با یک تعداد خلقی ها و پرچمی ها در داخل کمپ رابطه و به دیدن اینها میامد با فامیل ایکه رفت و امد داشت ساخته شده از این مردم، بعد از اینکه من کمپ را ترک نمودم و با خانم خلقی، محمدزایی ودختر از ایتوپیا زندگی میکردم، خانم از دفتر ریفیوجی به ارتباط نفر ارتباطی با من درتماس بود به اسم انخین، من ادر س این دختر را در کتابچه ای اجندایی   خود داشتم  به بارها از من سوال میکرد که این دختر کی است که با او در ارتباط هستی، در حالیکه این دختر نیز مانند این افراد و با خلقی و پرچمی در کمپ رفت و امد داشت،  ما اولین  دوره فارغ التحصیلان در لیسه مریم - کابل بودیم، در صنفی ایکه ما در س میخواندیم ، از اول نمره تا  دوازدهم نمره همه رقابت درسی داشتیم و اکثر اوقات دیگر هم صنفی هایم را در قسمت حل مسایل ریاضیات کمک میکردم و به مضامین اجتماعیات علاقه نداشتم و اما براینکه در درجه بیاییم مضامین اجتماعی ... را میخواندم، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور ۷ تن از صنفی هابه  شمول من یونیورستی طبی کامیاب شدیم بقیه در یونیورستی فارمسی، انجینیری و ساینس که انها هرکدام بعد از سپری نمودن امتحان اخر سال در یورنیورستی فارمسی به مقام اول  که اول نمره ای صنف بود، پنجم نمره صنف ما  مسلمه در یونیورستی انجنیری حایز مقام اول و به حیث انجنیر در موسسات هالندی کار میکند، چارم نمره صنف ما دوم نمره در یونیورستی ساینس، سوم نمره صنف ما اینجانب که بنابر به خواهش فامیل طب رفتم و در ان وقت یونیورستی ما درجه بندی نداشت،  زیاد دوست داشتم در رشته الکترونیکس و ریا ضیات درس بخوانم، رشته پدرم را تعقیب نمایم، دوم نمره صنف که پرچمی بود در ابتدا از طریق دولت برس تحصیلی گرفت و در شوروی درس خواند و بعد درهالند رشته طبابت را تعقیب و فعلاً دوکتور است، به نظر من صرف در افغانستان مشکل  ما مردم پرابلم اشغال افغانستان توسط شوروی بود در حالیکه انانیکه پرچمی میشدند بهترین زمینه تحصیل  برای شان مساعد میشد و دیگران زیر نام مجاهد نمیتوانستند وقت شانرا ضایع نمایند، گرچه من اولین دختر بودم که در جنگ های  ازادی خواهی درمقابل عساکر اشغالگر شوروی با مجاهدین در  داخل افغانستان کار نمودم و اما در دام یک گروپ مردم زیر نام سعیدان در گروپهای مختلف مجاهد و پاکستانی و یک تعداد افراد مجاهد و خلقی های مانند این دسته مردم اسیر ماندم که زیر نام  کمونست و شعله ای و فعلاً زیر نام ضد عیسی هستم اخطار میدیدم، کشورهای خارجی صرف به مجاهدین کمک میکردند که خوب بجنگند در قسمت صحت، معشیت، سرپناه و اموزش مجاهدین و مهاجرین کدام توجه ای صورت نمیگرفت، پاکستانی ها وقتی از من سوال میکردند اگر در ملک ما جنگ بیایید شما افغانها ما را درملک تان جاه میدهید در جواب شان میگفتم نخیر....از پول مهاجرین افغان  و کرایه خانه هایشان هرکدام صاحب چند و چندین خانه دیگر شدند به اصتلاح از هوایی ایکه مهاجرین تنفس میکردند باید در بدل ان پول میپرداختند،  در حالیکه انهاییکه پرچمی و یا خلقی میشدند امروز توانستند در هالند و در دیگرکشور های اروپایی بهترین کار و تحصیل داشته باشند مردم را بی سرنوشت نمیساختند، من با مردم سر وکار پیدا کردم که هر لحظه بدون اینکه بدانم به اصتلاح در فکر قبر کندن  برای من بودند تا برای بدام انداختن و بدست اوردن من و اعضای فامیلم چه روش های را در پیش بگیرند.... و در ضمن مانع تحصیل و پیشرفت من در زندگی  گردند، فقط با خواندن کورس های شخصی در بخش کمپیوتر، ریکی و اموزش لسان هالندی زندگی من محدود شد.

همانطوریکه استرس بزرگترین دشمن انسان در وجود انسان است  که  ذهن ما را تحت کنترول میگیرد،  با منفی فکر کردن  ما، افکار منفی ثبت ذهن نیمه هوشیار ما میشود ( امواج الکترومقناطیسی مغزی فریکونس های همنوع خود را از عالم هستی جذب و این باعث میشود تا ناامیدی،  عدم موفیقیت، فقر و مریضی را ازعالم هستی بیشتر جذب نماییم) عمل کرد منفی قانون جذب  این افراد با تبلیغات  شان، با افکار و عقاید سیاسی و مذهبی  مختلف،  زندگی افراد احساساتی و جوانان ما را  تحت کنترول خود قرار میدهند و باعث  تباهی ملتها و فامیلها میشوند، پس  باید کنترول ذهن و زندگی خود را  خود ما در دست خود داشته باشیم  نه دیگران تا موفیقیت، پیروزی و سعادت نصیب ما گردد.

 

                                                                                       29.03.2010

به ارتباط معرفی افراد قدرت مند  جهان یا قاچاق چی های مواد مخدر: چندی قبل خواهرم  جهت عملیات  جراحی در یکی از شفاخانه ها در امریکا مراجعه نمود، به او هدایت داده شد تا بعد از عملیات وقتی به هوش میاید، از پمپ مخصوصی ایکه ادویه انالجیزیک یا ضد درد را با سیروم مخلوط میکند استفاده کند و  چنین ادامه داد با وجودیکه من گفته بودم  در اتاق عملیاتم از امدن فامیلی ایکه شوهر او رفیق  شوهرم و خانم  او معشوقه ای شوهرش بود جلوگیری به عمل اید اما وقتی به هوش امدم این خانم را با شوهرش در اتاقم یافتم (این اقا به اسم فریدون که شوهر خواهر او را پولیس در اثنای فروش و یا قاچاق مواد مخدر با تهیه ای فلم ویدو در امریکا دستگیر و به زندان فرستاد، اقایی فریدون به ارتباط مذهب نیز از خواهرم سوال نموده بود ...که حالا شما به کدام دین و مذهب هستید؟  چنانچه در هالند مرا به کمک پولیس و افراد کلیسا و همسایه ها که همه ساخته شده از این افراد اند شکنجه عصبی و روانی میکردند..... ضد عیسی هستم، مگر از قاچاق مواد مخدر گرفته تا تقسیم مردم به احزاب و گروپ های مختلف سیاسی و مذهبی، قتل و کشتار انسانهای بی دفاع و بیگناه در طول تاریخ ، بدام انداختن افراد مانند اینجانب ...، هیچ قانون در جهان تا حالا وضع نشد تا از اینها سوال شود) در روز عملیات وی دخترش را شوهر او  به خانه ای اینها میبرد، خانم فریدون به اسم پیکیی قرار گفته ای این دختر خورد سال از بوتل شیشه ای به او کدام مواد مایع به رنگ سبزمینوشاند که اینرا مادرت داده تا بنوشی، دختر خورد سال با نوشیدن این مایع دلبدی و استفراغ شدید برایش پیدا میشود، بعد او را بخانه ای مادرم شان میاورند و همه مصروف او میشوند و این زن و شوهر توانسته بودند با استفاده از موقع خود را در شفاخانه برسانند وادویه ضد درد که با سیروم مخلوط میشد بلاک کنند، تطبیق گروپ غلط خون توسط نرس که اثرات بد انرا در وجود خود حساس میکند و عاجل دوکتور را میخواهد، دوکتور بعد از مطالعه از تطبیق نادرست گروپ خون گزارش میدهد،  دوست دختر جدید برادرم نیز با این فامیلها ایکه در مورد شان معلومات داده شد، رابطه ای  خیلی دوستانه و صمیمی داشته، شوهر او نیز از جمله ای پسران بود که در جمله ای یازده دوازده پسر خانم مواد مخدره فروش با خود به امریکا برداین خانم  فعلاً با استفاده از جادو گر به اسم سلیم عظیم  ( در برنامه های مذهبی تلویزیون ملی در کابل وظیفه اجرا میکند)  به برادرم اخطار میدهد که اگر این خانم را ترک کند زندگی او را تباه خواهد کرد، یکی از همسایه های مضر که عیسوی بود چندی قبل  در قاچاق مواد مخدر توسط پولیس در هالند دستگیر شد،  این هم گزارش کوچک از شراکت عیسوی ها و مسلمانان  ساخته شده از این افراد در قاچاق مواد مخدر، جادو و تعویز....

در جواب چنین افراد پست باید بنویسم : من در مذهبی افشا گری مردم مانند شما ها هستم طی یازده سال در هالند،  تلاش جهت بدام انداختن، بدنام  ساختن وکشتن من، از هیچ نوع پلان و دسیسه دریغ نکردید، با پیروی ازادیان مختلف  جامه تقوا، عبادت و پرهیز گاری را به تن به فریب دادن مردم زیر نام مذهب،سوسیالیزم وکمونیزم واما صد افسوس  که مردم از باطن و اصلیت این افراد مضر اگاهی ندارند. ..... ناگفته نماند هرکدام علاوه بر داشتن شوهر، خانم  و فرزندان دارای چند و چندین دوست  دختر و پسر نیز میباشند  به بهانه عشق و دوستی جوانان را بدام انداختن، از طریق رفیق بازی، معتاد ساختن  جوانان با مواد مخدر، استفاده سیاسی و مذهبی از مردم جهان ازتحصیل و اموزش جوانان جلوگیری به عمل اوردند...  امید تا شما جوانانیکه این مضمون را مطالعه میکنید فریب جملات عاشقانه ای این افراد مضر  را نخورده   و به این افراد دلبستگی نشان ندهید  تا  از طریق ازدواج و یا رفیق بازی باعث تباهی زندگی شما و فامیلهای تان نشوند.

خانمان از جمله ای این افراد برای پوره نمودن مصارف مالی از دوستان پسر مختلف اولادها به دنیا مياورند تا بتوانند پسران را براي خود نگهدارند و يا ذریعه جادو..... پسران را تحت تأثیر قرار داده و اینکه جادو گران چه هدایت ميدهند، پسران باید عمل کنند و مصارف جادو گر و فامیل او را نیز در هر نقطه ای از این دنیا که زندگی میکنند باید  این پسران  ساده بپردازند از طرف دیگر از چنین روابط باید دیگران اگاه نباشند تا بتوانند چنین خانم ها چند و چندین پسر را به اصتلاح  گپ داده و این باعث میشود تا این پسران ساده درتمام عمر نتوانند پول شانرا پس انداز کنند .....و در گیر و دار مسايل زندگی  با چنین خانم ها باقی  بمانند.

  با فامیلهای که زندگی میکنند و یا با رفت و امد در خانه ای مردمانیکه با انها دشمنی دارند، علاوه به شکست و ریخت لوازم منزل، پاره کردن لباس، سوختاندن لباس با سوخته سگرت، خط کردن تلویزیون  و دیگر وسایل خانه، خراب کردن و سوختاندن وسایل الکتریکی به طور قصدی، ممکن توسط دوکتوران روانشناس ساخته شده از این افراد به این افراد یاد داده میشود تا زن، شوهر، همسایه خود و دیگران را با تلقین ذهنی  ..... چطور به امراض روحی و روانی متبلا سازند، به هریک از این افراد یونیورستی مضریت وعوام فریبی تدریس میشود، من از تجارب زندگی خود  و دیگران با این افراد مضر مینویسم.

به نظر من بنابر رقابت و به اصتلاح هم چشمی ها  به خاطرجلب توجه، شهرت و کسب قدرت یک تعداد از این افراد با داشتن چانس تحصیلی و شناخت نسبت به مردمان  عادی در رشته ها ی طبابت، و کیل، پولیس و دیگر رشته های مختلفه ای تحصیلات عالی تحصیل میکنند و اما بقیه به تجارت تریاک ، کشت چرس ..... و معتاد  ساختن جوانان به مواد مخدر درمیان پیروان ادیان و گروه های مختلف  مردم  مصروف اند و اما  زمانیکه با فامیل های خویشاندوی میکنند که از جمله این افراد نباشند و از نقاط منفی این چنین افراد از قبیل قاچاق مواد مخدر  ..... اگاهی داشته باشند، این چنین افراد انتقام جو و عقده ای در صدد انتقام میبرایند، ما اینها را صرف بنام مواد مخدر فروش میشناسیم و از زبان مردم میشنویم، اما غافل از اینکه این خانم و یا اقا یک نفر نه بلکه  از حمایت گروه و گروپ میلیون نفری افراد مانند خود شان در میان پیروان ادیان مختلف، گروپ های سیاسی و مذهبی مختلف برخوردار که باعث تباهی زندگی خود ما و فرد ، فرد اعضای فامیلهای ما میشوند.

اینها کدام نیاز ندارند ونمیخواهند تا مردمان عادی جوانان شان  در ارامش زندگی کنند، در کشور های شان جنگ نباشد و یا جوانان در کشورهای ما و دیگر کشورها تحصیل کرده و یا  دارای تحصیلات عالی و در صف اینها قرار بگیرند و به انها صدمه مالی برسانند، هدف اینها به گروه و گروپ گمراه ساختن جوانان به طریقه های مختلف ، معتاد ساختن به مواد مخدر .... ، مردم را در جنگ وفقر نگهداشتن  است تا از این طروق بتوانند، فامیلها و مردم جهان را تحت کنترول خود داشته  و خود را با روش های مختلف مورد توجه، اعتماد و احترام  مردم قرار دهند.

                                                                          23.04.2010

به ادامه نوشته های فوق ....

در فوق از شخصی به اسم فریدون نام برده شد که پولیس شوهر خواهر او را از سبب قاچاق مواد مخدر دستگیر نمود، این اقا جهت رهایی شوهر خواهر خود از شوهر خواهرم مبلغ ۲۰ هزاردالر دریافت نمود و ممکن نتوانست او را از زندان رها سازد و اما با این پول خانم ایکه به نام جادو گر و مواد مخدر فروش مشهور به زیارت حج رفت،از این طریق نیز میشود حج کرد و خدا را فریب داد پدر این خانم  منجم ظاهر شاه،  برادرش با پیرصاحب سعید احمد گیلانی کار میکرد در سفارت امریکا با کارمندان این سفارت دوست و مانع رفتن فامیلم به امریکا شد، در کمپنی لیموزی ایکه شوهر خواهرم کار میکند به گفته ای او این کمپنی برای باند مافیا کار میکند او با یک تعداد از یهودی ها دوست ،  برادرم نیز توسط او به این کمپنی معرفی و یهودی ها با او دوست شدند، از طرف دیگر این یهودی ها قاچاق مواد مخدر را میکنند،  قرار گفته ای خودش پدرش خان قریه بوده  و اما برادرش خلقی و باهمسایه های خلقی د ر اسلام اباد رفت و امد داشت ) این شوهر خواهر بعد از اینکه برادرم در این کمپنی شروع بکار نمود،  از خواهرم خواستگاری و  بنابر بر ضمانت برادر به فامیلم معرفی و با خواهرم ازدواج کرد، به نظر من تا زمانیکه با این افراد ما دوست نشویم و یا ازدواچ نکنیم زندگی را مانند زندان برای ما ساخته و ما نه میتوانیم تحصیل واز ما هیج کار ساخته نیست ،   نمیتوانیم در زندگی کدام پیشرفت داشته باشیم ، ده سال قبل وقتی من از همسایه ها به خواهرم شکایت میکردم او در پهلوی خواهرم میایستاد، قهقه به خندیدن میپرداخت،  از طرف دیگر با پسر این خانم مواد مخدر فروش صحبت میکرد وقتی خواهرم نزدیک شان میشد، حرف های خود را قطع میکردند تا او نداند چه میگویند، پسر به اسم پرویز اواز خوان این پسر خلقی رفیق او سعید و خلقی و مادر ش سعید ، خواهران او با دختران کاکا شوهر خواهرم در اسلام اباد رابطه ای خیلی دوستانه داشتند، رفیق او در کمپ با یک فامیل طالب و پولیس های کمپ همدست بعد از اخطار دادن شروع به تحریک عیسویها به ضدم در هالند نمودند، من میدانستم که در امریکا نیز من مورد تبصره ای این گروپ  افراد هستم، یک روز در حالی ایکه  شوهر خواهرم میخندید.... ادامه داد این زن  که بنام مواد مخدر فروش در میان قوم مادرم مشهور بود به اسم ساجده نیز مانند این افراد است  و به خندیدن شروع نمود و چنین ادامه داد : مردم بالای ادم ضعیف ( بی قدرت)  حمله میکنند.هر کدام اینها برای بدام انداختن پسران و دختران فامیل ها، بدست اوردن و یا بدنام ساختن و کنترول نمودن فامیلها از راه های مختلف پیش میروند، تقریباً  ۱۸-۱۹ سال قبل یک تعداد از این افراد در غزنی افغانستان  در میان قوم پدرم به تحریک مجاهدین به ضدم شروع نمودند که من کمونست هستم و از طرف دیگر مجاهدین باید به ما اجازه ای پاکستان رفتن  را ندهند زیرا ما میخواهیم امریکا برویم و اخطار به ترور از طرفم قوم شوهر خواهر تا اگر پاکستان بروم من را خواهند کشت به مجرد رفتن من در پاکستان حس میکردم من تحت کنترول یک تعداد افراد وابسته به حزب اسلامی و پاکستانی های مانند این افراد هستم مخصوصاً سعیدان پاکستانی که از  احزاب اسلامی وحزب اسلامی حمایت میکردند و در کلینیک یکی از این دوکتوران سعید،  مواد مخدر به فروش میرسید ( اسناد طبی من در کلینیک این دوکتور غایب شد، خواهرم را نیز شوهرش نگذاشت تا بعد از ختم تحصیل مدرک تحصیلی خود را در امریکا اخذ کند، به نظر من با نداشتن مدرک  تحصیلی یک نفر نمیتواند در زندگی در پای خود بایستد،تما م زحمات یک نفر در طول دوره تحصیلی اوست از طرف دیگر باید در منزل بمانیم تا از تماس با دیگران جلو گیر ی بتوانند و یا یک نفر را مجبور بسازند که تن به ازدواج با این افراد بدهد و اما من درانوقت بنابر همین دلیل  به  اموختن کمپیوتر شروع نمودم،  مشکلات با مجاهدین که این افراد برایم ایجاد نمودند  بعد رفتنم به پاکستان برایم نارامی عصبی پیدا شد ومشکل عمده فراموشی که یک اشیایی اضافی را با اشیایی که نزدم موجود است بردارم و یا اگرخرید کنم پول انرا میپردازم و اما انچه را خرید میکنم  فراموشم میشد و یا اشیایی که نزدم موجود است از یادم میرود تا دوباره با خود بردارم، این مشکل که  خودم را بسیار رنج میدهد با استفاده از این پانیت منفی مدت ۱۸ سال چه در پاکستان  توسط سعیدان پاکستانی و مسلمانان  و افراد غیرمذهبی مانند این افراد چه در هالند توسط عیسویها و سوسیالیستها ی هالند ساخته شده از این افراد به مردمان مانند خود وظیفه میدادند تا به دزذ گرفتن من بپردازند و یک تعداد  ترکها وسعیدان مانند این افراد در برنامه های تلویزیونی مورد تبصره قرار میدادند، اما  این فرامو ش نمودن  اشیا و یا برداشتن اشیا در همین یک ماهی ایکه گذشت بنابر نارامی عصبی  که نمیتوانم حواس ارام داشته باشم، باردیگر درسه مغازه مختلف برایم تکرار شد.

شوهر خواهر کوچک به این نظر بود که بالای کلان فامیل وار کن که خانمش و دیگر اعضای فامیل بترسد  اما این اقا به خانم همسایه فهماند تا  از رفت و امد این معلمان که فامیل مرا به عیسویت دعوت میکردند جلوگیری نماید  (  این خانم نیز مانند این افراد  بود و مسلمان مذهبی )از طرف دیگر به پسران پاکستانی که عیسوی بود قسمی وانمود میکرد که من در حزب اسلامی هستم و به خاطر من عیسوی شده نمیتواند در انوقت همه ای این افراد وابسته به حزب اسلامی  بودند که اکثر اوقات این افراد مرا به اسم کمونست  (شعله ای ) نزد سعیدان مربوط به حزب نواز شریف و مسلمانان  به معرفی میگرفتند و اخطار میدادند قسمی ایکه در هلند عیسوی ها و سوسیالیست وابسته به این افراد قدرت دارند در انوقت  در پاکستان  این افراد  درمیان افراد حزب اسلامی و نوازشریف زیاد قدرت داشتند ( من از رفت و امد او در منزل ممانعت میکردم ) پدرم  شخص نام دار در میان مردم و قوم  بود  این اقا میگفت که من میخواستم  با یکی از  دختران  این فامیل ازدواج کنم - اکثریت این افراد فامیل های تحصیل کرده را زیر نظر میکنند-  ممکن از همین سبب مانع رفت و امد این معلمان در منزل ما شدند و از طرف دیگر اگر عیسوی میشد نمیتوانست ازاعضای حرب اسلامی و سعیدان به ضدم استفاده کند اما معلمانان کورس نیز مانند این افراد بودند مسلمان عیسوی و یا عضو خاد - اولین فرد وابسته به این افراد بود که توانست در میان خانه به اصتلاح را پیدا کند علاوه از تدریس زبان انگلیسی  دوکان خیاطی داشت و برای خواهرانم  و همه لباس  میدوخت  و توسط یک فامیل ایکه همه عضو حزب اسلامی بودند و اما یکی از اینها به اسم ظاهر نوری که قبلا پرچمی بود مرا اخطار میداد که من در خانه موسیقی کار میکنم  برادر اقایی ظاهر که او نیز خواستگار خواهر کوچکم بود او را به فامیل من معرفی کرد  و اما همیشه میگوید من با تو دشمن نیستم و زندگی مشترک با خواهرم دارد از ذکر نام او خود داری کردم . مزار پدر این اقا در غزنی زیارت، اشنا ساختن  فامیلم در پاکستان به جادو، دوست صمیمی با سعیدان، عضو حزب اسلامی،  معلم انگلیسی -مردمیکه در شهرغزنی من با ایشان به پرابلم بودم همه ارتباطات قومی با او داشته و با پولیس پاکستان همدست مردم را قاچاق به هالند و دیگر کشورها میفرستادند، مسافرانی را که با من همسفر ساخته بود همه ساخته شده از این افراد   تعداد زیاد از این افراد خلقی ها و با این گروپ همدست، این فرد نیزعضو حزب اسلامی و دخترش با یکی از بادی گارد های اقایی کرزی میخواهد ازدواج کند و یا ازدواج نمود ، دلیل ایکه من با این افراد ازدواج نمیکنم و یا دوست نمیشوم در طول عمر و زندگی  من از این افراد مضریت  زیاد دیدم و مشکل است تا در اینده نیز به اینها اعتماد کرد، نه به این معنی که ممکن من کدام شخصی دیگر را دوست دارم و یا داشته بودم، اگرشخص یا فردیکه از میان این افراد  نمیبود دوست میداشتم ممکن یک اندازه از مشکلاتم با این افراد کاسته میشد، از طفولیت زندگی تنها و اما با هدف را دوست داشتم و این باعث شد که دوازده سال را در هالند به تنهایی با همه مشکلات پشت سر بگذارم  و اما  اگر دیگران بخواهند به بهانه های مختلف کنترول زندگی ما را بدست داشته باشند، چنانچه طی این دوازده سال ادامه دارد....، من هیچ امید و هدف به اینده در زندگی خود ندارم، صرف اموزش لسان هالندی واموزش کمپبوتر ان هم کورس های  شخصی و اموزش خصوصی. زندگی، کار و تحصیل من بدست دیگران کنترول میشود (   هشت، نه سال قبل از من سوال میکردند، ایا دیگر کدام هدف دارم و امید در زندگی برایم باقی مانده؟ )، قصداً دیگران را از تحصیل باز میمانند تا سرنوشت و کنترول  زندگی دیگران را بدست داشته باشند  چنانچه من در هلند دیدم  دراین  دو شب ایکه گذشت،  دوباره به این اقایی خلیوکخ  یک تن دیگر از همسایه های مواد مخدر فروش که یکی از انها توسط پولیس ایکه مانند این افراد نبود به زندان  افتاد، وظیفه داده میشود تا نیم شب ها و یا از طرف روز به کوبیدن اشیایی وزمین به زمین فلت، دروازه کوبیدن ویا تولید صدا ها با فریکونسهای خاص صدا،  جهت بیدار نمودنم از خواب با دوست دخترش که فکر میکنم اجازه ندارد با او زندگی کند میپردازند، پولیس در مورد اینکه اینها با طالبان ارتباط دارند و یا قاچاق بران مواد مخدر اند بی تفاوت است و با این افراد همدست و نمیگوید من هم از جمله ای این مردمان،  پولیس و هرکاریکه انجام دهند از انها حمایت میکنم، در اینجاه دیموکراسی جریان دارد، کشت چرس و قاچاق مواد مخدر ازاد و یگانه را بدام انداختن  و کنترول جوانان ما  در اروپا علاوه از استفاده سیاسی و مذهبی جوانان ، معتاد شدن جوانان به تریاک  و چرس ...  نیز است .... و اما  این افراد استفاده جو برای ساختن کیس های مختلف برای افراد مثل من،  مردم را بنام مسلمان ، عیسوی، سوسیالست و قاچاق چی مواد مخدر به  ضدم به تحریک بگیرند و یا جوانان ما اعضای فامیلهای ما را در صورت امکان با مواد مخدر فروش اشنا و یا به مواد مخدر اغشته سازند.. در این موارد زیادتر متوجه اند.

هر مضمون ایکه مینویسم یکی دو ماه به راه حل ان میپردازند و بعد شروع میکنند به مضریت کوبیدن دروازه ها .... ممکن در منطقه ایکه زندگی میکنم، پولیس ساخته شده از این افراد شروع بکار نموده  تا اینها بتوانند ازادانه به مضریت  بپردازند.                          01.05.2010 

یک تعداد از این افراد با استفاده از کلمات اریانا، اریا، اریایی، فارس، فارسی، پرشیا، خراسان مغازه ها و فروشگاه های شانرا نام گذاری میکنند و اما وقتی از مسایل سیاسی و یا مذهبی با ایشان صحبت شود در مییابیم که ساخته شده از این افراد اند و یا اطفال شانرا به اسامی  یما، داریوش، یک تعداد اسامیکه در شنامه فردوسی موجود  است، نام  میگذارند، چنانچه در میان مسلمانان و عیسوی ها اطفال شان را به اسامی مریم، عیسی، موسی، حسین، علی، محمد، شاه ،شهانه ،خان، شیخ، پیر، اغا صاحب، حیدر،سعیده، فرشته....و یا به اسامی مردمان دیگر کشورها  یاد میکنند .

رسانه های خبری این افراد صرف یک وسیله ای عوام فریبی برای مردم جهان است و اما اینکه واقیعت چیست؟  در این جهان چه جریان دارد؟ تصور و درک وقایع مشکل ونمیتوان انرا باور کرد.

انچه مردم مخصوصاً جوانان ما را وادار به جنگ میسازد  و باعث قتل و کشتار جوانان و مردم ما میشود، استفاده از احساسات مذهبی و وطن دوستی مردمان ماست، معضله دیگر که در این روزها سرو صدا بلند نمود، تغیر نام خلیج فارس به خلیج عربی یست، ایا کشور های ما به سرزمینهای فارس، خراسان، اریانا یاد نمیشد، مگر این کشورها در اسیایی مرکزی به امپراطوری بزرگ  پرشیا  مسمی نبودند، دراثر جنگها و تفرقه اندازی میان ملتها این کشورها را از هم جدا و قرنها از این مسأله گذشت، امروز ما به افغان بودن و یا ایرانی بودن خود افتخار و به تاریخ کشورهای خود میبا   لیم واما با استفاده از احساسات وطن  دوستی ایرانی ها  اینبار باید جنگ سرد با کشورهای عربی دامن زده شود و ممکن رفته رفته یک روز به جنگ گرم مبدل شود، ما غلط میکنیم که در فکر بهشت و دوزخ بعد از مرگ هستیم، بهشت و جهنم را ما دراین دنیا میبینیم، این افراد با تفرقه اندازی و یا صلح میان مردم  جهان برای ما این جهان را جهنم و یا بهشت میسازند، میدانند اکثریت نفوس را در  کشورهای مانند افغانستان و ایران جوانان ان تشکیل میدهند،  پس چه را ها را باید جستجو کرد تا جوانان در کشورهای شان به جنگ بپردازند، به زندان بیافتند و یا در کشورهای همسایه اعدام شوند.... ، درغیر ان مردم ما با حملات انتحاری طالبان  و بمباران های هوایی کشته میشوند   .  مهم اینکه یک تعداد از این افراد از حقوق طبقه کارگردفاع یا برای ازادی زنان مبارزه میکنند با این عوام فریبی زندگی کارگران ما بدتر و یک عده زنانیکه برای حقوق زن مبارزه میکنند، انها را توسط گروپ های مخالف ان ترور، مردم عادی که جذب گروپهای خلق و پرچم شدند، تا به این هدف،  جامعه بدون طبقات را در افغانستان اعمار کنند، امروز از انها یک تعداد مردم بنام وطن فروش از مجاهدین  که برای ازادی به قیام برخاستند به نام جنایت کاران جنگی یاد میکنند، طی سه دهه  جنگ مردم ما را سرگرم مسایل سیاسی وکسب قدرت مصروف نگهداشتند، در اخر به قدرت رساندن طالبان، تروریست ساختن طالبان وانتقال قدرت از طالبان به مجاهدین دوباره ، بازهم جنگ ادامه دارد.... ، نسلها در جنگ متولد و در جنگ  میمیرند.                                                                                       02.05.2010    

به اساس گزارش مردم کابل به تلویزیون اریانا افغانستان یک تعداد افراد در میان پولیس به طالبان کمک میکنند تا انها  موفق به حملات انتحاری در داخل شهر کابل میشوند.                                                                                               03.05.2010

بارها در مورد تمثیل این افراد یاد اوری نمودم، وقتی به مضریت میپردازند واز اینها سوال شود، با چهره معصوم که من نیستم و همسایه ای دیگر به سرو صدا میپردازد... به این ارتباط تقریباً سه سال قبل پسردرطبقه ای پاهین اپارتمانم زندگی میکرد، وقتی مادرش به ملاقات این پسر امد، من با مادرش صحبت نمودم، مادرش با حرکات خاص و مهربانی میگوید: نه پسر من پسر بسیار خوب است وپسرش با تمثیل ماهرانه نیز چنین وانمود میکرد(نیم شبها دروازه ها را نمیکوبد و صدا های خشن در فلت تولید نمیکند... ) بعد از مدت یکی دو ماه از این موضوع، این پسردر جواراین اپارتمان اسباب کشی و بعد این فلت را اقایی هالندی تسلیم شد که به قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد، یکی میرود و ظالم تراز ان در این فلتها جاه گزین میشود، همسایه دیگر ممکن در همین دوسال قبل در طبقه ای بالایی فلتم زندگی میکرد که برای دریافت پول بیمه قصداًشیشه دروازه فلت خودرا شکستاند و پولیس را خواست، تا به  این بهانه پول دریافت کند و بعد این فلت را به اقایی خیلوکخ تسلیم نمودند، از روزیکه در این اپارتمان زندگی میکنم همه ای همسایه های همدست و ساخته شده از این افراد، اگر مسلمان هستند، شیطان پرست،عیسوی و یا کدام عقیده مذهبی ندارند و از اینکه در میان افراد پولیس از انها حمایت میشوند وبا پولیس همکار و قاچاق چی مواد مخدر اند و اما از اینکه به اصتلاح دل دیگران را بدست میگیرند، با به گردن کجی، اجرای حرکات خاص و طرز صحبت با من و دیگران میخواهند همه را فریب دهند، در حالیکه به اینها وظیفه داده میشود تا به میتود های مختلف شکنجه عصبی روانی، تلقین ذهنی منفی وبا روش های مختلف چطور توانستند مرا در مدت ۱۲سال تحت  کنترول داشته باشند، تا من به بیماری های مختلف  استرس، دیپریشن از محیط، ترجیع دادن به تنها یی، درد های عصبی مصاب شدم با ادویه های هیموپتیک با مشوره دوکتورم خود را تداوی میکنم، همان طوریکه امراض میکروبی یا انتانی  مهلک اند،امراض عصبی و روانی خطرناکتر از انست که ما نمیتوانیم حتی انرا تصور کنیم، درحقیقیت این افراد مانند میکروب،  ناخواسته در زندگی هرکدام ما و شما اند تا به شیوه های مختلف،  بتوانند ذهن و زندگی ما را در کنترول خود داشته باشند، هفته گذشته از برنامه طبی تصویر ایران دریافتم که پرابلم صحی ناشی از درد های عصبی که از مدت یکسال به این طرف عاید حالم شد و نمیتوانم پاشنه پایم را به زمین بگذارم و نورمل قدم بزنم، با وجود تداوی کدام نتیجه نداد، به اساس گزارش این برنامه : دوکتوران تازه دریافتند تا چنین مریضان ( پلنترفشیایتیس) را سوند تراپی نمایند، مثال خوب یک تعداد از این افراد در میان مسلمانان و عیسویها و پیروان سایرادیان که  تبلیغات دینی میکنند در ظاهرمردمان ارام از نظر شکل ظاهری عاجز به اصتلاح کتله شرافت و اخلاق و ما مردم بیخبر از همه چیز نمیدانیم که با این روش،عبادت و خدا پرستی کنترول زندگی میلیون ها نفر را بدست گرفته اند و یا یک تعداد به تبلیغ افکار سوسیالستی و کمونستی مصروف اند، انقدر در تبلیغات خود موفق اند که باید همه مردم سوسیالست و یا کمونست شوند، این افراد در میان کارگران و مسلمانان با طرز پوشیدن لباس خود توجه زیاد دارند، استفاده از لباس کارگری، لباس اسلامی و تبلیغات برای استفاده از حجاب به اصتلاح اسلامی ( مهم اینست که ما لباس بسیار برهنه استفاده نکنیم)، درمیان مردمان سایر کشورها با پوشیدن لباس کهنه که گویا از حقوق کارگران دفاع میکنند و یا با استفاده از لباس های مخصوص در کلیسا ها  ( مردمان عادی در اروپا اگر عیسوی اند یا کدام عقیده مذهبی ندارند، مردمان مودب و از اینکه اطفال شان در اینده گمراه نشوند، زیاد متوجه اطفال و جوانان خود هستند) این لباس پوشیدن ها،  همه و همه یک وسیله عوام فریبی و بدام انداختن وکنترول مردم از این طروق است، یگانه را نجات ما از دام این افراد تغیر باورها  درنظریات، افکاروعقایدیکه ما را تلقین ذهنی نموده اند میباشد و بس، نگذاریم تا جوانان ما،مخصوصاً اطفال ما به انچه ما و گذشته گان را تلقین ذهنی نمودند، تلقین شوند، فلم ایکه در وصف مسیح، صلیب شدن عیسی و یا چگونه اسلام ظهور کرد؟ را مشاهده نمایید، افغانهای ما در قریه ها به شکل، قیافه طرز لباس پوشیدن همان ۱۴۰۰ سال و ۲۰۰۰ سال پیش نگهداشته شدند و همان طور زندگی میکنند، ما افغانها، ایرانیها، مردمان کشورهای اسیایی مرکزی را طی قرنها سرگرم مسایل سیاسی و مذهبی نگهداشتند و قصداً مردم ما از سواد و اموزش دور نگهداشته شدند و اما جنگ و دفاع از میهن شانرا را خوب اموختند، در حالیکه تقسیمات مرزی درکشورها، نام گذاری سرزمین ها، تغیر نام این کشورها نیز توسط این افراد صورت گرفت و مردم را به سرزمینها، ادیان، زبانهای مختلف، ملیتها .... تقسیم نمودند، این کره خاکی زمین ما و مال همه ای ماست، میان مسلمان عیسوی یهودی .... کدام فرق قایل نیست، درهرجاه  که بخواهیم باید بتوانیم زندگی کنیم.                          

                                                                                    16.05.2010

    به اساس گزارش تلویزیون اریانا  امروز مورخ 18.05.2010 روز گذشته مورخ17.05.2010 بعد از وزش طوفان شدید در شهر کابل که خسارات کوچک از خود به جاه گذاشتُ در یکی از مکاتب شهرما  با جمع شدن برگ های درختان در اثر وزش این طوفان در روی زمین اسم الله (ج)، کلمه ای شریف و اسم حضرت محمد (ص) به زمین ترسیم گردید، از طریق برنامه  تلویزیونی به نمایش گذاشته شد و یک تن از شاگردان این مکتب وقوع این حادثه را قبلاً در خواب دیده بود و شاگرد دیگر ضمن مصاحبه چنین اظهار نمود: " نوشته شده بود که قیامت نزدیک است" قبلاً اقایی صدیق افغان منجم وریاضی دان معروف کشور ما در بخش ریاضیات فلسفی اظهار نمود: سالهای را که در پیش داریم، اینده را انقدر امیدوار کننده پیشبینی نکرد از طرف دیگر احتمال برخورد شهاب سنگ به زمین ( معلومات در مورد شهاب سنگ اپوفیس وساختمان زمین در رنگین کمان صلح ۴ ) نیز در این سالها توجه دا نشمندان را به خود جلب نموده، حادثات و رویدادهاییکه در این روز ها درمیان مردم ما و جها نیان زیاد سروصدا ایجاد نموده.... در حدود ۴-۵ سال قبل تصویر عیسی مسیح که در میان ابر ترسیم شده بود در خانه یک تن از پیروان عیسی مسیح  توجه مرا به خود جلب نمود، از طرف دیگر در یکی از برنامه تلویزیونی مشاهده نمودم بعضی ها به شکل ولادی بعد ازاینکه به  دنیا میایند، اسم الله (ج) و کلمه ای شریف یا  اسم  حضرت محمد (ص) در دست و یا یک قسمت از بدن شان ترسیم میباشد، به نظر من ذهن ما این تصاویر را ابتدا میسازد و بعد ما انرا در پیرا مون خود در دنیا بیرون خود مشاهده میکنیم، ارتباط میگیرد به اقارب این اطفال مثل مادرو پدر قسمی ایکه ما بالای هدف خود تمرکز میکنیم، مغز ما فریکونسهای به عالم هستی میفرستد و برای ما فریکونسهای هم نوع  انرا جذب و در دنیا  بیرون و پیرامون ما رخ میدهد و ما را به ارزو های ما میرساند.... به انچه نزد ما مقدس است، ذهن ما متمرکز میشود و مغز ما تصویر انرا در دنیا بیرون ما میسازد، اسم الله (ج) و تصویر عیسی مسیح در میان  ابر  ....   قانون جذب در خواب و بیداری کار میکند و عمل کرد انرا خود اگاه و ناخوداگاه ما در پیرامون خود مشاهده میکنم، اگر امروز ما روی این موضوع تمرکز کنیم که قیامت نزدیک است، ذهن نیمه هوشیار ما انرا قبول و ما انرا در پیرامون خود میبنیم، چون انتظار قیامت را میکشیم، با  این افکار منفی قانون جذب از عالم هستی برای ما منفی جذب میکند و هر  انچه را که انتظار انرا داشته باشیم در دنیا بیرون ما رخ میدهد، برای اینکه زمین ما از صدمات دور و ما بتوانم به   ارامش در ان زندگی کنیم  با تصویر سازی ذهنی زمین را کوچک د ر میان کف دستان خود مجسم نماییم، تصور کنیم که کتله سنگ به طرف زمین در حال حرکت و  نزدیک شدن است و اما ما با تصویرسازی ذهنی مسیر انرا تغیرو انرا از زمین دور میسازیم،(  معلومات در  مورد اینکه،چگونه به زمین ایکه در ان زندگی میکنیم با تجسم ذهنی انرژی دهیم در رنگین کمان صلح ۴)،  اگر ما بتوانیم با ذهن خود طوری بازی کنیم که کنترول ذهن خود را دردست داشته وبه اصتلاح بالای ذهن خود حاکم باشیم میتوانیم  با مثبت اندیشی در زندگی فرد موفق باشیم با تمرکز ذهنی  میتوان طوفان ارام کرد و یا برخلاف ان، شاید برای تان مسخره  کننده باشد،تمرکز بالای ناحیه درد تا ناحیه ایکه از درد شاکی است ارام شود و باید بخواهیم، بعد از چند دقیقه درد برطرف میشود تمرین کنید، اگر ناراحتی  عصبی و ارامش نداریم برای چند دقیقه با خود خلوت و برای خود ارامش بخواهیم، همه ناراحتی های عصبی و خستگی های جسمی را از خود دور سازیم، بهتر است،  صحبت ما با ذهن ما و دعا ما با خداوند ما  به زبان مادری زبان ساده خود ما باشد، زیرا ما با صحبت با ذهن خود کنترول ذهن خود را در دست بگیریم ، تا بتوانیم تمرکز و تجسم کنیم با صحبت با ذهن خود باید بخواهیم، تا قانون جذب عمل کرد داشته با دعا حالت در مغز ما در فریکونسهای مغزایجاد میشود تا عمل کرد قانون جذب را شدت بخشد و قانون جذب هرچه زود ترعمل کرد داشته باشد، زمانی امواج مغزی به عالم هستی فریکونسهای منظم میفرستاد و ما را به اهداف و ارزوهای ما میرساند که ذهن و جسم ما در ارامش باشد و این ارامش با تمرکز ذهنی میسر است، یاد ما باشد که درتمر ینات ذهنی  برخلاف  تمرینات جسمی عجله باعث شکست است، بهترین زمان اجرای تمرینات ذهنی۲۰دقیقه قبل از زمان خواب  در شب و صبح وقتیکه از خواب بیدارمیشویم، میباشد، برای ۱۰-۱۰ دقیقه ، صبح را با خوشی امیدواری و مثبت اندیشی اغاز کنیم، به طور مثال بگویم : امروز بهترین روز برایم است و خبرهای خوش برایم میرسد ....، امروز شکر صحتم بهتر است ....، امروز پول خوب عایدم میشود ( اگر فروشنده هستید) ...تمرینات ذهنی مانند تمرینات جسمی یا ورزشی روزانه باید تکرار شود تا عمل کرد انرا در زندگی واقعی خود  مشاهده کنیم.

 زمانیکه چند سال پیش نداشتم از وقوع زلزله زیاد در هراس بودم، در طبقه سوم اپارتمان زندگی میکردیم، بعضی اوقات در ذهنم تجسم میکردم  دیر شد که زلزله رخ نداد، دریک فاصله زمانی کوچک فردای ان روز و در مدت یک هفته زلزله رخ میداد و ان وقت نمیدا نستم چرا چنین اتفاق میافتد،  چون انتظار زلزله را میکشیدم و میخواستم زلزله رخ دهد، به اساس عمل کرد قانون جذب ممکن مغز فریکونسهای مانند فریکونسهای زلزله به عالم هستی متصاعد و این فریکونسها فریکونسهای همنوع خود را جذب و زلزله رخ میدهد، در مورد طوفان  نیز صدق میکند، ما از شنیدن موسیقی لذت میبریم وچگونه به ما ارامش  میبخشد؟ به نظر من مغز ما فریکونس های هم نوع فریکونسهای امواج صوتی تولید و  این فریکونسها یکدیگر خود را جذب و به شکل یک کانال انرژی در میایند و باعث ارامش در ما میشود، معلومات در مورد امواج الکترومقناطیس، انرژی درمانی موج صوتی، اثرات مهلک صوت ... دررنگین کمان صلح ۱ و ۳،( همه اجسام به شمول امواج دارای فریکو نسها واین فریکونسها  یا ارتعاشات از خود صوت تولید میکنند  چون اجسام وامواج از انرژی ساخته شده اند،ما نمیتوانیم یک تعداد از این اصوات را  بشنویم اما اثرات مفید مضر ومهلک اصوات را با شدت فریکونس های مختلف  که گوش ما میتواند انرا بشنود یا قابل سمع  گوش نمیباشد، بالای اجسام زنده و اجسام غیرزنده مشاهده کنیم، تغیر در فریکونس صوتی درماده باعث تغیر شکل ظاهری ماده میشود، ماده از انرژی ساخته شده ، با تغیر فریکونس صوتی  در ماده و تغیر شکل ظاهری ماده انرژی از یک شکل به شکل دیگر ان تبدیل میشود) .

 نابودی کوچک ترین ذره، تا ماده، جسم فیزیکی ما ،زمین ایکه ما در ان  زندگی میکنیم تا کهکشانها با تغیر فریکونسهای ان که این ارتعاشات از خود صوت تولید میکنند،امکان پزیر است  برخلاف با منظم ساختن فریکونسهای صوتی دراورگانهای مختلف بدن از طریق  انواع ریلکس تراپی مانند انرژی درمانی، عبادت خداوند در ادیان مختلف، تمرکز به خداوند، سوند تراپی، میدتیشن....  باعث منظم شدن مراکز انرژی یا چاکره ها دربدن میشود با منظم شدن چاکره ها فریکو نسهای صوتی دراعضای مختلف بدن  منظم شده درنتیجه  باعث ارامش ذهنی وجسمی ما ریلکس شدن عضلات بدن،وافرشدن  جریان خون واکسیجن درانساج اور گانها وسیستم های مختلف بدن وضامن سلامتی و طول عمر ماست ، تمرکز روی هدف ما ( برای رسیدن به موفیقیت)، با همه ای این تمرینات ذهنی واستفاده از قدرت ذهن، مراکز انرژی دربدن ما با عالم هستی یک کانال انرژی را میسازد. ( معلومات دررنگین کمان صلح ۱ ).

 ۱*(یک حادثه را قبل از وقوع ان در خواب میبینیم، مغز ما  قبل از وقوع حادثه در ان ناحیه فریکو نسها میفرستد، همان ناحیه و حادثه را قبلاً میبیند)، بطور مثال میخواهیم به دیدن دوست خود که در خانه جدید نقل و مکان نموده برویم وقتی برای بار اول در ان منطقه میرویم ما فکر میکنیم قبلاً اینجاه  امده باشیم، ما تصمیم به امدن در این منطقه داشتیم و امواج مغزی ما پیش از ما به این منطقه امده و انرا ثبت ذهن نیمه هوشیار ما نموده،  تمرکز به انچه نزد ما مقدس است، مهم نیست در چه عقیده مذهبی هستیم، تصویر سازی و تمرکز  ذهنی بالای هدف ،  دعا تغیرات در فریکونسهای امواج مغز ما ایجاد میکند تا قانون جذب به شدت عمل نماید،با تمرینات ذهنی ایکه با مغز خود اجرا میکنیم  در حقیقت همه کار را مغز ما انجام میدهد ( مثبت باندیشیم، شک  تردید را در ذهن خودجاه ندهیم، در زندگی از انچه داریم از خداوند شکرگذار واما قانع نباشیم، بخشش را فراموش نکنیم) ۲*  ( بعضی اوقات ما پیش بینی میکنیممن گفته بودم  که صحتم  و یا ثروتم را از دست میدهم و همان حادثه در زندگی  واقعی ما رخ میدهد) ،هیچگاه پیش بینی منفی نکنیم و انتظار انرا نداشته باشیم، خود را تلقین منفی نکنیم،  ما ها خداوند را عبادت میکنیم و اما ما غافل از اینکه دیگران با زرنگی یک تعداد باورها و عقاید مذهبی را به شکل تلقین ثبت ذهن نیمه هوشیارما نموده اند ونسلها با این عقاید مذهبی زندگی میکنیم و با این روش توانستند کنترول ذهن و زندگی ما را در دست گیرند، حتی حاضر هستیم با این باورها و عقاید مذهبی حیات و زندگی خود را ازدست دهیم،با این عقاید اختلافات مذهبی را میان پیر وان ادیان مختلف نیز بوجود اورند با تلقین ذهنی این باورها ثبت ذهن نیمه هوشیار ما میشود و ذهن ما انرا قبول میکند وقتی ذهن ما قبول کرد،  دور کردن چنین افکار از ذهن کاریست بس دشوار، کوشش کنیم باورهای خود را تغیر دهیم و این عقاید را از  کممپیوترذهن خود به اصتلاح پاک  و فارمیت نماییم، نگذاریم جوانان،  مخصوصاً اطفال و نسلهای اینده ای ما تلقین شوند، ما ذهن خود را با مسایل  وسوالات متمرکز مینمایم که ذهن ما به ما پاسخ های منفی میدهد و پاسخ های منفی ثبت ذهن نیمه هوشیا رما میشود، به طور مثال چرا؟ ...چرا من در زندگی خود موفق نیستم ذهن ما  برای ما جواب منفی میدهد و ذهن نیمه هوشیار  پاسخ های منفی جذب میکند و انچه ذهن ما جذب میکند ما زیادتربدبختی را در دنیا بیرون خود میبینیم،  در حالیکه اگر ما  با ذهن خود خلوت و از ذهن خود سوال کنیم که چگونه میتوانم در زندگی خود موفق شوم ذهن ما برای ما راه حل  نشان داده و جوابهای مثبت میدهد و ما را به موفیقیت میرساند، خداوند به انسانها اشرف مغلوقات مغز اهدا کرد، اگراز قدرت ذهن درست استفاده شود، میتوان با تمرکز ذهنی وتصویر سازی ذهنی جهان و کاینات را تسخیر کرد،  ۱* و  ۲* از منابع خارجی جمع اوری شد.

 چگونه برای زندگی بهترافکار مثبت داشته باشیم؟

http://www.leitnerbox.ir/1387/08/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87/

 چگونه از خود انسان برتر بسازیم؟

http://www.hums.ac.ir/darman%20asli/perfect%20human.htm

                                                                                    18.05.2010  

 اکثراوقات در مورد  قانون جذب و دیگر قوانین ذهنی مطالعه میکنیم و میشنویم درحالیکه این قدرت ذهن ماست، در حقیقت ابتدا این قدرت های نهفته در مغز انسانها کشف گردید و به اثبات رسید و به اساسی عمل کرد فعالیتهای مغزی به ارتباط  امواج الکترومقناطیس مغز با امواج الکترومقناطیس عالم هستی این قوانین نام گذاری شد، ممکن قرنها پیش بشردارای تمدن فوق العاده پیشرفته نسبت به قرنیکه  فعلاً ما در ان زندگی میکنیم بود ودر انوقت انسانها از قدرت ذهن  خود واقف بودند، به نظر من درعوض کلمات قانون جذب یا قوانین ذهنی اگرکلمات استفاده از قدرت ذهن را به کار ببریم بهتر خواهد بود که با تمرینات ذهنی تمرکز ذهنی و تجسم ذهنی امکان پزیر است، پیغمبران دارای قدرت ذهن بارزتر که میتوانستند معجزات انجام دهند، بودند واما در مورد قدرت ذهن وانرژی درمانی اگاهی نداشتند، ازکشورهای ظهور کردند که مردمان ان درفقر زندگی میکردند، مردم  از سواد و دانش کافی  برخوردارنبودند،انها را فریب و بنام شان خود را به قدرت رسانیدند، قوانین ادیان را با استفاده از قوانین ذهنی ساختند وبعد ها زیر نام سوسیالیزم و کمونیزم که گویا جامعه بدون طبقات میسازند مردم نیز فریب خوردند، این افراد از قدرت ذهن اگاه، درطول تاریخ  نسلها و اولاده ای شان از ان بهره بردند، درکشورهای ما مردمان ما در طول تاریخ  قصداً بیسواد و دور از دانش وتحصیل درجنگ وفقرنگهداری شدند، مردم جهان به بهانه های مختلف درجنگ وفقر نگهداری میشوند ، میخواهند این راز، این هدیه خداوند  ( قدرت ذهن ) را پنهان نگهدارند و امروز صرف از ان بنام قانون جذب و یا قوانین ذهنی  یاد میشود.  

                                                                                                          07.06.2010 

 در این روز ها کارکنان این شفاخانه خانم الیریکا از همه مسایل ایکه در مورد این افراد تعریف میکنم - اگاه شده مخصوصا خانم الیریکا برایش قانون جذب خیلی جالب است  و با من خیلی مهربان است و اکثرا میخواهد تا مرا  در قسمت مشکلات صحی من کمک کند و راه حل پیدا نماید.           01.12.2010    

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  | 

 

LEARN ENGLISH

http://www.youtube.com/watch?v=ohJCdihPWqc&feature=PlayList&p=F467B6C12B713A03&index=0

http://www.youtube.com/watch?v=OboUBMBZn8I&feature=PlayList&p=96DC50C1565FA9AF&index=0

 

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره  |